SAN JUAN 1

1Itɨconɨ paryɨ fanoova fiivuutɨnaaca Moocaani Iimaa icacuuhi. Jaabotoono Iimaa Moocaanima icauhi Cristo. Jaabo bu diibo Moocaani. 2Mɨɨro itɨconɨ diibo Moocaanima icauhi. 3Diibofeenedɨ Moocaani paryɨfanoovaaco eetavuuhi; mɨɨro chahano aivo diibofeenedɨ eheetavuutɨnoiicano 4Diiboma icano fiivo. Jaano toono fiivo miyamɨnaadi aachɨcɨnɨnoiicauno. 5Jaano cɨvonofañotɨ achɨcɨhi. Jaanoco icɨvo jabacarutɨhi. 6Mɨɨro icaubo saafi Moocaani agalluubo Jua onoobo. 7Jaabo saauhidiibo aachɨcɨɨbo iicaubeditɨ ijɨɨbeguequi. Jaabo ɨjɨɨbogonofeenedɨmiyamɨnaa imiyaaveguequi. 8Jaabo diibo Jua aachɨcɨɨbo icatɨno. Jillɨaachɨcɨɨbo iicaabo jɨɨbogomɨnaafitɨ iicaqui agalluubo. 9Jaanotɨ jino imiyaachɨcɨ, miyamɨnaaco aachɨcɨnɨɨbo, jino jiinɨjehallɨvɨ gasefivucuuhi. 10Mɨɨro jaabo johono Iimaa iicaabo jino jiinɨjehallɨri icacuuhi.Jaabofeenedɨ Moocaani jiinɨjeque eheetavehinɨrunofaño jiinɨjemɨnaadiiboco gaajautɨhi. 11Mɨɨro ijiinɨjevɨ saauruubo. Jaaruuboco miyamɨnaadiiboco gaayɨcɨutɨhi. 12Jaarunofaño saatoho diiboco agaayɨcɨmoromiyaaveguehi. Jaamoco ficuubo Moocaani seemetɨ iicaqui. 13Jaanomiyamɨnaatɨ saatɨhi miyamɨnaatɨ ifiivomo icatɨno, bu gaifi iimoyɨɨcɨnotɨicatɨno jillɨ Moocaanitɨro diibo seemetɨro minifutucuumo. 14Jaabo johono Iimaa iicahinɨɨbo miyamɨnaafi ifiitɨ iminiiyuuboro mofeeneriicauhi, miyaanoma, igaijɨma icano. Jaabo imico mɨɨhai mahatyɨmeuhi, diiboɨdɨɨboro Moocaani Seemene iicaabo imico. 15Mɨɨro diibeditɨ Jua ɨjɨɨbuguubonuuhi: Jaanɨ diibo diibotɨ uujoho unuubo taabuunatɨ asaabo tajanaanɨcɨ iicaabo,uujoho chahaunaacaro iicacuumaño, nooboro. 16Mɨɨro jaabotɨ paryɨ mɨɨhaidiiboma sihidɨ iicanotɨ magaayɨcɨhi diibo imino aacɨnoco siino dojɨcutɨ, siinodojɨcutɨ icano. 17Mɨɨro Moisefeenedɨ Moocaani tajɨɨba saauhi. Jaanotɨ gaijɨ,miyaano icano Jesucristofeenedɨ saahi. 18Mɨɨro mɨɨhaiñooba Moocaanicoatyɨmetɨhi, ɨdɨɨboro Illi Caanifaño iicaabo, diibo mɨɨhaico Caanico gaajasuhi. 19Jaanaa Jerusale cuumiri iicaumo judiomɨ sacerdotemɨco, levitamɨcoicano galluuhi Juajaago diiboco: ¿Mɨɨjoho ɨɨjoho? noomoro idilluqui. 20Jaamoco diibo imino jɨɨbuguuhi: Uujoho Cristo icatɨhi, nooboro. 