1 CORINTIOS 11

1Jaaneguiiha jino uujoho iicabadɨro mihica, jino bu uujoho Cristoiicabadɨ iicanotɨ. Jillɨ Gaigoomɨ Cultofaño Mihica. 2Tañahabomɨ, amɨɨhaico sihidɨ imehi, fahiijɨvaro uutɨ mehesafotomoro,amɨɨhaico ɨjɨɨbeguehinɨbadɨ mihicahicaneguiiha. 3Jinooco bu imeguehimagaajanoco Cristo gaifiimɨ abajaabo. Jaabadɨro bu mogai abajaabo gaifi.Jaabadɨro bu Cristo abajaabo Moocaani. 4Jaamaño gaifi iinigaɨco afabaacuuboroMoocaanima cultofaño ihiimaajisumi, bu diibo iimaaco ɨjɨɨbeguejisumi icanoimoonɨruva Cristo ihabajaabo iicaabedi nucufesujiruno. 5Jaabadɨro bu gaigoiinigaɨco fabaacutɨgo Moocaanima cultofaño ihiimaasumi, bu diibo iimaacoɨjɨɨbugusumi icano imoonɨruva ihabajaabo iicaabo aijɨdi nucufesujiruno diiboomoonɨbadɨro iicano. Oono iinigaɨco icɨɨdaruva iicajirubadɨ. 6Jaamaño gaigoiinigaɨco afabaacugotɨhachiijɨ jillɨro paryɨ iinigaɨco icɨɨdacuqui. Jaanotɨ gaiguediiinigaɨco iquitɨcɨno, bu icɨɨdano icano unucufesuhachiijɨ, jillɨro ifoboocɨqui. 7Jaanotɨ gaifi foboocɨjitɨrahi, diiboco Moocaani ifibadɨro ifiivusumaño, budiibo iminehejequere omoonɨnofañodɨ Moocaani imi ɨɨfuvusucafotomaño icano.Jaanotɨ naha gaigo iminehejequere omoonɨnofañodɨ gaifi imi ɨfuvusucafetehi. 8Mɨɨro Moocaani gaifiico eheetavusumi gaigo bacɨtɨ diiboco eetavutɨɨbo. Jaanotɨnaha gaigooco gaifi bacɨtɨ eetavuubo. 9Jaago gaigo gaifiiguiiha eetavocafutuuhi.Jaanotɨ gaifi gaigooguiiha eetavocafututɨhi. 10Jaamaño jillɨtɨ gaigo iinigaɨcofabaacunɨcɨhi aijɨ mityaguiino iicanoco Moocaani toomomɨnaaco ihɨfusuqui. 11Jaarunaaca Cristofañodɨ mihicamaño magaajahi gaigo ichaharuva gaifichahajirahi, bu gaifi ichaharuva gaigo chahajirahi icano iicanoco. 12Jaamañomiyaano gaigo gaifiitɨ eetavocafutuhi. Jaabadɨro bu gaifi gaigootɨ fiivehi.Jaaruno paryɨ Moocaanitɨ saahi. 13Eneecata amɨɨhairyo monoo: ¿Naa imino gaigo iinigaɨco fabaacutɨgoMoocaanima iimaano? 14Mifiivucubadɨro mihicanotɨ magaajahi gaifiimeebaiguima iicano unucufesunoco. 15Jaanotɨ naha gaiguedi iminoimeebaiguima iicano iinigaɨco tooneri ifabaacuqui aacɨumaño. 16Jaanotɨsaatoho toonotɨ ejenaauhachiijɨ igaajaqui mɨɨhai, bu Moocaani iijanomɨnaaiicamo magaajatɨhi uufocovɨ siinoco. Aivojɨɨbo Imi Machu Onoonovɨ MiyamɨnaaImitɨno Omoonɨno. 17Jaanotɨ naha jinooco amɨɨhaico onoonovɨ amɨɨhaico imotɨhi. Mɨɨroamɨɨhaivaha mihigaivusumi imino moonɨtɨmoro imitɨno momoonɨhicahi. 18Mɨɨro uco jɨɨbogomo cultocovaha meheetavequi mihigaivusumi sabadɨroicatɨmo mefeehicahi. Jaano fɨne miyaano. 