MA ̭TEHˬ 2

1Sahˬ paˬ Heˬloˆ uˆ lahˇ lu ̭-eu aˇ yamˬ la ̭ k'oeˇ, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ Behˬlehˬhehˬ meuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ deh ̭ le-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, aˬ guiˇ gaˇ kawˆ siˬ nya-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu deuˬ, nahˇ ma doˆ k'ehˬ paw neh Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ laˇ-euˬ meh. 2Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Deh ̭ le-euˬ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ sahˬ paˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ gaˇ jawˇ ta. Nahˇ ma doˆ k'ehˬ paw dzeˇ neh aˬ yaw ̭-euˬ aˬ guiˇ doˆ laˇ gaˇ nga ma ̭ ya mawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ uˬ duˬ tahˬ laˇ-euˬ ma." 3Gaˇ kawˆ k'oeˇ sahˬ paˬ Heˬloˆ ya gaˬ ngeh, nui ma tiˬ paw ̭-iˬ maˬ saˇ-a. K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ meuˬ lah-ehˇ nui ma maˬ saˇ-a. 4Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ kuˇ uiˬ-awˇ, "Ka li aˬ gaˇ deh ̭ le ta" lehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 5Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Yuˇdaˆ miˇ k'ehˬ Behˬlehˬhehˬ meuˬ-ahˇ deh ̭ le meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ neh bo ̭ taˬ-euˬ heu lo ̭-ehˇ jaˆ-eu meh. 6'Behˬlehˬhehˬ-oˇ, Yuˇdaˆ meuˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ, nawˇ maˬ nyiˇ teˬ dzehˬ-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ-euˬ tsawˇ jeuˬ pyeu ̭-eu, Iˇsaˬleˬlaˆ k'oeˇ taˆ, sheuˬ g'eh uˆ lahˇ-eu g'aˬ, nawˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ doˆ laˇ teh ̭-a."' 7K'oeˇ ngeh, nahˇ ma doˆ k'ehˬ paw neh laˇ-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ Heˬloˆ kuˇ-awˇ, aˬ cawˬ maˬ bi siˬ ni mawˇ dzoeˇ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ guiˇ k'oeˇ siˬ doˆ laˇ-euˬ aˇ yamˬ naˇ haˬ duˬ-euˬ meh. 8"Naw ma ̭ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ yaw duˬ duˬ-ehˇ poˆ-awˇ, ya mawˇ naˇ, tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ ngaˬ-ahˇ bi gaˬ k'o ̭ la ̭-awˬ. Ngaˇ g'eh aˬ yaw ̭-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-iˇ ma" lehˇ ehˇ nehˬ-awˇ, Behˬlehˬhehˬ meuˬ-ahˇ bi iˇ-euˬ meh. 9Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ sahˬ paˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ mehˬ hu paw paˇ iˇ-euˬ meh. Nahˇ ma doˆ k'ehˬ paw aˬ yaw ̭ ma ̭ neh ya mawˇ-euˬ aˬ guiˇ k'oeˇ siˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ hu iˇ lu ̭-awˇ, zaˬ nahˬ deh ̭ le taˬ-euˬ jawˇ duˬ k'oeˇ taˆ iˇ keuˆ ngeh, naˬ leˇ-euˬ meh. 10Aˬ guiˇ k'oeˇ siˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya mawˇ ngeh, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-euˬ meh. 11Aˬ yaw ̭ ma ̭ nymˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ ngeh, zaˬ nahˬ hawˇ-eu aˬ ma Maˬliˇ-ahˇ ya mawˇ-awˇ, pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-awˇ uˬ duˬ tahˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ neh yuˇ la ̭-euˬ la ̭ sawˬ deuˬ pyeu ̭-eu shuiˇ, lawˇ baoˬ, muˇ laˬ, heu deuˬ yuˇ doˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ damˬ nehˬ-euˬ meh. 12Aˬ yaw ̭ ma ̭ sahˬ paˬ Heˬloˆ jawˇ gaˇ maˬ ya g'o ̭-iˇ ni, yu ̭ maˆ maˆ-eu la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ miˇ neh, yawˬ paw yawˬ gaˇ jaw jaw-awˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. 