HECHOS 9

1Jaanohachuta Saulo suufenɨtɨɨbo Jesuco imiyaavogomocogaicaaugooboro feehicauhi. Jaaboro fuubo sacerdotemɨ aivojɨɨbojaago. 2Diiboco aameneque acaatɨnɨɨboro ihacɨqui Damasca sinagogajamɨnaaficoihacɨteque. Jaaboro Jesu jɨɨbogo iijɨfañodɨ iicamoco gaigoomɨ, gaifiimɨicamoco isisɨɨboro Jerusalevɨ cɨvojafaño isatyequi. 3Jaabo ufuuboDamascatɨ fiitɨcuuruubaaca imimañobatɨ niquejefañotɨ diiboco achɨcɨuno. 4Jaaneri Saulo baavɨ aacutuubo guubuuhi niquejefañotɨ diiboco unuunoco:Saulo, Saulo, ¿collɨhi uco bucasihi? unuunoco. 5Jaanegui Saulo iimusuuhi: ¿Mɨɨjoho nacu ɨɨjoho aivojɨɨbo? nooboro.Jaanegui diiboco iimusuuno: Uujoho diiboro Jesu ɨɨjoho uco ubucasiibo. 6Jaanegui Saulo iimusuuhi: Aivojɨɨbo, ¿nacu mɨllɨ iicanoco diimeguehi?nooboro. Jaanegui diiboco nuuno: Gañiivoobo difo tuucuumijaago tahɨ ɨcoijɨɨbeguequi omoonɨjinoco, noonoro. 7Jaaneri Sauloma ufuumo sihidɨ igutuuhi. Tollɨ onoonoco uguubuumorojaarumo mɨɨhaiñoobaco atyɨmeutɨhi. 8Jaadɨ Saulo baatɨ agañiivuudɨemeecɨuruubo atyɨmecuutɨhi. Jaanegui diiboco ihusetɨ agaayɨcɨumoroDamascajaa satyuumo. 9Jahɨ icaubo mifucucɨ, safucu ɨdɨɨno jinejebacomachutɨɨbo, adutɨɨbo, atyɨmetɨɨbo icano. 10Jaanaa Damascavɨ icaubo saafi Anania onoobo Cristocoimiyaaveguehicaubo. Jaabovɨ Jesu buhugaavuhi. ¡Anania! nooboro. Jaanegui diibo iimusuuhi: Juu icahi Aivojɨɨbo, nooboro. 11Jaanegui Aivojɨɨbo diiboco nuuhi: Gañiivoobo difo jɨɨhai tɨcovojɨonoojɨri. Jaaboro Juda iijafa foobo dillu Saulo tarsoobo Moocaanimaihiimaaboco. 12Jaabo gaijafaño Anania onooboco atyɨmehi asaaboroihuseque ifihallɨvɨ ificuuneri siino aatyɨmeneque, nooboro. 13Jaanegui Anania nuuhi: Aivojɨɨbo, famoova uco diibotɨ jɨɨbeguehicahiparyɨ Jerusalevɨ ɨco imiyaavogomoco imitɨno omoonɨhicanoco. 14Tooneguisaabo juuga sacerdotemɨ aivojɨto iijɨma paryɨ dimomoco imiyaavogomocoisisɨqui, nooboro. 15Jaarunaa Jesu diiboco nuuhi: Difo, diiboco uujoho ɨɨcɨcuubosiijiinɨjemɨnaaco ihaivojɨtoco tollɨro israelmɨ icamoco taajɨco ijɨɨbeguequi. 16Jaaboco uujoho gaajasuji tahallɨtɨ sihidɨ ɨdaasuno iicajinoco, nooboro. 17Jaanegui Anania ufuuboro Saulo iicauhɨgo jɨcafutuubo. Jaaboroihuseque ihallɨvɨ ificuuboro diiboco nuubo: Nahabo Saulo, Aivojɨɨbo Jesuɨɨvɨ jɨɨhaivɨ asaahinɨsu ajafevehinɨɨbo uco dijaa galluuhi, jaabo siinodaatyɨmehi, jaabo Moocaani Gaijaco gaayɨcɨhi icano, nooboro. 18Jaasumiro Saulo aallɨɨfañotɨ aifuuno taavaabo meehebadɨ jeevano.Jaasumiro Saulo agañiivuuboro nitɨsuquimaaiubo. 19Jaadɨ jari siinoamachuudɨ sefatuubo. Jaadɨ gueenejɨsuno icaubo Damascavɨ Cristocoimiyaavogomoma. Damascavɨ Saulo Jɨɨbeguehi. 20Jaasumitɨro Saulo jɨcafutuhi sinagogajanofaño ɨjɨɨbogoobo: JesuMoocaani Achi, nooboro. 21Jaanoco paryɨ uguubuumo ajabafiitomoroneehicauhi: ¿Nacu jaanɨ icatɨɨbo Jerusalevɨ Jesu momoco imiyaavogomocoɨdaasuno omoonɨhicaubo icatɨno? Mɨɨro tooneguiiha juu saahinɨɨbojimañootoco isisɨɨboro sacerdotemɨ aivojɨtojaago isatyequi. noomoro. 