1 SAN PEDRO AAME 1

1Uujoho Pedro, Jesucristo minɨsumɨnaafi iicaabo jihaameque caatɨnɨhiijiinɨjenetɨ sihɨ agaacɨnɨumedi Ponto jiinɨjeri, bu Galacia jiinɨjeri, buCapadocia jiinɨjeri, bu Asia jiinɨjeri, bu Bitinia jiinɨjeri icano iicamedi. 2Jaamo amɨɨhaico Moocaani ɨcɨuhi sɨɨcɨjetɨro ihesamaaje iicaubadɨ. Jaamoamɨɨhaico Igaijafeenedɨ itaatɨro ificucuumo. Jaamo diibo onoonoco:Jii, meneequi, bu Jesucristo guijeve tɨɨjohofañodɨ minitɨcafetequi icano.Jaamo magaayɨcɨ sihidɨ Moocaani imino omoonɨnehejeque, bu sajeebɨɨicanehejeque icano. 3Masɨɨ mihimequi Moocaani iicaabo, Jesucristo Caanico. Jaabosihidɨ mɨɨhaico ɨdaasugooboro mɨɨhaico iseemetɨ fiivusucuubo. JaaboJesucristo guijevefañotɨ siino ubuheeteunofeenedɨ mɨɨhaico acɨhi imoimo mehesɨcɨnɨno ifiico. 4Jaanoro amɨɨhaico gaayɨcɨsujino amɨɨhaidiMoocaani ibusumijeque niquejefaño ificuunoco. Jaano finɨsurajitɨhi, bumɨhɨnivatusurajitɨhi, bu deecano ochoomobadɨ icajitɨno. 5Jaamo amɨɨhaiMoocaanico mimiyaavogomaño imityari amɨɨhaico teemejiibo. Jaamotaajasuvɨ mɨhɨfetehi niinofucusumi ihacɨqui ificunovɨ. 6Jaamaño amɨɨhai sihidɨro imo imo mihicahi. Jaarumo fanoovaamɨɨhaico ɨjɨ ɨnɨsuneri ɨdaasuno gueenejɨsuno mihicajihiica. 7Mɨɨroamɨɨhai miyaavogo orobadɨ jeevahi. Jaano nɨsucafetefihi cɨɨjɨgairiiiminoco igaajacɨqui. Jaano amɨɨhai miyaavogoco ɨjɨ ɨnɨsunoco ajaabɨcɨnooro ifinɨfino janaanɨcɨvɨ sihidɨ jaaducafetehi. Jaamaño amɨɨhai miyaavogotollɨ ɨnɨsucafotono cahacɨsucafeteji, imocafeteji, bu bocɨgocafeteji icanoJesucristo siino asaadɨ. 8Mɨɨro amɨɨhai Jesucristoco magaijɨhi diiboco mahatyɨmetɨrumo. Jaamojisumi diiboco mimiyaaveguehi mahatyɨmetɨrumo. Jaamoro sihidɨ imo imomihicahi aivo ovosɨɨno ajashutɨno jɨɨbogoratɨno. 9Jaano jino amɨɨhai jeebɨɨtaajasuco magaayɨcɨno, toono amɨɨhai miyaavogo jaada. 10Mɨɨro sɨɨcɨje Moocaani iimaamɨnaa jino taajasuco idilluumoroguiinehicauhi. Jaamoro iimaahicaumo Moocaani iimihusemaño amɨɨhaicoaacɨujinoco. 11Jaabo Cristo Gaija diitoco gaajasuhicauhi diibo Cristoɨdaasuno iicaujinobuunatɨ iiminoco agaayɨcɨujinoco. Jaanoco diitoesamaaihicauhi: ¿Mɨɨjoho fɨne diibo? noomoro, bu diitofaño diibo Gaijaiicaubo diibo asaaujisumico ɨjɨɨbugunoco igaajaqui icano. 