Ebrew 7

1Tüfachi Melkisedek Salem ñi longko ülmen ka fütra Ngünechen ñi saserdote. Feychi Abraam wiñomelu tati weychan mew, feymew wewfi tañi kayñe tati pu longko ülmen. Melkisedek tripay ñi trafyeaetew, fey küme ngillatuñmaeyew, 2feymew mari trokiñ chemkün mew ñi wewmeel tati weychan mew, fey wichunentuy kiñe trokiñ ti mari mew tañi eluafiel ta Melkisedek. Tati üy Melkisedek wünelu mew feypin ürke lif mongen longko ülmen, fey Salem ñi longko ülmen ürke am tüfa, fey feypin ürke ta "küme tüngün" ka femngechi feypin ürke: "küme tüngünngechi longko ülmen." 3Pichi no rume kimüñmangeley ñi chaw ka ñi ñuke no rume ka ñi chem tuwünngen no rume, ka nütramyeñmangekelay ñi choyüngen ka ñi lan no rume, fey ta famngechi adentuley ta Ngünechen ñi Fotüm mew, fey ta rumel saserdotengey. 4Welu fewla, ngüneduamfimün ñi rume yamfal wentrungefel ta Melkisedek, fey doyelchi may Abraam mew tañi wichunentuleletew ti kiñe trokiñ chemkün mari mew tüfey ñi wewel ta weychan mew. 5Fey tüfachi dungu feypian tati mari puwlu mew Moyse ñi ley dungu mew. Fey ti pu saserdote Levi ñi yomel pu che feley ñi kofrayafiel tati pu trokiñche kiñe trokiñ chemkün mari mew ñi nieel engün tunte kisu engün ñi reñmafel rume, ka Abraam ñi tuwünngey engün ta kisu engün reke, 6Welu Melkisedek, tunte Levi ñi yomelchengelay rume, Abraam elueyew kiñe trokiñ chemkün mari mew, feymew Melkisedek ngillatuñmafi ta Abraam. 7Fey iney no rume feypilayafuy tüfey tati ngillatuñmachelu feley ñi wünenngeael tati ngillatuñmael mew. 8Welu, tüfachi mongen mew, feytichi saserdote kofrakelu kiñe trokiñ chemkün ti mari mew fey engün ta wentru tati lakelu, welu ta Wirin Chillka feypiley ta Melkisedek llowi welu petu mongeley. 9Fey feley ñi feypingeael tati pu saserdote Levi ñi tuwünngelu, fewla kofrakey engün kiñe trokiñ chemkün mari mew, fey tüfa ka femngechi kullingey ta Melkisedek tüfey tañi eluetew ta Abraam, 10tüfa am dew niefulu ñi kuerpu mew kisu ñi yomelche Levi tati petu choyüngenolu, feychi Melkisedek tripalu ñi trafyemeafiel ta Abraam. 11Fey ti israel trokiñche llowfi ti ley dungu tati pu Levi tuwünngechi saserdote mew, tüfa engün Aaron tañi yomel pu che. Welu rüf dungu mew tüfa engün pepilfule tati pu che Ngünechen ñi küme trokiaetew, duamtungelayafuy ñi müleael kangelu saserdote, welu Aaron ñi yomelche femngelu no chumngechi ñi feypilen ti ley dungu, welu Melkisedek femngelu may. 12Fey kaletule chumngechi ñi dullingeael ti pu saserdote, ka femngechi müley ñi kaletuael ti ley dungu. 13Fey taiñ Ñidol mew feypiley tati Wirin Chillka, koneltuley Israel ñi kangelu trokiñche mew, fey tüfachi trokiñche mew dullingekelay kiñe saserdote no rume. 14Fey küme kimngey iñchiñ taiñ Ñidol ñi tuwün ta Juda ñi trokiñche mew, fey Moyse chem pilay rume feychi trokiñche mew, feychi ngülamkünulu chumngechi ñi dullingeael ti pu saserdote. 15Fey tüfachi dungu ta doy küme kimfali tañi dullingetun mew kangelu tuwün saserdote, Melkisedek reke femngelu, 16fey dullingelay ñi saserdotengeael chumngechi ñi feypilen tati ley dungu feypilefulu chem trokiñche mew ñi tripayael, welu may dullingey tati doy kümelu tañi nien mew pepiluwünngechi mongen tañi rumel saserdotengeael. 17Fey famngechi feypilu am ta Ngünechen kisu mew: "Eymi ta rumel saserdotengeaymi ka femngechi saserdote tuwünngelu ta Melkisedek reke." 18Fey ta famngechi tati wüne mülekechi werkün dungu elkünungetuy, fey pepiluwün dungungenolu am ka kümelafuy. 19Fey Moyse ñi ley dungu am iney no rume küme trokitunoetew ta Ngünechen, welu fey tüfa nietuiñ kiñe doy küme maneluwün, feymew fülkonpuiñ ta Ngünechen mew. 20Fey Ngünechen ta küme nor dunguy tañi mupiael, feymew kuyalltuy. Fey ti kakelu pu saserdote elkünungey engün kiñe kuyalltun mew no rume. 21Welu Ngünechen mew kay feymewke müley ta kiñe kuyalltun, fey Wirin Chillka mew am feypingelu: "Ngünechen wülüy ñi kuyalltun, fey welukünutulayay ñi dungu eymi ta rumel saserdotengeaymi chumngechi Melkisedek rumel saserdotengey. " 22Fey ta famngechi, Jesus ürke tati dulliel ñi mületuael kiñe doy küme eldungu, tati kuyfi eldungu mew. 23Fey kakelu pu saserdote fentrenngefuy engün, welu tati lan dungu am elukenofetew ñi mongentuleael. 24Welu Jesus am rumel mongekelu, fey kisu ñi saserdotengen ta ngelay kangelu ñi elungetuael ka iney no rume ñi elungeael. 25Feymew feley ñi rumel montulafiel tüfey engün tati fülpulu Ngünechen mew kisu ñi duam, fey kisu am rumel mongelealu, femngechi tañi ngillatuñmayafiel ta kisu engün Ngünechen mew. 26Feymew Jesus llemay taiñ duamtukefelchi Wünen Longko Saserdote taiñ kümelkaweltuaetew Ngünechen iñchiñ, kisu ta lif mongen niey, nienolu wesake femün ka nienolu welulkan, püntütripalelu ti pu yafkafe mew ka fampüramngey doy fütra wenu tati kallfü wenu mew. 27Kake pu longkolechi saserdote reke felelay, tüfey engün am felelu ñi langümafiel kulliñ fey ñi chalintukuafiel kake antü. Wünelu mew femkey kisu engün ñi yafkan mew, fey ka femngechi tati trokiñche ñi yafkan mew. Ñi femafel, Jesus chalintukuwi ñi langümngeael kiñe rupa müten. 28Wünelu mew Moyse ñi ley dungu mew dullingekey kiñe Wünen Longko Saserdote tati pu yafkafe che mew, welu fewla Ngünechen ñi kuyalltun mew dullifi kisu ñi Fotüm, tati rumel lif mongen niekelu, ñi kümelkaweltuafiel ta che Ngünechen engu.


Copyright
Learn More

will be added

X\