1 TIMOTEO 6

1Jeecɨvomɨnaa iicamo ihaivojɨtoco sihidɨ ibocɨguequi. Toonotɨ imitɨno nuusudimo Moocaani momotɨ, tollɨro bu mojɨɨboditɨ icano. 2Jaanotɨ bu jeecɨvomɨnaa ihaivojɨto miyaavogomɨnaa iicahachiijɨ diitocojɨɨheguedimo miyaavogofañodɨ inahabomɨro iicamaño. Jillɨro janaanɨcɨiminoro ijeecɨvequi; toono diitoco imino mejeecɨvonoco agaayɨcɨmomiyaavogomɨnaa, magaijɨno nahabomɨ. Jaanegui paryɨ jinehejequedɨɨbogo imino. 3Jaanotɨ bu cajaatyohacho sɨcamañooco ɨjɨɨbogomo, mɨɨhai iiminocoMohaivojɨɨbo jɨɨbogoco mɨjɨɨbeguehicanobadɨ bu mohiimaahiijɨ onoobadɨiicatɨnoco ɨjɨɨbeguehicahachiijɨ, 4jillɨ diibo ifiicoro mitya mitya omoonɨɨbo.Jaabo jinejeba ajashuno agaajatɨɨbo. Jillɨ sɨcamañeheje iimaahallɨvɨejenaaucasififiibo. Jaaboro toonohallɨtɨ diitoco jɨɨhevefiibo ɨɨbafiibo,sitaaco aivonoono neefiibo, sitaaco imino eesɨcɨnɨtɨɨbo, 5ifinɨtɨnoamocasineheje ihesamaajene iimicuutɨmofaño icaabo. Jaabo miyaanocoagaajacuutɨɨbo. Jaabo esɨcɨnɨhi: Moocaani iimaa iijɨco fɨne sihidɨ fɨnetooneri busumijeque sihidɨ magaayɨcɨno, noobo. 6Jɨɨhɨ, etɨ miya iimaahiijɨimino icasunohiijɨ, oono diiboma iicadɨnomaryo janaanɨcɨ sinehejequeimogotɨɨbo. Jaabo jillɨro imo imo icaabo. 7¿Mɨɨro jiijehallɨvɨ jinejebacomɨsɨvautɨhi, bu ajashuno jinejebaco masatyejitɨhi icano? 8Jaamogaachehuma, bu machutaama icano mihicahachiijɨ tonoodɨnomaryo imoimo miicaqui. 9Jaanotɨ sihidɨ ibusumijema iicanoco iimogomo jaabɨcɨtɨhidiitoco ɨnɨsunoco. Jaamaño mɨhɨɨfono fanoovama ica imogo tacurafañoaacotono miyamɨnaaco imitɨno omoonɨnoro jinejebama achahanofaño,finɨsufaño icano ficuhi. 10Mɨɨro nɨhɨbamɨma mihicanoco sihidɨmihimogono, aivo fanoova imitɨtano. Jaamaño saatoho sihidɨ toonocoiimogomaño miyaavogotɨ sihɨgovɨro minifetehinɨmo. Jaamaño ifiico jillɨroɨdaasuno icariro gahafusumo. 11Jaanegui ɨɨjoho, Moocaani miyamɨnaafi, paryɨ jinehejetɨ digaa.Jaaboro ɨtɨcovonocoro moonɨ, iminoco, miyaavogoco, gaijɨco, jaabɨcɨco,ɨsɨɨcuno jeebɨɨco icano moonɨ. 12Iimino moonɨcasi, miyaavogomoonɨcasicoro daamocasi. Ifinɨjitɨno fiivoco imino gaayɨcɨ. Mɨɨrotooneguiiha ɨco Moocaani cuuhuvahinɨhi. Jaabo ɨɨjoho imino omoonɨɨborodimiyaavogoco gaajasuuhi ajashutɨmo ɨmefeenevɨ. 13Siino bu jino ɨco tajɨɨbahi Moocaani fanoova jiijehallɨri iicanoco fiivoco aacɨɨbo ɨmefeenevɨ.Bu tollɨro Jesucristo imino ifiico agaajasuuboro Poncio Pilato ɨmegamiyaanocoro unuubo ɨmefeenevɨ icano ɨco tajɨɨbahi. 14Jaabo jino ɨcoatajɨɨbanoco: Jii, neehi. Jaaboro siibadɨ toonoco buunanɨtɨɨbo diicahi ɨcotoonohallɨtɨ ɨɨbatɨmo icaqui Mohaivojɨɨbo Jesucristo asaatɨnohachuta. 15Jaano ihoovofucu agasedɨ Moocaani jinooco paryɨ moonɨji diiboɨdɨɨboro Moocaani imino omoonɨnɨcɨɨbo, sihidɨ ejeevaabo, tajɨɨbamɨnaaTajɨɨbamɨnaafi, bu fanoova aivojɨto Aivojɨɨbo iicamaño icano. 16Diiboɨdɨɨboro iguijevetɨɨbo mɨɨhaiñooba ifiitɨvotɨhɨgo seseefeeneri iicaabo.Jaaboco cajaanɨ miyamɨnaafi aatyɨmetɨɨbo, bu aatyɨmeratɨɨbo icano.Jaanegui diibonoro bocɨgo, bu mitya icano fahiijɨvaro. Fɨne. 17Jiije busumijenema iicamoco fagoo: Toonotɨ mitya mitya icatɨmoiicaqui. Bu toono ibusumijevɨro ihesɨcɨnɨco ficuudimo toono miyaanoicatɨhi. Jillɨro Moocaanivɨro ihesɨcɨnɨco ificuuqui diibo iicaaboromɨɨhaico fanoovaaco ajashutɨno aacɨɨbo imino miicaqui. 18Tajɨɨba diitocoiiminocoro imoonɨqui, aivo ajashutɨno iimino iheetavequi, ihacɨfifiqui,ihɨfefifiqui icano diitoma iicanotɨ. 19Tollɨtɨ jari janaanɨcɨ niquejefaño sihidɨbusumijevajimo. Jaaneri jari cuhufono iicamoro ufucu imino iicajinoɨmega igaayɨcɨqui. Jaamo ifinɨjitɨno fiivoco imino igaayɨcɨqui. 20Timoteo, ɨco atajɨɨbanoco imino toomo. Guubunɨcɨdino jiinɨje iimaanosɨcamañeheje iimaanoco, bu tollɨro sɨcamañehejeque ejenaaunehejeque,jino miya gaaja onoonehejeque icano. 21Mɨɨro saatohosa toneheje miyagaaja onoonehejejaagovɨro iminifotomaño miyaavogotɨ mɨtacuumo. Jaafa ɨco Moocaani imino moonɨhi.

will be added

X\