1 CORINTIOS 14

1Jaaneguiiha gaijɨma miicaqui imino miguiino. Tollɨro bu MoocaaniGaija aacɨnoco miguiino. Jaano janaanɨcɨ miguiino Moocaani iijɨcomɨjɨɨbeguejinoco amɨɨhaico ihacɨqui. 2Jaanotɨ agaajaratɨno iijɨri ihiimaaboMoocaanidiro iimaahi miyamɨnaaguiiha iimaatɨɨbo, mɨɨhaiñooba toonocouguubutɨmaño. Jillɨ Moocaani Gaijariro iimaabo toovono iicarunoiiminuru iicanoco. 3Jaanotɨ naha Moocaani iijɨco ɨjɨɨbogoobo sitaacojɨɨbeguehi. Jaanofeenedɨ diito miyaavogoco jusisuubo, bu quehecutusuubo,jacusuubo icano. 4Jaanotɨ agaajaratɨno iijɨri ihiimaabo ifiguiiharo iimaahi.Jaaneri diibo miyaavogoro jusihi. Jaanotɨ Moocaani iijɨco ɨjɨɨbogoobo paryɨMoocaani iijamɨnaa miyaavogoco jusisuhi. 5Uujoho imogorahi paryɨɨcɨno amɨɨhai agaajaratɨno iijɨri mihiimaanoco.Jaano janaanɨcɨvɨ imeguehi Moocaani iijɨco mɨjɨɨbogonoco. MɨɨroMoocaani iijɨ jɨɨbogo aivo janaanɨcɨvɨ imihi. Jaanotɨ agaajaratɨno iijɨriiimaano miyaadɨ jeevatɨhi. Toojɨri onoonoco saatoho ɨjɨɨbogotɨruva aivosihidɨ jeevajitɨruno. ¿Mɨllɨ bu Moocaani iijamɨnaa uguubuneri imiyaavogojusijirahi? 6Jaabadɨ tañahabomɨ amɨɨhaico abaatoobo agaajaratɨno iijɨriamɨɨhaima iimaaruva, ¿jinejeque toonotɨ magaayɨcɨjirahi? Jaanotɨ nahamɨɨhaico Moocaani agaajasunotɨ, bu amɨɨhaico miyaanotɨ jɨɨbuguruva,Moocaani iijɨco jɨɨbuguruva icano naha amɨɨhaidi imijirahi. 7Eneecau bu masɨɨ oono ifiima achahano siruubavɨ, arpavɨ icanomohoovɨcɨqui. Jaanoco jillɨ tɨcovono mohojɨsuruva, ¿mɨllɨ bu magaajajirahiimasijɨco? ¿cojɨɨco ojɨsunoco? 8Jaabadɨro bu corneta jillɨ tɨcovono ihojɨruva,¿mɨɨjoho bu imibaivejira imoonɨcasiqui? 9Jaabadɨro bu amɨɨhaidimagaajatɨjɨri onoonoco, ¿mɨllɨ bu muguubujirahi? Jillɨ sɨcamañomaihiimaamobadɨ jeevajiruno. 10Fɨne jiinɨjehallɨvɨ ajashutɨno iijɨno icahi.Jaaruno paryɨ fanooro gaajaveechuhi. 11Jaanotɨ uujoho agaajatɨno iijɨrisaatoho uuma ihiimaamedi diitedi uujoho siijiinɨjeoobobadɨ jeevajirahi,uutɨ bu diibo siijiinɨjeoobobadɨ jeevajirahi. 12Jaamaño amɨɨhai MoocaaniGaija aacɨnoco mihimogomaño, miguiinomoro magaayɨcɨ oono Moocaaniiijamɨnaa miyaavogoco ujusisunoco. 13Jaanotɨ bu agaajaratɨno iijɨri ihiimaabo toono iimaahallɨvɨMoocaanico idilluqui. Jaanoco agaajaaboro ɨjɨɨbeguejino mityacoMoocaani diiboco ihacɨqui. 14Jaanotɨ uujoho agaajaratɨno iijɨriMoocaanima iimaaruva miyaano tagaijafañodɨro iimaahi. Jaarunoimino eesɨcɨnɨno icatɨno. 15Jaaneguiiha fɨne, ¿mɨllɨ moonɨjirahi? Jillɨfɨne Moocaanima ihiimaasumi tagaijari, bu tahesɨcɨnɨma icano sanoiimaajirahi. Jaabadɨro bu Moocaani masinoco amasivasumi tagaijari,bu tagaajama icano sano masivajirahi. 16Jaamaño ɨɨjoho Moocaanicodigaijariro diimuruva, saafi jillɨ tɨcovono iicaabo, ¿mɨllɨ bu ɨconahabonɨjirahi? Mɨɨro ɨɨjoho onoonoco gaajatɨɨbo. 17Jaano toono ɨɨjohoMoocaanico idiimono aivo imijirahi. Jaarunofeenedɨ diibo miyaavogojusijitɨrahi. 18Jaaneguiiha Moocaanico uujoho imehi, paryɨ amɨɨhaijanaanɨcɨvɨ agaajaratɨno iijɨri iimaanohallɨvɨ. 19Jaaruubo Moocaaniiijafaño imeguehi ajashunogayɨ ihiimaarunoco imino muguubunoco,toonotɨ sitaaco gaajasuqui. Aivo jino sihidɨ imihi, agaajaratɨno iijɨridiez mildɨno munuuruno janaanɨcɨvɨ. 20Jaaneguiiha tañahabomɨ, fɨne seemebadɨ mehesamaaiño. Jaanotɨiimitɨnojaagodɨro seeme agaajatɨsejebadɨ mihica. Jaarumo amiyatobadɨromehesamaaje iiminojaagodɨro. 