HECHOS 2

1Jaanobuunatɨ Pentecostefucu agaseusumi famooro samañovɨroigaicɨnɨuhi. 2Jaanaa sefano guibuhubabadɨ niquejefañotɨguubuvusuuno ifajafañovɨ diito ɨcɨnɨuhɨgo. 3Jaasumiro famoovahallɨvɨniituuno cɨɨjɨgaiguiihunobadɨ jeevano. 4Jaamo Moocaani Gaijari paryɨgahafuuhi. Jaamoro sijɨɨjeri iimaaumo Moocaani Gaija ihiimaasubadɨ. 5Jaasumi Jerusalevɨ icaumo judio gaifiimɨ. Jaamo judio iijɨco iminoimiyaaveguehicaumo fahɨgova jiinɨjetɨ agaseumo 6toonoco uguubuumoro sihidɨmiyamɨnaa igaivuuhi. Jaamo sihidɨro eetyeuhi faaboho iijɨneri ihiimaaunocosaafi sifi iijɨri, bu saafi sifi iijɨri icano ihiimaaunoco uguubuumoro. 7Jaanerieheetyeumoro dillucasihicaumo: 8¿Mɨllɨ jaamo galileamɨnaa iicarumo moojɨneriiimaamoco muguubuuhi muucuumi iijɨri ihiimaanoco? 9Jimañovɨ icamo Partiamiyamɨnaa, Media jiinɨjeo miyamɨnaa, Elam jiinɨjeo miyamɨnaa, Mesopotamiajiinɨjemɨnaa, judeamɨnaa, capadociamɨnaa, Ponto jiinɨjemɨnaa, Asia jiinɨjemɨnaa, 10frigiamɨnaa, panfiliamɨnaa, Egipto jiinɨjemɨnaa, Africa cuumino Cirenejanaanɨcɨ iicacuumijemɨnaa, bu tollɨro romamɨnaa icahi, saatoho judiomɨ, jaanotɨsaatoho judiomɨ jɨɨbogoco agaayɨcɨcuumo. 11Tollɨro bu icamo Creta miyamɨnaa,Arabia miyamɨnaa icano. Jaarumo paryɨ faajɨvari iimaanoco muguubuhiMoocaani mityatɨ ihiimaanoco, noomoro. 12Famooro jaaneri ajabafiituumoro sihidɨ esamaaimoro dillucasihicauhi:¿Mɨllɨ fɨne jino iicano? noomoro. 13Jaarunaa saatoho dejecuhicauhi: Jillɨ guiriicavomo, noomoro. Pedro Ihiimaauno. 14Jaanegui Pedro paryɨ fahuseecɨ motɨhaitɨ saafi icamomaujulleeveeboro sefano nuuhi: Judea miyamɨnaa, Jerusale cuumiri mihicamo icano imino uco muguubu. Jaamoro magaaja, nooboro. 15Jitomiyamɨnaa guiriicavotɨmo amɨɨhai monoobadɨ mɨɨhaiñooba fucuroguiriicavotatɨhi. 16Jino Moocaani iimaamɨnaafi Joel, jillɨ unuucuuno: 17Moocaani neehi: Niinosumi paryɨ miyamɨnaahallɨvɨ Tagaijaco niitusuji.Moseeme ufucu jillɨ iicajinoco jɨɨbegueji. Sɨcafe atyɨmeji MoocaaniGaija ɨɨfusunoco. Quillahuto tɨgaji. 18Tagaijaco niitusuji tusumitajeecɨvomɨnaahallɨvɨ ufucu iicajinoco ijɨɨbeguequi. 19Caamoniquejefaño ɨfusuji jabafiiranoco, baavɨ jiinɨjehallɨvɨ ɨfusuji toonojɨɨbogoco, tɨɨjoho, cɨɨjɨgai, aimuufaiguiihu icano. 20Cuujeo nɨhɨbacɨveteji, fucuo nɨhɨba tɨɨjohobadɨ minifeteji, Moocaani fucuɨñɨhicufucu ɨmegavɨ. 21Jaasumi paryɨ Moocaanico idillumo taajaji. 22Muguubu jino onoonoco amɨɨhai Israel gaifiimɨ: Moocaani JesuNazareooboco miyaabotɨ ɨfusuhinɨcuhi amɨɨhai ɨmefeenevɨ jabafiiranomityanoco eetavonofeenedɨ amɨɨhaico ɨɨfusucuunoco magaajacubadɨ. 23Jaarunofaño diiboco magaayɨcɨumoro mahacɨuhi Moocaanisɨɨcɨjetɨro unuucuubadɨ masatyuumoro magaicaauhi. Jaamoro ɨmohobujevɨ metetecuusuhi iimitɨno gaifiimɨ useri. 24Jaaruuboco Moocaanibuheetesuhi guijeve aivotɨ ataajasuubo. Jaamaño diiboco guijevegaayɨcɨutɨhi. 