PAH MEHˬ-EU 3

1"Saˬdiˇ Ka li zaˬ aˇ muˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ nehˬ-awˬ. "Heu-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ Yaw sahˇ shi ̭ sahˇ jawˇ-awˇ, aˬ guiˇ shi ̭ siˬ jaˆ-eu g'aˬ-euˬ dawˬ meh. Nawˇ aˬ jeˬ mˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ ngaˇ siˬ nya ma. Nawˇ-aˬ, shiˇ-euˬ k'aw ̭, deh ̭ lu ̭-eu meh lehˇ aˬ cawˬ sawˇ taˬ-euˬ meh. 2K'oeˇ miˇ neh, noeˬ laˇ-awˬ. Nawˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ k'aˇ dzeˇ lu ̭-eu yaw muiˬ jeˬ maˬ bi shiˇ tsehˆ ni g'aˬ shaˇ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nawˬ neh mˇ-euˬ shaˇ-euˬ jeˬ-aˬ, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ mehˬ shi maˬ byah maˬ lo ̭-a siˬ lehˇ ngaˇ haw mawˇ-euˬ ma. 3Nawˬ-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ jeˬ hawˇ-eu nawˬ neh ya gaˬ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ noeˬ keuˆ-awˬ. K'oeˇ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-awˇ, iˬ baˇ-ahˇ byehˇ dzeh-awˬ. Nawˇ maˬ noeˬ laˇ naˇ, smˇ k'oeˬ oe-eu lo ̭-ehˇ nawˇ jawˇ gaˇ ngaˇ oe-awˇ, ngaˇ oe-eu aˇ yamˬ nawˇ maˬ ya siˬ-aˇ. 4Ehˇ k'aw ̭, Saˬdiˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu naw ma ̭ heu myaˆ g'aˬ-aˬ, mehˬ tsoeˬ maˬ jaw ̭-iˇ-aˬ siˬ. Naw ma ̭ ngaˬ nehˬ-ehˇ cah-awˇ, mehˬ tsoeˬ yaw pyuˇ ya dm teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ geuˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. 5G'aˬ leˇ-euˬ tsawˇ ha deuˬ-aˬ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ mehˬ tsoeˬ yaw pyuˇ ya dm-awˇ, sa ̭ laˇ deh ̭-eu sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ tsawˇ myahˇ ngaˇ maˬ siˆ byoˆ. Ngaˬ Da hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-euˬ mehˬ shi, aˬ yaw ̭ ma ̭ ngaˬ-euˬ tsawˇ haˬ ma lehˇ ngaˇ ehˇ ma. 6"Nawˇ naˬ bawˇ tso ̭-eu ngeuˇ naˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-awˬ. 7"Piˇlaˬdeˬpiˇ Ka li zaˬ aˇ muˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ nehˬ-awˬ. "Heu-aˬ, muiˬ-eu shawˇ-eu tsaˬ-eu dawˇ-eu g'aˬ pyeu ̭-awˇ, Daˬbiˇ-euˬ mahˬ taw ̭ kahˬ tuˆ tehˬ taˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ laˇ g'oˆ pah ngeh tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ piˬ teh ̭ k'o ̭ nya-eu uˬ ta ̭, aˬ yaw ̭ laˇ g'oˆ piˬ tehˬ ngeh tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ pah nya-eu g'aˬ-euˬ dawˬ meh. 8Nawˇ mˇ lu ̭-eu jeˬ ngaˇ siˬ nya ma. Nawˇ baoˬ ui cuiˆ ahˇ-eu ngaˇ siˬ nya ma. Ngaˬ neh mehˬ-euˬ tsoˆ-euˬ dawˬ-ahˇ nawˇ caw teh-awˇ, ngaˬ-ahˇ nawˇ saˇ jaˇ zi ̭-eu meh. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ piˬ tehˬ nya-eu laˇ g'oˆ tiˬ g'oˆ nawˬ-euˬ mehˬ shi ngaˇ pah taˬ-euˬ ma. 9Naˇ haˬ-awˬ. Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ gaˇ yawˬ haˇ yawˬ ha ngeuˇ ma lehˇ ehˇ-eu neh ̭ Saˬdaˬ-ahˇ ta ̭-eu aˇ muˇ k'oeˇ muˇ-ahˇ, nawˬ-euˬ aˬ kuiˇ dawˬ peh uˬ duˬ bi shaˇ tahˬ laˇ ma. Ngaˇ nawˬ-ahˇ gaˬ-eu gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ ya siˬ teh ̭-a. 10Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ neh bi ̭-euˬ dawˬ-ahˇ naw ma ̭ naˇ haˬ geu ̭-awˇ daˬ dzeuˇ oˇ dzeuˇ-euˬ miˇ neh, miˇ tsaˬ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ lawˬ haw-eu g'aˇ duˬ, miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ shaˬ-eu zahˬ-eu jeˬ bi keuˆ le-eu aˇ yamˬ la ̭ k'oeˇ, naw ma ̭-ahˇ bi buˬ bi law-iˇ ma. 11Ngaˇ yaw kawˇ-ehˇ oe ma. Naw ma ̭-euˬ g'aˬ leˇ-eu la ̭ sawˬ-ahˇ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ bi lu doˆ geu ̭-eu g'aˇ duˬ, naw ma ̭ jaˆ lu ̭-eu jeˬ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ jeˬ hmˬ taˬ-awˬ. 12G'aˬ leˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ k'awˇ zeuˇ bi geu ̭-awˇ, aˬ myah lu ̭ k'oeˇ gaˇ ya jawˇ teh ̭-a. Ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ myahˇ hawˇ-eu, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ jawˇ-eu mˬ-ahˇ neh za ̭ le-euˬ Yeˬluˇsaˬlehˬ yaw shui ̭ pyeu ̭-eu ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ meuˬ-euˬ tsawˇ myahˇ, aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ ngaˇ bo ̭ myahˬ nehˬ ma. Ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ yaw shui ̭ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ bo ̭ myahˬ nehˬ ma. 13"Nawˇ naˬ bawˇ tso ̭-eu ngeuˇ naˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-awˬ. 14"Lawˬdiˬciˆ Ka li zaˬ aˇ muˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ nehˬ-awˬ. "Heu-aˬ, saˇ jaˇ zi ̭-eu la ̭ k'oeˇ dawˇ coe ni saˇ kiˇ kamˬ-eu g'aˬ pyeu ̭-awˇ, Miˬyehˇ neh k'aˇ beh taˬ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu, Aˬmiˬ lehˇ kuˇ-eu g'aˬ-euˬ dawˬ meh. 15Nawˬ neh mˇ-euˬ jeˬ ngaˇ siˬ nya ma. Nawˇ-aˬ, yaw tseh ̭ k'aw ̭ maˬ ngeuˇ, yaw lahˇ k'aw ̭ maˬ ngeuˇ lehˇ jaˆ lu ̭ meh. Yaw tseh ̭ naˇ yaw tseh ̭, yaw lahˇ naˇ yaw lahˇ lehˇ bi duˬ laˇ-awˬ. 16Nawˇ-aˬ, yaw tseh ̭ maˬ tseh ̭, yaw lahˇ maˬ lahˇ-ehˇ, yaw lmˇ lmˇ-ehˇ teh ̭-ehˇ g'eh-eu miˇ neh, ngaˬ-euˬ k'aˬ meh la ̭ k'oeˇ neh nawˬ-ahˇ meh dzeh ma. 17'Ngaˇ smˇ muiˬ smˇ baw pyeu ̭-awˇ, k'aˇ loˬ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ jaˆ jiˇ ma lehˇ nawˇ ehˇ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, nawˇ shaˬ zahˬ aˇ naˆ ni ya mˇ paˬ-ehˇ g'eh-awˇ, aˇ naˆ ni g'awˬ shaˬ gaˬ laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ kawˆ yawˬ haˇ yawˬ ha maˬ siˬ nya-a. Nawˇ-aˬ, iˇ shaˬ shaˬ dui dui-awˇ, neˇ myawˆ ni g'eh-eu uˬ ta ̭, myaˆ beh ̭ beh ̭-eu meh. 18K'oeˇ miˇ neh, nawˇ smˇ muiˬ bi muiˬ laˇ-eu g'aˇ duˬ, ngaˇ jawˇ gaˇ maˇ jawˆ ni g'eh-eu shuiˇ zeuˇ laˇ-awˬ lehˇ nui noeˬ nui duˇ bi ̭-eu ma. Nawˇ dm-eu g'aˇ duˬ mehˬ tsoeˬ yaw pyuˇ k'aw ̭ zeuˇ-awˇ, sha ̭ dawˇ dui dui paˬ-ehˇ neˇ myawˆ ni g'eh-eu nawˬ-euˬ g'awˇ mawˇ-ahˇ dm kaˬ-awˬ. Nawˬ-euˬ myaˆ nuiˆ mawˇ nya laˇ ni, myaˆ nuiˆ-ahˇ dawˆ-eu tsiˇ zeuˇ-awˬ. 19Ngaˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, ngaˇ dehˬ dehˬ-ehˇ zuiˆ-eu ma. Nui ma-ahˇ noeˬ-awˇ, iˬ baˇ noeˬ poˆ-awˬ. 20Naˇ haˬ-awˬ, ngaˇ laˇ g'oˆ-ahˇ yaw ̭-awˇ k'oˆ lu ̭ ma. Ngaˬ-euˬ teˇ saˇ gaˬ-awˇ laˇ g'oˆ k'aˇ pah nehˬ la ̭-eu g'aˬ-euˬ nymˇ-ahˇ ngaˇ uˇ-iˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭ ma. Aˬ yaw ̭ k'aw ̭, ngaˬ nehˬ-ehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭ teh ̭-a. 21Ngaˇ g'aˬ leˇ-euˬ miˇ neh, ngaˬ Da-euˬ dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ k'oeˇ taˆ ngaˬ Da-euˬ gaˇ dzeˇ nuiˇ lu ̭-eu lo ̭-ehˇ, g'aˬ leˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, ngaˬ-euˬ dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ k'oeˇ taˆ ngaˬ-euˬ gaˇ dzeˇ bi nuiˇ ma. 22"Nawˇ naˬ bawˇ tso ̭-eu ngeuˇ naˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-awˬ.

will be added

X\