1 CORINTIOS 4

1Jaaneguiiha amɨɨhai mɨɨhaico Cristo jeecɨvomɨnaatɨ mehesɨcɨnɨ, buMoocaani jɨɨbeguejɨ ɨtɨhɨɨno jɨɨbogomɨnaatɨ icano. 2Jaamo paryɨ diitotoono tajɨɨbama iicamo imino omoonɨfimotɨ mihica. 3Jaanotɨ naha uudimɨllɨ icatɨno miyamɨnaa tahimitɨ unuuruno, bu miyamɨnaa aivojɨ icagavɨtahimitɨco unuuruno icano, bu uuro tahimitɨco neejitɨrahi. 4Jinejetɨ uujohotahesamaaje imitɨno icatɨrahi. Jaaruno toonotɨ uujoho imitusucafototɨhi.Jaanotɨ naha ɨdɨɨboro Aivojɨɨbo Moocaani uco tahimitɨco neejirahi. 5Jaanegui amɨɨhaico neehi: Ɨmegavɨro sifi imitɨco, meneedino AivojɨɨboJesu asaatɨnohachuta. Jaabo diibo jari foovoɨɨcaruji, bu tollɨro cɨvoguiinotoovono iicarunehejeque. Bu tollɨro jaabo jɨɨbeguejiibo miyamɨnaa jeebɨɨnoeesamaaiñehejeque. Jaadɨ naha jari itɨcovoocɨvɨ Moocaanitɨ gaayɨcɨjimodiitoco acahacɨsunoco. 6Tañahabomɨ, jillɨ amɨɨhaico neehi amɨɨhai imiguiiha Apolotɨ, uutɨicano, jaamo magaajahi. Jaanoco mɨsitɨ magaaja. Jaamoro oonoCaatɨnɨhaamefaño onoono janaanɨcɨvɨ esamaaicuutɨmo mihicahi. Jaamosaafiiditɨ mitya mitya mihicamoro sifiico tɨhɨɨsutɨmo mihica. 7¿Nacumɨɨjoho ɨco miyaabotɨ ficuuhi? ¿Nacu cono ɨɨma chahahi agaayɨcɨtɨno? Jaano bu agaayɨcɨcunoco, ¿collɨhi sifiitɨ agaayɨcɨtɨɨbobadɨ: Aivo uujohomityahi, neehi? 8Mɨɨro paryɨɨcɨno toonoma mihicacuuhi. Mɨɨro sihidɨmubusumijevacuuhi. Mɨɨhai aivo aivojɨtorucu, monoomoro mɨɨhaicouufocovɨ miminiiyuhi. Jaanova miyaano mahaivojɨɨvejirahi,mɨɨhai amɨɨhaima bu sano mahaivojɨɨvequi. 9Mɨɨro jillɨ tahesɨcɨnɨneehi: Moocaani mɨɨhai minɨsumɨnaaco famooguiinovɨro ficuuhiiguijenɨguucuumoco iicanɨcɨbadɨ. Mɨɨro mɨɨhaico miyamɨnaaiimogotɨmoro ajabafiinovɨ mɨhɨfutucuuhi, Moocaani toomomɨnaaihatyɨmequi, miyamɨnaa ihatyɨmequi icano. 10Mɨɨhaico naha jihovotobadɨesɨcɨnɨumo Cristohallɨtɨ. Jaanotɨ naha amɨɨhaico Cristotɨ: Aivo gaajafiimo,neehicamo. Mɨɨhai miniinovafihi. Jaanotɨ amɨɨhai mequehecufihi.Amɨɨhaico: Miyaamo, noomo. Jaanotɨ mɨɨhaico jillɨ: Mɨhɨɨfomo, noomo. 11Jisumihachuta ajebanoco jaabɨcɨmoro mihicahi, adufirari mihicahi,gaachehuma machahahi, maganɨɨcɨcafetehi, moojanoma machahahi, 12miniinovatehicahi, muhuseneri mududɨcamaaimo. Mɨɨhaicoiminootɨno noomo. Jaarumoco imineeriro meneehi. Mɨɨhaico ɨdaasunoomoonɨnehejeque majaabɨcɨhicahi. 13Mɨɨhaitɨ aivonoono neehicamo.Jaarumoco sɨɨcuno mihiimusuhicahi. Jiinɨje beevabadɨ mɨɨhaicomoonɨhicamo beemeubadɨ jisumihachuta mihicahi. 14Jino amɨɨhaico nucufevesuqui jillɨ caatɨnɨtɨhi. Jillɨ amɨɨhaico fajɨɨnɨquiagaijɨmo taseemeque icabadɨ. 15Mɨɨro diez mildɨmo amɨɨhai jɨɨbogomɨnaaCristotɨ amɨɨhaico ɨjɨɨbogomo icarunaaca, diito amɨɨhai caanimɨbadɨicatɨhi. Mɨɨro uuro amɨɨhaico seemevahinɨhi Cristo Jesufañodɨ iiminojɨɨbogofeenedɨ. 16Jaanegui amɨɨhaico neehi: Uujoho jino iicabadɨro mihica. 17Tooneguiiharo bu amɨɨhaijaago Timoteoco galluuhi taseemenebadɨagaijɨɨbo Aivojɨɨbofañodɨ imino iicaabo. Jaabo diibo amɨɨhaico iminoesaayuji Cristofañodɨ uujoho omoonɨnoco, fahɨgova iicajahaje Moocaaniiijanofaño jɨɨbogooboro efeehicabadɨ. 18Saatohovaha amɨɨhaitɨ mityamitya icahicahi uujoho amɨɨhaijaago ufucuro ufuucujitɨɨvɨbadɨ. 19Jaaneguiamɨɨhaijaago goovajino ofoono Aivojɨɨbo iimogohachiijɨ. Jaadɨ jari gaajajidiito mitya mitya iicahicamo ihiimaarunoco, omoonɨtɨnoco icano. 20MɨɨroMoocaani aivojɨ jillɨ tɨcovo iimaa icatɨno, mityaono. 21Jaanegui ¿jinejequemihimeguehi? ¿Amɨɨhaijaa feeji ɨmeima, nacu gaijɨma, sɨɨcu ifi gaijama?

will be added

X\