22Jaarunaa Saulo gaajano jɨɨbeguehicauhi Jesucristo iicanoco. JaaboDamascavɨ iicamo judiomɨco ihiimaari mɨtasuhicaubo. 23Jaanobuunatɨ goovacuutɨnotɨ sanoomɨro judiomɨ iimaacasiuhi Saulocoigaicaauqui. 24Jaamoro fucuhachuta, cuujehachuta icano tuucuumiguhugaco casicuhicaumo diiboco igaicaauqui. Jaanoco Saulo gaajacɨuhi. 25Jaanegui miyaavogomɨnaa jɨiibaifaño diiboco ɨjɨɨhacuumoro fucutuucuumi mecuhallɨdɨ baavɨ iniitusuneri taajaubo. 26Jaadɨ Saulo Jerusalevɨ ɨɨfutuudɨ tomaño miyaavogomɨnaamaigataavequi moonɨuruubo. Jaarunaaca diiboco ñɨhicuguumo: Fɨnemiyaavogomɨnaafi icatɨɨbehiica, noomoro. 27Jaarunaa Bernabe diiboco minɨsumɨnaajaa saatuuhi. Jaaboro diitoco jɨɨbuguubo Saulo jɨɨhaivɨCristoco aatyɨmeuboro uguubuunoco, Damascavɨ Cristotɨ ñɨhicugotɨɨboɨjɨɨbeguehicaunoco icano. 28Jaadɨ jari Saulo Jerusalevɨ ifitafutuudɨ diitoma gataavuubo. 29Jaabo ñɨhicugotɨɨbo Jesucristotɨ iimaahicaubo. Judiomɨ, griego iijɨriihiimaahicaumoma jenaaucasiiboro feehicaubo. Jaanoma iicamo diibocogaicaauguumo. 30Jaanoco inahabomɨ agaajacɨumoro Sauloco satyuumoCesareavɨ. Jaamañotɨ diiboco Tarsovɨ galluumo. 31Jaamaño faacuumivavɨ miyaavogomɨnaa famooro imino icacuuhi,judeaoto, galileaoto, samariaoto icamo quehecutomoro feehicauhiMoocaani ñɨhicufaño icamoro, Moocaani Gaija aamusuneri guiraatomorofeehicaumo. 32Jaasumi Pedro inahabomɨco meecɨɨboro efeehicaubo ɨfutuuhi Lidavɨ,tomañeri iicamoco emeecɨtuubo. 33Jahɨ atyɨmeubo Enea onooboco ifiiniinovaneri sahuse juugahusetɨ mificabacɨ, saficaba icano tɨcovovɨ ɨgotɨɨboiicahicauboco. Jaabo icɨgaiijefañoro sɨucɨnɨɨboco. 34Jaaboco Pedro nuuhi:Enea Jesucristo ɨco buheesuhi, gañiivoobo dicɨgaiijeque dimibachu,nooboro. Jaasumiro Enea gañiivuuhi. 35Jaanoco paryɨ lidamɨnaa, saromɨnaaicamo aatyɨmeumoro iheedehiijɨco ejeevesuumoro Cristoco miyaavuguumo. 36Jaasumi Jope cuumivɨ icaugo Cristo miyaavogomɨnaago Tabita imomoiicagoco griegomɨ iijɨri Dorca eneehicaugo. Jaago imino miyamɨnaacomoonɨhicauhi ɨɨdaasumehejeque sinehejeque acɨhicaugo. 37Jaasumi Dorcaiguihuvaugo guijeveuhi. Jaagoco imino ejeesuumoro caamo iicamecufañoficuumo. 38Jaanaa Jope cuumi, Lida cuumitɨ fiitɨuhi. Jaacuumiri Pedroiicaunoco miyaavogomɨnaa uguubuumoro miimɨsiicɨco galluumodiibojaago ijɨɨbeguetequi: Jopevɨ goovano disaa, noomoro. 39Jaanegui Pedro diitɨsima fuuhi. Jaabo ɨɨfutuudɨ Dorca ifi icahɨgovɨdiiboco satyumo. Jaabohallɨdɨ paryɨ fibaijɨto gaigoomɨ meecɨguuhitaamoro igaachehunoco Dorca ubuheeusumi diitedi eheetavehicaunocoɨfusuhicaumo. 40Jaanegui Pedro paryɨ famoocoro jahisi iinusuhi. Jaadɨememuɨɨvuuboro Moocaanima iimaaubo. Jaaboro diigo chuumuhucoemeecɨuboro nuuhi: Tabita gañiivo, nooboro. Jaasumiro emeecɨugo Pedroco aatyɨmeugoro casɨɨvuuhi. 41Jaaneguiihusetɨ diigoco agaayɨcɨuboro gañiiyɨcɨubo. Jaaboro inahabomɨ, bu fibaijɨtoicamoco ocoovauboro ɨɨfusuubo buheecuugoco. 42Jaanoco paryɨ Jopecuumimɨnaa uguubumoro saatoho sihidɨ Cristoco miyaavuguuhi. 43JaadɨPedro tuucuumivɨ gueenene icauhi asimɨmeehene imibachumɨnaafi Simononoobo iijafaño.

will be added

X\