1 Korintio 11

1Eymün inaniemün iñche ñi inayentufal dungu chumngechi ta iñche inanien Cristo tañi inayentufal küme dungu. 2Sakiniewiyiñ tati, eymün am tukulpaniemukefiel ta iñche ka inaniefimün tamün kimeleluwfielchi dungu. 3Welu ayülen tamün kimael Cristo tañi longkolen ta kom wentru mew fey kiñe wentru kay longkoley kisu ñi kure mew, fey ka femngechi Ngünechen longkoley ta Cristo mew. 4Fey kiñe wentru munulkünule ñi longko femngechi ngillatule kam femngechi nütramyefile ta Ngünechen ñi werküelchi dungu, fey ta famngechi illamtukefi ta Cristo. 5Welu kiñe domo munulkünunole ñi longko femngechi ngillatuyüm kam femngechi nütramyele Ngünechen ñi werken dungu, illamtukefi tañi füta. Küme kupilkünuwlu reke feley. 6Fey kiñe domo munulnole ñi longko, doy kümeafuy küme kupilfile. Welu kiñe domo yewentukuwle tañi katrüael tañi longko kam ñi kupiluwael, fey doy kümeay tañi munulkünuafiel. 7Fey wentru ta ngelay tañi munulkünuwael ñi longko, fey wentru am Ngünechen mew adentulelu ka femngechi adkünungey ñi püramyeafiel ta Ngünechen, fey domo adkünungey ñi yamnieafiel ta wentru, 8fey wentru am adentungenolu ta domo mew, welu domo adentungey ta wentru mew. 9Fey wentru ta dewmangelay domo tañi duam, welu domo may ta elngey wentru ñi duam. 10Fey tüfachi dungu mew, tati pu werken püllü ñi duam, tati domo feley ñi munulnieael ñi longko femngechi kimfalay ñi yamnieafiel tañi wentru. 11Welu Cristo mew, wentru ka domo mür fente faliley, 12fey tunte feyngefuy ta domo ñi dewmangen ta wentru mew, ka femngechi feyngey ta wentru ñi choyüngeken ta domo mew, welu itrokom tuwküley ta Ngünechen mew. 13Eymün ka müten feley tamün ngüneduamael fey ñi kümepen may tati pu domo ñi ngillatuael Ngünechen mew fey ñi munulkünunon tañi longko. 14Fey iney rume ngüneduamay tañi yewenngen ta wentru ñi tremümael tañi kal longko. 15Welu rume kümey ñi tremümael ñi longko ta kiñe domo, fey kisu am elungelu ñi nieael ta alükechi longko femngechi tañi munulnieñmayaetew ñi longko. 16Fey chumngechingeay rume, kiñeke ayüle ñi fillpimekeael tüfachi dungu mew, feley ñi kimael ta iñchiñ no rume ka Ngünechen ñi trokiñche no rume kimnielay ta kangelu wimtun. 17Tamün wirileluwafielchi dungu mew pepi sakiwlayayiñ, tamün trawün wesalkakeetew trokiniewiyiñ, tamün kümelkayafetew. 18Wünelu mew, feypingeken femngechi trawüluwiyüm tamün nieael ta kultu, müleyey che tati wichuke püntünentuwkelu. Fey tamün femkeelchi dungu rüf dungu felelu trokikefiñ. 19¡Fey mülele eymün mew wichuke püntülkawkülelu pichike trokiñ mew, femngechi tañi kimfalael iney müngell rüf dungu mew ñi feyentulen Cristo mew! 20Fey eymün tamün niekeelchi ilelkawün rüf küme femkelaymün chumngechi ñi ayüel ta Ñidol, 21fey puwiyüm ti ora tamün iyael, kake kiñeke wünelkawkey ñi iyael, fey kiñekentu üngümkülekey tunte ngüñüley rume, fey kakelu kay ngollikey kütu. 22¿Eymün am nielaymün ruka chew tamün iyael ka tamün putuael? ¿Chumael am illamtukefimün ta Ngünechen tañi trokiñche? ¿Chumael am yewelkakefimün tüfey engün tati küpalnolu chem iyael no rume? ¿Chem piwayiñ am tüfachi dungu mew? ¿Sakiwpeaiñ may? ¡Femlayan llemay tüfachi dungu tamün femkeel mew! 23Iñche llowfiñ Ñidol mew tüfachi kimeltun tamün eluwfiel: Feytichi pun mew müten ellka wültukungelu ta Ñidol Jesucristo, nüy kofke ñi kuwü mew. 24Fey dew mañumtufilu ta Ngünechen, wükafi ti kofke ka feypi: "Tüfa ta iñche ñi kuerpu, wültukungelu ñi layael eymün tamün kümelkangeael. Femngechi femkeaymün tüfa iñche tamün tukulpamuafiel." 25Ka femngechi, dew ikünulu, nüfi ti kopa ñi kuwü mew ka feypi: "Tüfachi kopa, tati we eldungu lle iñche tañi mollfüñ mew. Fey kake kiñeke rupa putulmün, femkeaymün iñche tamün tukulpamuafiel." 26Fey ta famngechi femkeaymün, küpatule wüla ta Ñidol, eymün nütramyekeafimün kisu ñi lan trawülmün tamün iyafiel ti kofke ka putuafiel tüfachi pulku. 27Femngechi tatey, iney rume ifile ti kofke kam putule ta Ñidol ñi kopa mew fey ñi inaduamuwnon rume ñi mongen, yafkantukuwkey Ñidol tañi kuerpu mew ka femngechi Ñidol ñi mollfüñ mew. 28Feymew llemay, kake kiñeke che feley ñi inaduamael ñi rakiduam petu tañi inofiel ti kofke ka petu ñi putunofiel ti pulku. 29Fey ifile ti kofke ka putufile ti pulku fey ñi ngüneduamnon rume Ñidol tañi kuerpungen, kisu müten ikey ka putukey tañi kutrankangeael. 30Feymew, eymün rume pütrüleymün tati kutrankülelu ka ngañwadüwkülelu, ka femngechi kiñekentu dew layey. 31Fey küme inaduamuwfuliyiñ kisuke ta iñchiñ müten, Ñidol ngelayafuy taiñ kutrankayaetew. 32Fey Ñidol tunte kutrankaliyiñmew rume, fey may taiñ doy kimchengeael, ka femngechi taiñ kondenanoaetew tati feyentunochi pu che iñchiñ. 33Feymew, iñche ñi pu peñi ka lamngen, femngechi trawüluwülmün tamün iyael, welukonkechi üngümuwkeaymün. 34Fey kiñeke che ngüñülele, ikünukeay kisu ñi ruka mew, femngechi ta Ngünechen ngelayay tamün kutrankayaetew, fey ta famngechi trawün mew. Fey ti kakelu dungu küme adkünumeafiñ amuli iñche tamün pewmeafiel.


Copyright
Learn More

will be added

X\