COLOSENSES 1

1Uujoho Pablo Moocaani jeebɨɨ iimogobadɨ Cristo Jesu minɨsumɨnaafi, diiboagalluubo eneejiruno. Sano monahabo Timoteoma 2jiihaameque macaatɨnɨhiColosa cuumiri iicamo Cristoco imiyaavogomo Moocaanita iicamedi. Jaafa DiosMoocaani amɨɨhaico imino omoonɨɨboro isajeebɨɨco acɨhi. Pablo Moocaanima Iimaahi Miyaavogomɨnaahallɨvɨ. 3Fahiijɨvaro Moocaanico Mohaivojɨɨbo Jesucristo Caanico mihimehicahidiiboma amɨɨhaihallɨvɨ mihiimaamoro. 4Mɨɨhai amɨɨhaitɨ muguubuhi CristoJesuco mimiyaavogonoco, tollɨro bu paryɨ Moocaanita iicamoco magaijɨnotɨ icano. 5Jillɨ amɨɨhai momoonɨhicahi, amɨɨhaidi niquejefaño ificuucɨnɨnoco motoomoro.Jaamo amɨɨhai toono eesɨcɨnɨnoma mihicahi taajasujɨɨbogoco muguubuunofaño. 6Tobogocoro amɨɨhaico ɨjɨɨbuguubogo jino guiraatobogoro ofoobogo fanoojiinɨjeriroguiraatobogoro feehi, oono amɨɨhai Moocaani gaijɨtɨ amɨɨhaifeenevɨ ihiimaaunocomuguubuuno iicaubadɨro. Jaanoco amɨɨhai magaajauhi toono gaijɨ miyaanoiicaunoco. 7Jaano toonoco amɨɨhaico magaijɨɨbo monahabo Epafra onoobojɨɨbuguuhi. Diibo mɨɨhaima ududɨcamaaiubo. Jaaboma mɨɨhai mihicahi Cristocojeevesutɨɨbo ejeecɨvehicaaboma. 8Diibo mɨɨhaico jɨɨbeguehi amɨɨhaiditɨ, bu amɨɨhaiMoocaani Gaija aamusunofeenedɨ magaijɨcasinoditɨ icano. 9Jaamaño mɨɨhai toonoco amɨɨhaiditɨ muguubuhinɨnotɨro suufenɨtɨmoMoocaanima mihiimaahicahi amɨɨhaihallɨvɨ, dilluumoro amɨɨhaico Moocaaniigaajasuqui imino iimogonoco. Jaaboro amɨɨhaico fanoovaaco igaajasuqui, bufanooheedene Moocaanitɨ asaanoco igaajasuqui icano. 10Tollɨro bu midilluhicahijaamo imino mihicahi Aivojɨɨbota iicamo iicanɨcɨbadɨ fahiijɨvaro momoonɨ diibocoimo imo omoonɨnoco fanoova imico sihidɨ eetavomoro. Jaamo imino Moocaanicomagaajahi. 11Tollɨro bu midilluhicahi amɨɨhaico sefano imoonɨqui ihovosɨ mityari.Jaamo imo imo fanoova icarunoco majaabɨcɨhi. 12Jaamoro Moocaanico mihimomɨɨhaico iimibachuuboro ufucu ita iicamoco foovohɨ aacɨjinotɨ niquejefañomagaayɨcɨjinohallɨvɨ. 13Jaabo Moocaani mɨɨhaico taajasucuuhi ɨcɨvonomityatɨ. Jaaboro mɨɨhaico agaijɨɨbo Illi aivojɨfaño ficuucuubo. 14Diibo mɨɨhaicotaajasuhinɨcuuhi mohallɨvɨ iguijeveunofañodɨ mohimitɨco ubuusuuboro. 15Moocaani otoovoobo foovono saauhi jiijehallɨvɨ Illi ifiiri. Jaabodiibo sahiijɨtɨro iicacuubo, fanoova chahaunaacaro iicacuubo. 16Diibofeenedɨ Moocaani paryɨ fanoovaaco eetavuuhi niquejefañoiicanehejeque, jiinɨjehallɨri iicanehejeque icano; ɨɨfuvusunehejeque,bu ɨɨfuvusutɨnehejeque icano. Tollɨro bu paryɨ aivojɨnoco, paryɨguiinonɨnehejeque, bu paryɨ tajɨɨbanehejeque, paryɨ gaijanomityanehejeque icano, paryɨ diibofeenedɨ eheetavocafutuunodiibeguiiharo. 