Juan 4:10

10T'o̱ Jesús nnom, tsoom: —Xeⁿ cwe' matsei'no̱ⁿ' na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ naya na ñe'cats'aa Ty'o̱o̱ts'om 'u, ndo' xeⁿ matsei'no̱ⁿ' 'ñeeⁿ cwiluiindyo̱ na macaⁿ'a ndaatioo njom', nntseity'oondyu' no̱o̱ⁿ na cateijndeiya 'u, ndo' ja jnda̱ tquiaya cwii na matseijomna' ndaatioo na nñequiaana' na ticantycwii na wando'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1193 Languages.

Learn More