GALATAS 3

1¡Ayɨ! Aivo jihovoto amɨɨhai Galata cuumioto. ¿Mɨɨjoho amɨɨhaicobañɨhi miyabogo taajasujɨɨbogoco miyaavogotɨmo miicaqui? Mɨɨroamɨɨhaico mɨjɨɨbogomoro imino amɨɨhaico mɨhɨfusucuuhi diiboroJesucristo etetecucɨnɨɨboco foovono magaajaqui. 2Eneecata jinotɨ ucomɨjɨɨbogo: ¿Mɨllɨtɨ amɨɨhai Moocaani Gaijaco magaayɨcɨhinɨhi? ¿NacuMoise tajɨɨba onoonoco momoonɨhicaunotɨ? ¿Nacu muguubuhinɨnocomimiyaaveguehinɨnotɨ? 3Mɨllɨtɨ jaamo amɨɨhai jihovotobadɨmejeevahi. ¿Nacu Moocaani Gaija sefari mɨtɨconɨhinɨnoco, jillɨmosefariro mɨhɨfutusuji, noomoro mehesɨcɨnɨhi? 4Sɨcamañobadɨromafatyusudino toonohallɨtɨ ɨdaasuno mihicanoco. Tollɨ fɨne icajitɨno. 5¿Nacu mɨllɨtɨ amɨɨhaico Moocaani Igaijaco aacɨɨboro amɨɨhaifeenevɨaatyɨmeratɨnehejeque moonɨhicahi? Tajɨɨba onoonoco momoonɨhicamañoicatɨno, muguubunoco mimiyaavuguumaño. 6Mɨɨro Abraham Moocaanico imiyaavuguumaño diiboco Moocaanigaayɨcɨuhi. 7Toonotɨ amɨɨhai magaaja, paryɨ imiyaavogomo miyaanoAbraham iyaachimɨhai. 8Mɨɨro Moocaani sɨɨcɨjetɨro judiomɨ iicatɨmocoimiyaavogofeenedɨ agaayɨcɨujinoco aatyɨmeuboro Abrahamco sɨɨcɨjetɨrojɨɨbugucuuhi jino iimino jɨɨbogoco Caatɨnɨhaamefaño: Difeenedɨparyɨɨcɨno jiinɨje cuumimɨnaa imino moonɨcafeteji, nooboro. 9Jaamañoparyɨ imiyaavogomo, Abraham imiyaavuguuboma sano iminomoonɨcafotonɨcɨno. 10Jaamaño paryɨ Moise tajɨɨba onoonocoro imiyaavogomo Moocaaniafaijanoguiino icahi. Mɨɨro Caatɨnɨhaame neehi: Paryɨ tajɨɨbaCaatɨnɨhaamefaño onoonoco imino ɨɨfutusutɨmo Moocaani afaijaunoguiinoicahi, noonoro foovono aivo icano. 11Jaamaño mɨɨhaiñoobaco Moocaanigaayɨcɨtɨhi tajɨɨba onoonoco omoonɨnotɨ. Mɨɨro Caatɨnɨhaame neehi:Moocaani agaayɨcɨmo, imiyaavogofeenedɨ icaji, noonoro. 12Jaamaño Moisetajɨɨba miyaavogoyomono icatɨhi. Mɨɨro noono: Jinehejeque paryɨ iminoomoonɨmo toonofeenedɨ icaji, noonoro. 13Jaano toono tajɨɨba faijatɨ Cristo mɨɨhaico taajasucuuhi. Mɨɨro diibomohallɨtɨ faijaguiino minifutuuhi. Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño noono:Afaijacɨnɨmo paryɨ ɨmohohallɨvɨ etetecucafotomo, noonoro. 14Jillɨ icaunoAbrahamco imino omoonɨguunoco Jesucristofeenedɨ judiomɨ iicatɨmoigaayɨcɨqui, bu famooro miyaavogofeenedɨ Moocaani Igaijaco aacɨguubocomagaayɨcɨqui icano. 15Tañahabomɨ, miyamɨnaa ifiivɨ oovɨcɨɨboro jino amɨɨhaicojɨɨbeguehi. Saafi miyamɨnaafi onoonoco eheetavoobo toonohallɨvɨimomoco acaatɨnɨnoco mɨɨhaiñooba siino toonohallɨvɨ cuhubarutatɨhi,bu buusutatɨhi icano. 