17Cristo fanoohɨmegavɨro icacuuhi. Jaabofeenedɨ paryɨfanoova sahɨgo imino icahi. 18Jaabadɨro buunajɨ mɨɨhai Moocaaniiijamɨnaa mihicamo. Jaanotɨ Cristo Moocaani iijamɨnaa Aivojɨɨboinigaɨbadɨ iicaabo. Jaabo sefari mɨɨhai mihicahi. Jaabo aivo itɨconɨguijevefañotɨ buheeteuhi fanoova mityahallɨvɨ diibo iicaqui. 19Mɨɨro DiosMoocaani Jaabo achi Jesucristo tollɨro bu Dios. Jaaneri Moocaani imo imoicahi iimogobadɨ iicamaño. 20Tollɨro bu Moocaani imuguuhi Cristofañodɨparyɨɨcɨno fanoovaaco sajeebɨɨ ificuunoco, paryɨɨcɨno jiinɨjehallɨriiicanehejeque, bu paryɨɨcɨno niquejefaño iicanehejeque icano. Paryɨɨcɨnosajeebɨɨ fanoovaaco Cristo ɨmohovɨ itɨɨjoho ucuunofañodɨ ificucuuboro. 21Itɨconɨ naha amɨɨhai, amɨɨhai jeebɨɨfañodɨ Moocaanimɨnaatɨ mihicauhi,iiminotɨnoco momoonɨhicaumaño. Jaarumoco jisumi Moocaani ifiimaryosajeebɨɨ ficucuuhi, 22Cristo ɨdaasuno ifiiri iguijeveunofeenedɨ. Jillɨmoonɨubo diiboco amɨɨhaico diibo ɨmefeenevɨ ihɨfusuqui iimibachuuboromɨhɨnivatɨmoco, imitɨbama chahamoco icano. 23Jaaneguiiha quehecunomihica miyaavogofaño faicuvano mabacoocovamoro taajasujɨɨbogocomimiyaavuguunofeenedɨ mehesɨcɨnɨnotɨ buhɨgovɨ minifototɨmo. Jaabogojɨɨbogocafetehi paryɨ fanoojiinɨjeri. Jaabogoco uujoho Pablo amusuhiɨjɨɨbogoobo. 24Jaabo jisumi amɨɨhaihallɨtɨ ɨdaasuno omoonɨruneri imo imo icahi.Jaamaño jillɨtɨ ɨɨfutusuuboro feehi tafiivɨ, oono Moocaani iijamɨnaaguiihaCristo dudɨcamaajeque eheetavomaño ɨdaasuno iicanofeenedɨ. 25Jaamañouujoho Moocaani iija jeecɨvomɨnaafitɨ icahi amɨɨhaico imino moonɨquiMoocaani uco atajɨɨbaumaño, bu tollɨro paryɨ jiinɨjemɨnaaco iminoMoocaani jɨɨbogoco jɨɨbeguequi icano. 26Tollɨro bu aivo sɨɨcɨjetɨroagaajaratɨno, paryɨ sɨɨcɨjemɨnaadi toovono iicanoco gaajasuqui. Jaanoco buMoocaani ita iicamoco gaajasucuuhi. 27Diitoco naha Moocaani imeguehiagaajasunoco ihovosɨ busumijeque, toono agaajaratɨnofaño iicanocojudiomɨ iicatɨmedi. Jaano toono agaajaratɨno Cristo amɨɨhaifaño iicano.Jaabo diibo imino niquejefaño mihicajinoco mehesɨcɨnɨɨbo. 28Jaamaño mɨɨhai Cristotɨ mɨjɨɨbeguehicahi, bu famoovaacomafajɨɨnɨhicahi. Famoovaaco magaajasuhicahi imino igaajaqui. Jaamofamooro imino Cristofañodɨ ijusiqui. 29Tooneguiiha uujoho sefanoejenaauuboro Cristo uco mityaco aacɨnofeenedɨ dudɨcamaaihicahi.

will be added

X\