Mateo 19:28

28T'o̱ Jesús nda̱a̱yâ, tsoom: —Nndye'yo' nntsjo̱o̱, mayuu'cheⁿ quia na nncue'ntyjo̱ xjeⁿ na nncuaaxco tsjoomnancue, mati ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na jnaⁿ cañoom'luee nncjo̱cajmaⁿya ndio 'naⁿya yuu na nntseit'maaⁿ'ñena' ja. Ndo' 'o na jnda̱ macwila'jomndyo' ñ'eⁿndyo̱ mati maniom canchoo'we ndio 'naⁿ'yo' na nntsaacwindyuaandyo' na nntu'xeⁿ'yo' canchoo'we ntmaaⁿ' nn'aⁿ ntseinda Israel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More