Efesio 4

1Feymew iñche, tañi püresulen mew Ñidol tañi duam, feypiwayiñ nor piwke mew tamün miyawael chumngechi feley ñi femael tüfey engün tañi dullietew ta Ngünechen. Feychi dungu mew dullingeymün ta eymün. 2Ñom piwkengeaymün, ka chemchingeaymün, ngenoafeluwünngeaymün ka welukonke küme duamtuniewaymün ta piwkeyewün mew. 3Rumel ayülemün tamün kiñewküleael, tati Lif Küme Püllü ñi kellun mew ka tamün dew elunieetewchi küme tüngün mew. 4Müley ta kiñe kuerpu ka kiñe Püllü, feyta femngechi ta Ngünechen dullieymünmew ta kiñe maneluwün mew müten. 5Kiñengey müten ta Ñidol, kiñe mupiltun müten ka kiñe fawtismu müten. 6Müley ta kiñe Ngünechen, fey itrokom feyentulechi che ñi Chaw, kisu ngüneniefi kom tati mülelu, ka puwkintuniefi ta itrokom ka müley itrokom eymün mew. 7Welu kake kiñeke iñchiñ Ngünechen ñi fürenechen mew llowiyiñ Cristo ñi wülelchi pepil, chumngechi kisu ñi ayüel. 8Feymew tati Wirin Chillka feypiley: "Püratuy ta wenu mapu, fey püresuyetufi taiñ püresuniekefetew, fey kisu elufi ñi pepil ti pu che." 9Fey ¿chem am tati "püratuy wenu mapu" pin? Tüfa ta feypin ürke kisu tañi wüne nagpan tüfachi nag mapu mew. 10Fey tati nagpalu ka femngechi kisu müten tati püratulu doy alü wenu mew, femngechi ta kom tañi ngünenietuafiel ñi fütra pepiluwün mew. 11Fey kisu ka müten dullifi kiñeke che tañi apostolngeael, fey kakelu ñi pelon wentrungeael, fey kakelu kay ñi kimelael ti werkün montuluwün dungu, fey kakelu ñi pastorngeael ka kimeltufengeael. 12Fey tüfa famngechi adkünufi kisu ñi pu che ñi ngenngeel mew tati poyetun küdaw ñi nieael engün, femngechi tañi kelluafiel ñi yafüluwküleael tati pu che feyentulelu ta Cristo mew. 13Fey itrokom kiñewküleliyiñ wüla ta mupiltun mew ka femngechi taiñ küme kimafiel ta Ngünechen ñi Fotüm. Fey ta famngechi fente küme kim chengeaiñ ka doy amuleay taiñ küme kimün femngechi ta fente küme trüraiñ ta Cristo ñi lif mongen mew. 14Pichikeche reke trürwelayaiñ. Tüfa engün müchayke kaletukey ñi rakiduam ka yengekey engün chem kake we kimeltun mew rume ka eluwkey kütu ñi ngünenkayaetew ti koyla ngünen niechi pu che tati miyawkelu welulkalechi rakiduam mew. 15Welu may, feley taiñ dunguwael ti rüfngechi dungu küme piwkeyewün mew, taiñ doy fülkonael femngechi taiñ inayentuafiel ta Cristo, fey kisu longkoley tañi trokiñche mew. 16Fey Cristo mew kom ñi trokiñche küme adüwküley engün. Ka küme welukonkechi kelluwkülekey, femngechi ñi küme amuleael engün ñi kiñewkülen ta piwkeyewün mew. 17Feymew llemay ta feypiwayiñ ka yefaldunguwayiñ ta Ñidol ñi üy mew: eymün tamün mongelewenoael chumngechi mongen niey tati pu che feyentulenolu Cristo mew, fey tüfa engün am mongelelu chumngechi ñi adnieetew ñi wesake rakiduam. 18Fey engün ta trukurmaley reke ñi kimün. Kisu engün nielafi ti küme mongen küpalu ta Ngünechen mew, fey nienolu engün am tati küme kimün tañi wesa piwkengen mew engün. 19Fey ñi wesa piwkengen mew engün, feymew wültukuwkey engün re wesake wimtun dungu mew, fey ñi miyawael chem wesa dungu mew rume. 20Welu eymün dew feyentuymün ta Cristo, fey ngelay tamün miyawael tüfeychi wesake dungu mew, 21rüf dungu mew am allkülu eymün Cristo ñi werken dungu ka adümfimün chumngechi mongen tamün nieael, chumngechi ñi feypilen Cristo tañi rüfngechi dungu. 22Fey ñi chumngekefel tamün kuyfike mongen, famentufimün ka elkünutufimün tamün kuyfike tremyen wesake wimtun, tati kümenolu, ka ngünenkawkülelu ta kisu ñi illutukeelchi wesake dungu mew. 23Eymün feley tamün nietuael we küme rakiduam tamün longko mew, ka tamün piwke mew. 24Ka femngechi feley tamün nietuael we mongen tamün kuerpu mew, tati adkünuel chumngechi ñi ayüel ta Ngünechen, ka kimfalkelu ta kiñe nor mongen mew ka lif rakiduam mew, tati newentuwkülelu rüfngechi dungu mew. 25Feymew llemay, doy koylatuwelayaymün, "welu may ta kake kiñeke dungupe ti rüf dungu kisu tañi chafche mew", fey kom iñchiñ am koneltulelu kiñe trokiñche mew müten. 26"Fey lladkütuwülmün, yafkawkilmün", ka elukefilmün tañi kiñe kom antüael tamün lladken. 27Eluwkilmün tamün ngünenkayaetew ta weküfü. 28Tati weñekefulu, weñewekilpe; eluwpe tañi küdawael, tañi küme küdawael kisu tañi kuwü mew, femngechi nieay chem rume tañi eluafiel kütu ti fillaluwkülelu. 29Nütramkakelayaymün ta wesake dungu, welu may feley tamün nütramyeael re kümeke dungu müten, femngechi tati allküyelu ñi ayüwmayael ñi femael kümeke dungu ka ñi llowael engün küme felen. 30Weñangkülkefilmün Ngünechen tañi Lif Küme Püllü, kisu mew ta eymün markakünungeymün reke femngechi tamün kimngeael Ngünechen ñi ngenngelen ta eymün mew puwle ti antü tamün montulngeael. 31Famentuafimün tamün piwke mew ti wesake rakiduam, ti wesake illutun, ti lladken, wirarün, ti wesake piwün, ka itrofill wesake dungu tati femkeel. 32Küme piwkengeaymün ka welukonke kutranpiwkeyewaymün ka welukonkechi wiñoduamawaymün chumngechi ta Ngünechen wiñoduamaeymünmew ta Cristo mew.


Copyright
Learn More

will be added

X\