21Jaanegui siino diiboco dilluumo: ¿Jaanaa mɨɨjoho ɨɨjoho? ¿NacuMoocaani iimaamɨnaafi, Elia? noomoro. Jaanegui Jua nuuhi: Chahano uujoho diibo icatɨhi, nooboro.Jaanegui diiboco nuumo: ¿Nacu ɨɨjoho oono Moocaani iimaamɨnaafiasaajiibo? noomoro.Jaanegui nuubo: Chahano, nooboro. 22Jaanegui diiboco nuumo: Jaanaa mɨɨjoho ɨɨjoho mɨɨhaico dɨɨbogo,oono mɨɨhaico agalluumoco mɨjɨɨbeguequi mɨllɨ difiitɨ ɨɨjoho neehi,noomoro. 23Jaanegui Jua diitoco nuuhi: Uujoho sɨcaihɨgovɨ ocoovadiicɨnɨɨbo:Aivojɨɨbedi jɨɨhaico sanotɨcovoro mihimibachu, onoobo Moocaaniiimaamɨnaafi Isaia unuubadɨ, nooboro. 24Jaamo diito Juama ihiimaatuumou fariseomɨ agalluumo. 25Jaamodiiboco nuuhi: Jaabogahabu Cristo idiicatɨɨbo, bu Elia idiicatɨɨbo, bujohono Moocaani iimaamɨnaafi idiicatɨɨbo icano, ¿collɨhi jana nitɨhicahi?noomoro. 26Jaanegui Jua diitoco nuuhi: Uujoho nɨfaihuriro nitɨhi. Jaanotɨamɨɨhaifeeneri iicaabo saafi amɨɨhai magaajatɨɨbo. 27Jaabo taabuunatɨasaabo tajanaanɨcɨvɨ iicaabo, diibovɨ uujoho ɨfototɨhi. Jaamaño diibotɨhaipaaje duujeque sinaayujitɨrahi, nooboro. 28Paryɨ jino jillɨ icauhi Betabara onoomañovɨ, Jordan onoohionegueehivɨ Jua initɨhicauhɨgo. Jesu Guijevefeenedɨ Mohimitɨ Buusucafetehi. 29Jaano sifucutɨ Jua, Jesu diibojaa asaauboco aatyɨmeuboro nuuhi:Memeecɨ jaanɨ Moocaani Cordero, iguijevefeenedɨ jiinɨjemɨnaa imitɨcoubuusujiibo. 30Johono uujoho diibotɨ ihiimaaubo: Taabuunatɨ saajiibotajanaanɨcɨvɨ iicaabo uujoho chahaunaacaro iicacuumaño. 31Uujohoicaruubo diiboco gaajahinɨtɨhi. Jaanotɨ naha uujoho nɨfaihuri nitɨɨborosaahi Israel cuumimɨnaa diiboco igaajaqui, nooboro. 32Jaadɨ bu siino nuubo: Uujoho atyɨmehi Moocaani Gaijaco nimɨihubadɨjeevaabo diibohallɨvɨ niquejefañotɨ iniitooboro iicanoco. 33Jaaruubocouujoho gaajahicatɨhi mɨɨjoho diibo iicanoco; jillɨ naha uco nɨfaihuri nitɨquiagalluubo nuuhi: Tagaija cajaanɨhallɨvɨhacho iniitooboro iicaabo diibotagaijari initɨjiibo, nooboro nuuhi. 34Jaaboco atyɨmecuuhi. Jaamañouujoho jɨɨbeguehi diibo miyaano Moocaani Achi iicanoco, nooboro. Itɨconɨoto Jesu Jɨɨbogomɨnaa. 35Jaano seseevedɨ siino Jua tomañeri icauhi miimɨsiicɨijɨɨbogomɨnaatɨsima. 36Jaabo Jesu afatyunoco aatyɨmeuboro nuuhi:Memeecɨ ajaanɨ Moocaani Cordero, nooboro. 37Jaanoco Jua jɨɨbogomɨnaatɨsi uguubuumɨsiro Jesu dojɨcutɨ fuuhi. 