SEKEN KORIN 6

1From we mifala i stap joen blong wok wetem God, mifala i talem long yufala bakegen, se God i givhan long yufala finis, long gladhat blong hem. Plis yufala i no letem gudfala wok ya blong hem i go blong nating nomo. 2I gud yufala i harem tok blong hem we i talem se, “Long taem ya blong givhan long man, mi mi harem yufala. Long dei ya blong sevem man, mi mi givhan long yufala.” Yufala i mas harem tok ya. Naoia i taem blong God i givhan long man. Tede i dei blong hem i sevem man. 3Mifala i no wantem we sam man oli save faenem sam rabis poen long ol wok blong mifala. Nao mifala i stap traehad, blong mifala i no mekem sam fasin we narafala man bambae i save foldaon long hem. 4Long olgeta samting we mifala i mekem, mifala i stap soemaot we mifala i man blong wok blong God. Mifala i gat trabol, mifala i gat hadtaem, mifala i stap harem nogud tumas, be tingting blong mifala i stap gud, i no foldaon. 5Long sam ples ol man oli wipim mifala, long sam ples oli putum mifala long kalabus, mo long sam ples oli raon long mifala blong ronem mifala. Mifala i hadwok we i bitim mak, we mifala i no gat taem blong slip mo kakae. 6Be long ol fasin blong mifala, mifala i stap soemaot we mifala i man blong wok blong God. Tingting blong mifala i klin, mo mifala i waes. Tingting blong mifala i longfala, mo oltaem mifala i gat sore long man. Tabu Spirit i stap long mifala, mo mifala i stap lavem ol man tumas, we fasin blong mifala i no blong giaman. 7Mifala i stap talemaot trutok, mo paoa blong God i stap long mifala. Mifala i stap folem ol stret fasin nomo, mo hemia i olsem naef blong faet blong mifala, mo i olsem stik blong mifala blong blokem ara. 8Sam man oli stap ona long mifala, mo sam man oli stap mekem mifala i sem. Sam man oli stap tok nogud long mifala, mo sam narafala man oli stap leftemap nem blong mifala. Plante man oli stap talem se mifala i giaman, be mifala i stap talem trutok nomo. 9Plante man oli luk mifala olsem we oli no save mifala, be yufala i savegud mifala. Plante man oli stap talem se mifala i ded finis, be yufala i save, mifala i laef yet. Plante man oli stap givim panis long mifala, be oli no kilim mifala i ded. 10Mifala i stap kasem trabol, be oltaem mifala i glad tumas. Mifala i puaman, be mifala i stap mekem plante man oli rij. Mifala i no gat wan samting nating, be olgeta samting oli blong mifala. 11Ol fren long Korin. Mifala i toktok stret nomo long yufala. Mifala i talemaot olgeta tingting blong mifala long yufala. 12Mifala i no satem tingting blong mifala long yufala. Yufala nomo i satem tingting blong yufala long mifala. 13Mi mi toktok long yufala naoia olsem we yufala i pikinini blong mi. Plis yufala i mekem long mifala olsem we mifala i mekem long yufala. Plis yufala i talemaot olgeta tingting blong yufala long mifala. 14Bambae yufala i no go joen wetem ol man we oli no Kristin, blong mekem wan wok, olsem we man i putum yok long tufala buluk blong mekem tufala i wok wanples. Fasin ya i no save wok. Stret fasin mo rabis fasin, tufala i no save joen nating, mo delaet mo tudak, tufala i no save stap wanples. 15Mo long sem fasin, Kraes mo Setan, tufala i no save agri samtaem. Man we i bilif mo man we i no bilif, tufala i no save joen long wan tingting. 16Mo haos blong God i no save gat ples blong ol narafala god insaed long hem. God i laef, i stap we i stap, mo yumi olsem haos blong hem. Hem i talem se, “Bambae mi mi mekem ples blong mi wetem yufala, bambae mi mi stap oltaem long medel blong yufala. Mi bambae mi God blong yufala, mo yufala bambae i man blong mi.” 17Mo bakegen, hem i talem se, “From samting ya, yufala i mas gowe long olgeta, yufala i mas stap yufala nomo, mo olgeta oli mas stap olgeta nomo. Yufala i no save tajem ol samting ya we oli no klin long fes blong mi, nao bambae mi mi glad blong tekem yufala. 18Mi bambae mi Papa blong yufala, mo yufala bambae i pikinini blong mi, yufala ol boe mo gel blong mi. Mi mi Hae God, mi gat olgeta paoa, mo hemia tok blong mi.”


Copyright
Learn More

will be added

X\