1 Tesaloniki zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, kan Silas kɩ Timote kɩ, wɔɔ nɩ ci naa do barɛ awɔɔ ma. Awɔɔ k'a m Tesaloniki kristagʋɔɔ wɔɔ, Zɩ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ n'a so awɔɔ ʋ rɔ wɔɔ, a yɛ wɔɔ nawʋm kʋ Woso m barka, kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 2Wɔɔ yaa darɛ nɔ ʋ haay, wɔɔ ɩ yaa dam awɔɔ tɔ ma, ʋ nɩ Woso barka dam dɔmɩm haay awɔɔ minto. 3Wɔɔ y'awɔɔ sɩrakarɛ zibəə tɔ darɛ ʋ nɔ ʋ tee••• wɔɔ Zɩ Woso lɛɛ, kan ŋʋarɛ k'awɔɔ n ta m bɩ tʋntɔʋrɛ zibəə kɩ, kan taaheerlɛ k'awɔɔ n ta m kɔɔkɔɔ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista nɔ ʋ bɩ kɩ. 4Ʋ danyɩnɔ, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ Woso awɔɔ ŋʋa, an awɔɔ bɔ ʋ k'a a so awɔɔ ʋ. 5Bala, kʋ wɔɔ bɩ lemim nyɩnta pa da awɔɔ m bɩ, a n yɩ lɛ meerbaa m bala y, yɩ a ʋ, kan Sɛnt-Ɛspri paŋŋa kɩ wɔɔ n'a kasɛtɩ m ʋ heer ʋ, ʋ ʋ sɩra lemim m. Awɔɔ mɩsɩrbaa kʋ wɔɔ ba awɔɔ bire ʋ awɔɔ daahan minto bɩ dɔ. 6Awɔɔ wɔɔ hɔbaa sa, wɔɔ kan Zuuba kɩ, bala, awɔɔ nyɩnta fɩryɩrɛ gʋta nɔ ʋ, a a gu a Woso lemim bɩ si heernyɔɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a kam bɩ nɔ ʋ. 7Ncɩnaaʋ nɩ, Masedʋan kan Akayii kɩ sɩrakarɛzannɔ wɔɔ haay n a ba awɔɔ hɔbaa dɩndarɛ zannɔ. 8Bala, Zuuba lemim b'a to awɔɔ zi an ta Masedʋan kan Akayii kɩ kʋrɔ ʋ, bɩ, kʋrɔ wɔɔ duro bɛɛ m bala y, sɩra k'awɔɔ ka Woso ʋ bɩ mim ta lɛɛ haay ʋ, an nɩ yɩrɛ ɩ ʋ, pakra bɛɛ m dɔ kʋ wɔɔ n'ʋ ya ʋ a dɩnda ŋ nɩ y. 9Bala, ta kʋ wɔɔ ʋ awɔɔ zi awɔɔ m wɔɔ si mɩŋŋa bɩ, gʋaa haay ɩ bɩ mim dɩndam, a bɔ k'awɔɔ ʋ wosobaawɔnnɔ yaadarɛ ʋ, a a bɔ a taam k'a zu Woso k'a m mɩsɩr a m sɩra b'ʋ bɩ, n yɩ bɩ mim dɩndam sɔ. 10A n nɩ dɔrɛ a Nyɩ Yeezuu kʋ Woso mɩŋŋa a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, an n'a tom brama k'a bʋr bɩ ma, an nɩ wɔɔ yɔm Woso nɔmaa k'a nɩ zɛm bɩ wɔ ʋ.


Copyright
Learn More

will be added

X\