19Jaano miya tollɨ iicahachiijɨijeevadɨ diitotɨ mudugaavo miya miyaavogomɨnaa iicamo igaajacafetequi. 20Jaamaño tollɨ mudugaacɨnɨmaño Aivojɨɨbo Imi Machuco meheetavonomiyaano Aivojɨɨbo Imi Machu icacutɨno. 21Mɨɨro mamachucujisumisaatohova ijeevadɨsahaje ɨmegavɨro mamachuhicahi. Jaamaño saatohoajebama icanaaca saatoho mutuvamoro miguiriicavocɨnɨhicahi. 22¿Nacuamɨɨhai iijano chahahi mahadujiruhɨgo, mamachujiruhɨgo icano? Jaamañojillɨtɨ Moocaani iijaco jihovonobadɨ momoonɨhicahi, bu imachutamaachahamoco munucufevesuhicahi icano. Jaanoco ¿mɨllɨ fɨne uujohoamɨɨhaico neeji? ¿Nacu toonotɨ amɨɨhaico imeji? Chaha, imotɨhi. 23Jillɨ uco Aivojɨɨbo ɨjɨɨbugunoco amɨɨhaico jɨɨbuguhi: Mɨɨro AivojɨɨboJesuco aacɨjifucu ihusefaño maahuco gaayɨcɨubo. 24Jaaboro Moocaanicotoonohallɨvɨ iimuudɨ iquisicuuboro nuuhi: Ɨfaaji, mamachu. Jinotaahucu amɨɨhaihallɨvɨ iquisicucafotono. Jillɨ momoonɨhica. Jaamo ucomehesafetehicahi, nooboro. 25Jaabadɨro bu toonoco amachunobuunatɨihusefaño ihadutahilluco agaayɨcɨuboro nuubo: Jihillu bohono iimaacomiyanotɨro eheetavono tatyɨɨjohofañodɨ. Jaanoco fahiijɨvaro mahadunotɨcovovɨ uco mehesafetehica, nooboro. 26Jaaneguiiha amɨɨhai fahiijɨvarotohɨcaco mamachusumi, tohilluco mahadusumi icano toonofañodɨmagaajasuhicahi Aivojɨɨbo Jesucristo iguijeveunoco, diibo siinoasaajinohachuta. 27Jaamaño Aivojɨɨbo Jesucristo Imi Machu onoonoco meheetavusumicajaatyohacho Aivojɨɨbo maahuco imitɨno amachumo, bu ihaduhillutɨimitɨno aadumo icano imitɨno moonɨhi Aivojɨɨbo ifiico, itɨɨjohocoicano. 28Jaaneguiiha itɨconɨ paryɨ amɨɨhai imitɨco mehesamaaimoroMoocaanico mɨjɨɨbogo. Jaadɨ jari tohɨcatɨ mamachu, bu tohillutɨ mahaduicano. 29Jaanegui toono Aivojɨɨbo ifi eneejirunoco gaajatɨmo toonocoamachumo, aadumo icano ifihallɨvɨro imitɨno iicajinoco ɨcɨhi. 30Jaamañoamɨɨhaitɨ ajashutɨmo saatoho guihuvahi, bu saatoho niinovahi, busaatoho guijevecɨnɨcuhi icano. 31Jaaneguiiha imino mɨɨhai mofiicomehesamaaimoro Moocaanico mɨjɨɨbogomoro momoonɨruva Moocaanimɨɨhaico tollɨ moonɨtɨɨbo iicaqui. 32Jaamaño Moocaani mɨɨhaicomohimitɨhallɨtɨ jillɨ moonɨfihi mɨɨhaico ahaamɨɨbo sano Moocaanicoimiyaavogotɨmoma mɨɨhaico cɨɨjɨgaifaño igañɨɨjiruneguiiha. 33Jaaneguiiha tañahabomɨ, Aivojɨɨbo Imi Machuco mamachuquimihigaivusumi motoomocasimoro sano mamachu. 34Jaanotɨ saatoho sihidɨmahajebavahachiijɨ itɨconɨ amɨɨhai iijafañerehiica mamachu, amɨɨhaicoMoocaani imitɨno mihigaivomoro momoonɨnohallɨtɨ aamɨdiibo. Jaanotɨsanehejeque ufucu amɨɨhaico uujoho Pablo abaatodɨ imibachuji.

will be added

X\