Filipense 3

1Fey fewla, iñche ñi pu peñi ka lamngen, ayüwkülemün ta Ñidol mew. Iñche chem mew rume afeluwkülelan tañi ka wiñome feypiael tamün dew wirileluwkefielchi dungu, fey eymünngealu ta rume kümeay. 2Kuñiwtulemün ta tüfeychi illamtufalchi pu che mew, tüfey engün tati femkelu wesake dungu, tüfey engün tati aporiakefilu ta che tañi sirkunsidangeael, 3iñchiñ am tati rüf sirkunsidalechi pu che, taiñ püramyekefiel ngillatun mew ta Ngünechen kisu tañi Lif Küme Püllü taiñ kellukeetew mew, ka ayüwkeiñ taiñ koneltulen ta Cristo Jesus mew, ka nielaiñ maneluwün re che tañi femkeelchi wimtun dungu mew. 4Tunte iñche ta niefun ta rüf dungu mew tañi maneluwael ta ka femngechi maputuwün dungu mew. Iney rume ta doy nielafuy ta iñche mew tati rüfngechi dungu tañi maneluwael ta tüfeychi dungu mew: 5pura antü dew choyüngelu ta iñche sirkunsidangen israelche tuwünngen ta iñche, Benjamin tañi tribu mew koneltulen, iñche ebrew wentru ñi fotüm, feymew rüf ebrewngen. Fey chumngechi ñi kimeltuken ta ley dungu tati pu judiu, koneltukefun tati pu farisew ñi trokiñ mew, 6rume fütra kimkawünngefun, fey inantukuyawülkefuiñ ñi kayñetufiel ta pu che feyentulelu ta Cristo mew. Fey tañi mupitunieafiel tati ley dungu, iney no rume ta peñmalayafenew chem wesa dungu no rume tañi feypintukuafetew. 7Welu kom tüfachi dungu, kuyfi mew iñche ta rume falintukefuiñ, welu fewla, Cristo tañi duam, kiñe chem falinochi chemkün reke trokinietufiñ. 8Doyelchi may, chem rume falintunielafiñ trürümfili tañi kimfiel mew ta Cristo Jesus iñche ñi Ñidol. Cristo tañi duam kom tüfachi dungu niewetulafiñ ka itrokom kiñe falinochi dungu reke trokinietufiñ fey tañi kimtufiel mew ta Cristo 9ka tañi kiñewkületun ta iñche Cristo mew. Rakiduamkelan tañi dew lifrelewetun ta yafkan mew tañi müngeltuniefiel tati ley dungu no, welu may tañi feyentulen ta Cristo mew. Ngünechen may ta liftuaenew kom yafkan mew tañi mupiltulen ta Cristo mew. 10Tañi ayünieelchi dungu ta iñche fey tañi kimafiel ta Cristo, ñi nieael ta iñche ñi mongen mew Ngünechen ñi pepiluwün tati wiñomongeltufilu ta Cristo, ka ñi kutrankawael ka tañi layael rume kisu ñi duam. 11Chem dungu mew rume rupali, ayülen tañi wiñomongetuael kay puwle ñi wiñomongetuael ti pu la. 12Feypipelan tañi dew wewniewiyen itrokom dungu, ka tañi dew nien küme lif mongen no rume, welu amulen fentren maneluwün mew tañi nieael ta lif mongen, fey tüfachi dungu Cristo Jesus tañi ayünieel. 13Pu peñi ka lamngen, feypipelan iñche tañi dew wewniewiyen tüfeychi dungu, welu fey tüfa may ta femken, dew ngüyünentufiñ tati rupayechi dungu femngechi tañi yafüluwael tañi puwael tañi rakiduamyenieelchi dungu, 14femngechi tañi tripapuael tati tripalwe mew femngechi ñi llowael ti montun dungu Ngünechen taiñ eluaetew taiñ dullietew mew ta Cristo Jesus mew. 15Kom iñchiñ, rüf mew mupiltulelu Cristo mew, feley taiñ famngechi rakiduamael. Welu kiñeke dungu mew kangelu rakiduam nielmün, fey Ngünechen ta kimeleltuaeymünmew chumngechi tamün rakiduamküleael. 16Welu feley taiñ müngeltuael taiñ mongen mew ti rüfngechi dungu taiñ dew adümel. 17Pu peñi ka lamngen, inayentumuchi iñche ñi chumngechi chengen ka ngüneduamfimün ti kakelu pu che nielu ñi mongen chumngechi mongen nieiñ ta iñchiñ. 18Dew feypiwkeyiñ rume fentre rupachi, fey tüfa ka wiñome feypiwayiñ ngümalen reke, ñi mülen ta fentren kakelu che fey ñi mongen mew kayñetuniefi reke ta Cristo ñi kimeltun. 19Welu puway ñi apümngetuael engün, kisu engün tañi iyael ta ngünechen reke niefi. Ñi femkeelchi dungu ñi yewentukuafel, mallmawkülekey engün. Tüfachi mapu mew mülechi dungu mew müten rakiduamkülekey engün. 20Welu iñchiñ taiñ mülewe wenu mapu müley, ka üngümküleiñ ñi küpayael tati wenu mapu mülechi Montulchefe, fey taiñ Ñidol Jesucristo lle. 21Kisu niey pepiluwün tañi ngünenieafiel itrokom dungu, feymew elutuaeiñmew kangelu we kuerpu ka famentutuafi taiñ afachi kuerpu. Chumngey Cristo ñi kuerpu, iñchiñ taiñ kuerpu ka femngetuay.


Copyright
Learn More

will be added

X\