25Mɨɨro aivojɨɨbo David Jesutɨ iimaaubo nuuhi: Aivojɨɨboco uujoho fahiijɨvaro atyɨmehicauhi tahɨmefeene icaaboco.Jaabo tamiyahusenaagonovɨ icahi jineje uco maryɨbasutɨnoiicaqui. 26Jaaneri uco tajeebɨɨ imo imo minifetehi. Taajɨri imo imoiimaahi. Jaabadɨro tafi sajeebɨɨ jaguisɨji. 27Jaabo ɨɨjoho tajeebɨɨcoiguijevehicamo iicahɨ deevesujitɨhi. Dihimi jeecɨvomɨnaafi agaijɨɨboifiico tuucɨsusujitɨhi. 28Uco dɨɨbeguehi fiivojaa asatyono jɨɨhaico.Jaaboro uco dihɨme ificuuneri imo imo miniiyuji, nooboro. 29Fañɨ, jaanegui jino amɨɨhaico foovono neehi: Moheedeebe Davidiguijeveubo cɨɨhojɨ jino mofeeneri icahi. 30Jaabo David Moocaaniiimaamɨnaafiu. Jaabo gaajacuuhi Moocaani diiboco miyanotɨro ufucu saafiCristo diiyaachi mɨɨhaitɨ dihaivojɨfaño acasɨɨvejiibo unuucuunoco. 31Jaabosɨɨcɨjetɨro mahatyɨmecubadɨ gaajacuubo Jesucristo ubuheeteujinoco.Jaamaño nuubo Cristotɨ: Tajeebɨɨco deevesujitɨhi iguijevehicamo iicahɨgotafiico tuucɨsusujitɨhi, nuubo. 32Jaabo jaanɨ Jesuco Moocaani guijevefañotɨbuheetesuuhi. Jaanoco paryɨ mɨɨhai magaajahi. 33Jaaboco Moocaaniagañiiyɨcɨuboro imiyanaagonovɨ ficuuhi. Jaabo Caanitɨ Igaijaco gaayɨcɨuhiCaani unuubadɨ. Jaabotɨ jino jisumi muguubuno, mahatyɨmene icano saahi. 34Jaabo David niquejefa eguejeutɨhi. Jaaruubo jillɨ nuuhi: Moocaani Mohaivojɨɨbo Cristoco nuuhi: Tamiyanaagonovɨ casɨɨvo, 35dimɨnaaco ditɨhaiguiino ificuunohachuta, nooboro. 36Jaanoco paryɨ Israel cuumimɨnaa imino magaaja, jaanɨ diibo Cristocoamɨɨhai metetecuuboco Moocaani Aivojɨɨbotɨ ificuunoco, nooboro. 37Jillɨ onoonoco uguubuumoro ɨdaasuvuumo ijeebɨɨfaño. Jaamorodilluumo Pedroco, bu sajɨɨbogomɨnaaco icano: Fañɨ, ¿mɨllɨ jaaneguimihicaji? noomoro. 38Jaanegui Pedro iimusuuhi: Moocaani ɨmefeenevɨ amɨɨhai imitɨcomejeevesucu. Jaamoro Aivojɨɨbo Jesucristo momofeenedɨ minitɨsuquimaajeamɨɨhai imitɨco ibusuqui. Jaasumiro Moocaani amɨɨhaico Igaijaco acɨji. 39Jaano jino iimaa amɨɨhaidi, ufucu icaji amɨɨhai seemedi icano, tollɨro bufahɨgova tehesino iicamedi, paryɨɨcɨno Aivojɨɨbo Moocaani ocoovagomediicano, nooboro. 40Jillɨ sihidɨ nooboro Pedro diitoco fajɨɨnɨuhi: Mataaja jino miyamɨnaaiimitɨmofañotɨ, nooboro. Jillɨ Moocaani Iija Fiivuuhi. 41Jaamo diibo jɨɨbogoco imiyaavuguumo nitɨsuquimaaiuhi. Jaasumirotresmildɨmo Cristojaagovɨ minifutuuhi. 42Jaamoco minɨsumɨnaaɨjɨɨbogobadɨ imino icahicaumo. Jaamoro sahɨ igaivehicaumo Moocaanimaihiimaamoro panco iquisicuqui. 43Jaaneri famooro jabafiitehicauhi minɨsumɨnaa mityanehejequeomoonɨhicauneri. 44Jaamo famooro imiyaavuguudɨmo sahɨ icahicauhi.Jaamoro inehejeque ɨfocasihicauhi. 45Inehejeque anaajemere inɨhɨbamɨcoucuujɨvaachudɨno saje ɨfocasihicaumo. 46Fafucuvaacɨvɨro templojafaigaivehicaumo. Jaadɨ iijanofaño panco iquisicumoro machuhicaumo,sabadɨro imo imo ijeebɨɨno iicamoro. 47Moocaanico imehicaumo. Jaamocomiyamɨnaa gaijɨhicauhi. Jaamojaagovɨ Moocaani gataacuhicaubo bohonoimiyaavogomoco.

will be added

X\