12JaamocoMoocaani gaajasuuhi idudɨcamaaje diitedi icatɨno, mɨɨhaidiro iicaunoco. Jaano jino toonocoro jisumi amɨɨhaico jɨɨbogomo, bu diitoro amɨɨhaicotaajasujɨɨbogoco Moocaani Gaija niquejefañotɨ agalluubo mityafeenedɨɨjɨɨbuguumoro. Jaano jinoco Moocaani toomomɨnaa, angeles onoomo,emeecɨmoro agaajaguehicano. 13Jaaneguiiha imino mehesamaaimoro momoonɨ. Jaamoro imihusenemihicamoro imino mehesɨcɨnɨ Jesucristo asaadɨ Moocaani amɨɨhaicoiimihusefañodɨ aacɨjinoco. 14Oono, amɨɨhai: Jii, eneefimo seememihicamaño Moocaanico magaajautɨsumi mihimeguehicaunehejequemomoonɨcuudino. 15Jillɨro aivo imino mihica, oono Moocaani amɨɨhaicoucuuhuvaubo iimiibo iicamaño. 16Mɨɨro Caatɨnɨhaamefaño noono:Amɨɨhai imimo mihica, jino uujoho iimibadɨ, nooboro. 17Jaamo amɨɨhai diiboco: Moocaani, meneehicaabo paryɨmomoonɨhicanoco ɨhɨɨfɨnɨcɨɨboro gaajacɨhicahi sabadɨro saatohocoguiinovɨ miniiyutɨɨbo. Jaaboco mihigui jino jiinɨjehallɨri mihicanohachuta. 18Mɨɨro Moocaani amɨɨhaico taajasuhi amɨɨhai imitɨ ifiitɨ oono amɨɨhaieedeetemɨhaitɨ magaayɨcɨunoco. Jaanoco amɨɨhai imino magaajahi jinotaajasu iicanoco oro, nɨhɨbamɨ icano ifinɨfineri ajaaduutɨɨboco. 19Jaanotɨnaha ɨdɨɨnoro jino Cristo tɨɨjoho iimineri jaaduubo, oono cordero iimiibo,imɨhɨnima achahaaboco agaicaaunɨcɨbadɨ diiboco agaicaauno tɨɨjeheri. 20Jaabo Cristo sɨɨcɨjetɨro jiinɨje fiivutɨnaacaro tooneguiiha ificucafutuubo.Jari jisumi, niinosumi buhugaavuhi amɨɨhai iminoco magaayɨcɨqui. 21Jaabo diibo Cristofeenedɨ amɨɨhai Moocaanico mimiyaaveguehi. JaaboMoocaani Cristoco guijevefañotɨ siino ubuheetesuuboro, diiboco sihidɨbocɨco acɨhi. Jaamaño amɨɨhai Moocaanico mimiyaavogomoro diibocomehesɨcɨnɨhicahi. 22Jaamo amɨɨhai jino miyaano jɨɨbogoco: Jii, monoomoro amɨɨhaijeebɨɨnoco mihimibachucuuhi. Jaaneguiiha amɨɨhai nahabomɨcomiyanotɨro imino magaijɨ. 23Mɨɨro amɨɨhai siino mifiivucuuhi Moocaaniseemetɨro miicaqui. Jaaruno iguijevefino miyamɨnaatɨ mifiivonoicatɨno, jillɨ Moocaani ifinɨjitɨno iijɨfeenedɨ mifiivucuuhi. 24MɨɨroCaatɨnɨhaamefaño noono: Mɨɨro miyamɨnaa ñaavahubadɨ jeevahi, bu imitya ideecanobadɨjeevahi. Mɨɨro iñaavahu echeemeneri ideecano aifefihi.Jaabadɨ miyamɨnaa, bu imitya goovano finɨji, noonoro. 25Jaanotɨ naha Aivojɨɨbo Moocaani iijɨ ufucuro finɨjitɨhi. Jaajɨ jiijɨ toojɨtaajasu iijɨco amɨɨhaico mɨjɨɨbogono.

will be added

X\