21Mɨɨro Moise tajɨɨba Caatɨnɨhaamefañojillɨ neehi: Jiicuumimɨnaaco siicuumimɨnaa iijɨri neeji siicuumiotofeenedɨ.Jaarunaaca uco: Miyaano neejitɨmo, noobo Moocaani, noonoro. 22Jaamañoagaajaratɨno iijɨri iimaano imiyaavogotɨmocoro igaajasuqui iicano;imiyaavugucumoco igaajasuqui iicatɨno. Jaanotɨ bu Moocaani iijɨ jɨɨbogomitya imiyaavugucumoco agaajasuno. Jaanotɨ imiyaavogotɨmoco agaajasunoicatɨno. 23Jaabadɨro bu paryɨ Moocaani iijamɨnaa sahɨgovɨro iigaivomorosabadɨro agaajaratɨno iijɨneri ihiimaamofeenevɨ saafi agaajatɨɨbo, buimiyaavogotɨɨbo icano ijɨcafuturuva: Jillɨ fɨne jito jeegavehi, neejiruubo. 24Jaanotɨ famooro Moocaani iijɨco mɨjɨɨbogomofeenevɨ imiyaavogotɨɨbo, buagaajatɨɨbo icano ijɨcafuturuva, diibo imitɨno iicahicanoco gaajacujiruubo,toono paryɨ amɨɨhai monoonoco uguubunofeenedɨ. 25Jillɨtɨ jari diibo jeebɨɨfaño iicano agaajarahicatɨno foovoɨɨveji. Jaadɨ jari ememuɨɨvooboroMoocaanico imeji: Miyaano jahi amɨɨhaifeenevɨ Moocaani icahi, nooboro. Moocaani Iijafaño Mufuusumi Imino Meheetavo. 26Jaaneguiiha tañahabomɨ, jillɨ amɨɨhaico neejirahi: Mihigaivusumiamɨɨhaitɨ saatoho masima iicahachiijɨ, bu ɨjɨɨbeguejinoma iicahachiijɨ,bu Moocaani agaajasunoco ɨjɨɨbeguejinoma iicahachiijɨ, bu agaajaratɨnoiijɨri ihiimaanoma iicahachiijɨ, bu toojɨri ihiimaanoco ɨjɨɨbeguejinomaiicahachiijɨ icano, imino momoonɨ Moocaani iijamɨnaa miyaavogocoujusisujino iicahachiijɨ. 27Jaamo bu agaajaratɨno iijɨneri ihiimaajisumimiimɨsiicɨro mihiimaa; sihidɨ iicasumi miimɨsiicɨ, saafi ɨdɨɨnoro mihiimaa.Jaarumo sano icatɨno, saafiisariro mihiimaa. Jaanoco bu saatoho ijɨɨbequidiito onoonoco. 28Jaanotɨ toonoco ɨjɨɨbeguejirumo achahahachiijɨsijɨɨjeri mihiimaadino mihigaivusumi. Jillɨro amɨɨhaifañodɨro mihiimaaMoocaanimaryo. 29Jaabadɨro bu Moocaani iijɨco mɨjɨɨbeguejinoiicahachiijɨ miimɨsiicɨro mihiimaa. Jaanotɨ iguiraasumi miimɨsiicɨ, saafiɨdɨɨnoro mihiimaa. Jaanoco saatoho muguubunɨcɨmoro mehesamaaje:¿Naa miyaanoco? noomo, noomoro. 30Jaanotɨ bu ɨgɨcɨnɨɨboco sabogocoMoocaani igaajasuruva ɨmegavɨ ihiimaabo illɨɨvequi. 31Jillɨtɨ paryɨ amɨɨhaiMoocaani iijɨco magaayɨcɨhicamo saafiisari mɨjɨɨbogo, famooro iminouguubumoro iquehecucafetequi. 32Jaaneguiiha Moocaani iijɨco ɨjɨɨbogomoihesamaajeque iguiinonɨqui saafi ihiimaanohachutahiica. 33MɨɨroMoocaani sajeebɨɨ icaco aacɨɨbo ɨmɨtasuubo icatɨno. Oono fahɨgova iicamo miyaavogomɨnaa Moocaani iijanofaño iicanɨcɨbadɨ. 34Jaabadɨro bu gaigoomɨ cultofaño llɨɨvɨ iimaatɨmo iicaqui, Moisetajɨɨbafaño onoobadɨ iicaqui. 35Jaanotɨ agaajanoco iimogohachiijɨ jariiijafaño ofoodɨ aijɨco idilluqui. Imijitɨruno gaigo cultofaño ihiimaano. 36Jaabadɨro bu magaaja Moocaani iijɨ amɨɨhaitɨ tɨcovahinɨtɨhi, buɨdɨɨmoro amɨɨhai toonoco magaayɨcɨhinɨmo mihicatɨhi. 37Amɨɨhaitɨsaatoho: Moocaani iijɨco ɨjɨɨbogonoco aivo gaajahi, monoomo, buMoocaani Gaijafeenedɨ gaajahi, noomoro mehesɨcɨnɨmo iicano. Jinoocomagaaja jihaamefañodɨ jillɨ amɨɨhaico onoono jino Aivojɨɨbo Moocaanitajɨɨba iicanoco. 38Jaanotɨ jinooco imiyaavogotɨɨbo onoonoco: Miyaano,meneedino. 39Jaaneguiiha tañahabomɨ, Moocaani iijɨco mɨjɨɨbeguejinocoroaivo miguiino. Jaamoro bu agaajaratɨno iijɨneri iimaaco mafaguedino. 40Jaanoco ɨvɨ iminoro meheetavo mɨtasutɨmo.

will be added

X\