38Jaanegui Jesu dojɨcuco emeecɨuboro, diibo dojɨcutɨ ufuunocoaatyɨmeuboro diitɨsico nuuhi: ¿Jinejeque miguiinehi? nooboro. Jaanegui nuumɨsi: ¿Jɨɨbogomɨnaafi, cuuca diicafihi? noomɨsiro. 39Jaanegui Jesu diitɨsico nuuhi: Juu masaa. Jaamɨsiro memeecɨva, nooboro. Jaanegui ufuumɨsi atyɨmeuhi diibo iicahicauhɨgoco. Jaamɨsiromihiijɨcuuneguiiha tufucu diiboma icaumɨsi. 40Jaamɨsi diitɨsi Juatɨ uguubuumɨsiro Jesuma ufuumɨsitɨ saafi momoAndre, Simon Pedro nahabo. 41Jaabo Andre jinejeque moonɨtɨɨboro inahabo Simonco iguiinutuuboro diiboco nuuhi: Meecɨ mahatyɨmecuuhiMesia Cristo onooboco, nooboro. Mesia, Moocaanitɨ asaaboihaivojɨɨsucuqui, eneejiruno. 42Jaaboro Andre Simonco satyuuhi Jesu iicauhɨgo. Jaaboco Jesuaatyɨmeuboro nuuhi: Ɨɨjoho Simon Jona achi, jaaruubo jisumitɨro dimemejiCefa, nooboro. Jaarunaa Cefa onoono jillɨ momoro, Pedro eneejiruno. Jesu Coovahi Felipe Natanae Icamɨsico. 43Jaano seseevedɨ Jesu imuguuhi Galilea jiinɨjevɨ ufuunoco. JaaboFelipeque aatyɨmeuboro diiboco nuuhi: Tadyojɨcutɨ disaa, nooboro. 44Jaabo Felipe Betsaida cuumioobou. Jaacuumiri tollɨro Andre, Pedroicamɨsi icahicauhi. 45Jaabo Felipe Natanaeque ɨɨcɨjeuboro nuuhi: Mɨɨhaimahatyɨmecuuhi, diibeditɨ Moise itajɨɨba aamefaño acaatɨnɨuboco.Tollɨro Moocaani iimaamɨnaa diibeditɨ acaatɨnɨɨboco. Jaabo Jesu, JoseNazareoobo achi, nooboro. 46Jaanegui Natanae nuuhi: ¿Nacu Nazare cuumitɨ iimino saajirahi?nooboro. Jaanegui Felipe diiboco nuuhi: Eneecau maha memeecɨtequi, nooboro. 47Jaanaa Jesu Natanae asaaunoco aatyɨmeuboro nuuhi: Jaadi juugasaabo miya israelmɨnaafi abañɨfitatɨɨbo, nooboro. 48Jaanegui Natanae diiboco dilluuhi: ¿Mɨllɨtɨ uco gaajahi? nooboro. Jaanegui Jesu diiboco nuuhi: Mɨɨro ɨco uujoho atyɨmehi Felipe ɨcocoovatɨnaacaro higuerahoguiino diicaaboco, nooboro. 49Jaanegui Natanae diiboco nuuhi: Jɨɨbogomɨnaafi ɨɨjoho MoocaaniAchi, ɨɨjoho israelmɨ aivojɨɨbo, nooboro. 50Jaanegui Jesu diiboco nuuhi: ¿Jillɨ ɨɨjoho uco miyaaveguehi, ɨcohiguerahoguiino diicaaboco atyɨmehi eneeneguiiharo? Imi jino janaanɨcɨicanehejeque daatyɨmeji, nooboro. 51Tollɨro bu Jesu nuuhi: Miyanotɨro amɨɨhaico neehi: Mahatyɨmejiniqueje faayɨcɨnɨnotɨ Moocaani toomomɨnaa uujoho MiyamɨnaafibadɨIfiivuubohallɨvɨ iniitocɨnɨmoro bu caamovɨ foocɨnɨmoco, nooboro.

will be added

X\