16Jaabadɨ Moocaani Abrahamco, iiyaachicoicano aacɨjinoco eetavuuhi. Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño: Ajashutɨmocomonoonɨcɨbadɨ, diiyaachimɨhaico, nootɨno. Mɨɨro: Diiyaachico, noono.Jaabo saafiiro diibo Cristo. 17Jaanoco jino uujoho neehi: MoocaaniAbrahaama ihiimaauboro diiboco aacɨguunoco eetavuubo miyanotɨroiicaqui. Jaamaño toonobuunatɨ Moise tajɨɨba cuatrocientos treintadɨficabavabuunatɨ agaseuno, toonoco finɨsuvajitɨrahi Moocaani acɨji unuunoco jaaduveechucuutɨnobadɨ moonɨjitɨrahi. 18Jaano bu Moocaaniaacɨguuno Moise tajɨɨbafeenedɨ isaacɨnɨruva, tɨcovono aacɨguunoicajitɨruno. Jaarunaa mɨɨro Abrahamco Moocaani acɨguuhi jillɨ tɨcovono. 19Jaanegui, ¿nacu, collɨhiicaqui Moise tajɨɨba icahi? Jillɨro imitɨnomihicanoco igaajasuqui. Jaaruno Abrahamco: Diiyaachi, unuuboasaautɨnohachutaro Moise tajɨɨba iicaqui. Jaano tajɨɨbaco Moocaaniitoomomɨnaafeenedɨ Moiseque jɨɨbuguuhi diibo miyamɨnaacoijɨɨbeguequi. 20Jaanotɨ saafiiro jillɨ tɨcovono aacɨguunoco aacɨmañosififeenedɨ acɨtatɨɨbo. Jaabo Moocaani saafiiro ihacɨguunoco jillɨtɨcovono acɨɨbo. 21¿Nacu jino Moise tajɨɨba Moocaani aacɨguunojaagodɨ icatɨhi,eneejiruno? Cha, icano. Mɨɨro fiivoco ihacɨqui tajɨɨbaco ihacɨruvaMoocaani mɨɨnoco gaayɨcɨjirahi tajɨɨba onoonoco momoonɨnofeenedɨ. 22Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño noono: Paryɨ famooro miyamɨnaa imitɨjɨjovoto, noonoro. Jaano tollɨ icamaño Jesucristoco imiyaavogomoimiyaavogofeenedɨ Moocaani aacɨguunoco gaayɨcɨji. 23Itɨconɨ jino miyaavogo agaseutɨsumi tajɨɨba mɨɨhaico iiguiinovɨjɨjovototɨ ficuhicauhi, miyaavogoco aacɨno agaajacafutuutɨnohachuta. 24Jaamaño tajɨɨba, seeme toomomɨnaabadɨ jeevauhi. Seemequemihicanɨcɨbadɨ mɨɨhaiotoco jɨɨbeguehicauno Cristo asaautɨnohachuta.Jaamo mɨɨhai diiboco mimiyaavogomoco Moocaani igaayɨcɨqui. 25Jaamaño jisumi Cristoco mimiyaavogono agasecumaño tajɨɨba mɨɨhaicootoomonoguiino mihicacuutɨhi. 26Mɨɨro miyaavogofeenedɨ paryɨ famooroamɨɨhai Moocaani seemetɨ mihicahi Cristo Jesuma mihicacumaño. 27Paryɨɨcɨno famooro amɨɨhai Cristo Jesujaagovɨ miminifetequiminitɨcafutuumo diiberi mɨjɨɨcɨnɨhi gaachehuco mohallɨdɨ mɨjɨɨcɨnɨbadɨ. 28Jaamaño judiomɨ, griegomɨ monoono chahacuuhi, bu jɨjovoto, bujɨjovoto iicatɨmo, bu gaifiimɨ, bu gaigoomɨ oono icamo. Mɨɨro CristoJesujaagodɨ mihicacumaño paryɨ famooro saafiiro mihicacuuhi. 29JaamoCristota mihicacumaño Abraham iyaachimɨhaitɨ mihicacuuhi. Jaamomagaayɨcɨji Moocaani aacɨguunoco.

will be added

X\