13Aˬ yaw ̭ ma ̭ g'o ̭-iˇ dzeuˇ ngeh, Yoˇsehˆ yu ̭ maˆ maˆ-eu la ̭ k'oeˇ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ doˆ le-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Aˬ li zaˬ nahˬ heu g'aˬ-ahˇ seh ̭-eu lehˇ Heˬloˆ poˆ teh ̭-a. K'oeˇ miˇ neh tuˇ-awˇ, aˬ nya ̭ ma zaˬ-ahˇ sheuˬ-awˇ, Iˇjiˇtuˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ cehˆ-awˬ. Ngaˇ nawˬ-ahˇ maˬ ngehˬ cawˬ le k'oeˇ keuˆ ni, k'oeˇ gaˇ jawˇ-awˬ." 14K'oeˇ naˇ, Yoˇsehˆ tuˇ-awˇ, aˬ nya ̭ ma zaˬ-ahˇ sheuˬ-awˇ, uˬ ci ̭ sehˇ g'ahˇ Iˇjiˇtuˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ cehˆ-euˬ meh. 15Heˬloˆ shiˇ ngeh keuˆ ni, aˬ yaw ̭ pehˬ k'oeˇ gaˇ jawˇ-euˬ meh. SahˬpaˬMiˬyehˇ neh aˬ yaw ̭ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ-ahˇ g'oe-awˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ pyeu ̭-eu, "Ngaˬ li-ahˇ Iˇjiˇtuˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ neh kuˇ doˆ-euˬ ma" lehˇ ehˇ-eu dawˬ k'oeˇ dawˬ byah laˇ-eu g'aˇ duˬ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 16Nahˇ ma doˆ k'ehˬ paw neh laˇ-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ tsawˇ gahˇ gahˇ-awˇ g'o ̭ dzeuˇ-euˬ gaˇ kawˆ Heˬloˆ ya siˬ duˬ ngeh, nui ma pehˇ dui dui-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, Behˬlehˬhehˬ meuˬ hawˇ-eu k'oeˇ-euˬ tahˬ g'o ̭ tahˬ jawˇ k'aˇ jawˇ-eu, nyiˬ k'o ̭-ahˇ neh la ̭ oˆ paw-euˬ aˬ li zaˬ nahˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ seh ̭ jiˇ-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ dawˬ bi ̭-euˬ meh. Zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ taˬ-euˬ aˬ guiˇ k'oeˇ siˬ doˆ laˇ-euˬ aˇ yamˬ shaˇ sawˇ duˬ-awˇ, aˬ li zaˬ nahˬ deuˬ-ahˇ bi seh ̭-eu g'aˇ duˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ dawˬ bi ̭-euˬ meh. 17K'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ-eu la ̭ k'oeˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Yeˬlaˬmiˇ neh heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ byah laˇ-euˬ meh. 18"Tsawˇ ngoeˇ ngoeˇ dui dui-eu teˇ saˇ, Laˬmahˇ meuˬ-ahˇ gaˬ doˆ laˇ nya. Laˬkeˬlaˇ ngoeˇ dui dui lu ̭ meh. Zaˬ bi shiˇ byoˆ jiˇ-euˬ miˇ neh, maˬ muˇ taˬ nya ni ngoeˇ lu ̭ meh." 19Heˬloˆ shiˇ dzeuˇ ngeh jawˇ, Iˇjiˇtuˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ Yoˇsehˆ yu ̭ maˆ maˆ-eu la ̭ k'oeˇ, SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ doˆ le-awˇ ehˇ-eu, 20"Tuˇ-awˬ. Aˬ nya ̭ ma zaˬ seuˬ-awˇ Iˇsaˬleˬlaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-awˬ. Aˬ li-ahˇ seh ̭-eu lehˇ leh jeh-eu tsawˇ haˬ deuˬ shiˇ jiˇ-euˬ meh." 21K'oeˇ ngeh, Yoˇsehˆ tuˇ-awˇ, aˬ nya ̭ ma zaˬ-ahˇ sheuˬ-awˇ Iˇsaˬleˬlaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 22Ehˇ k'aw ̭, Heˬloˆ-euˬ dah zaˇ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ li Aˬgeˬlaˇ g'aˬ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-euˬ sahˬ paˬ geu ̭ lu ̭-eu Yoˇsehˆ ya gaˬ ngeh, k'oeˇ gaˇ maˬ g'o ̭ leˇ peuˬ-a. Yu ̭ maˆ maˆ-eu la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭-ahˇ tiˬ poˆ paˇ mehˬ gahˇ nehˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ le-euˬ meh. 23K'oeˇ naˇ, Naˬzaˬlehˇ meuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ jawˇ-euˬ meh. Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ deuˬ neh, Yeˬsuˇ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ, "Aˬ yaw ̭-ahˇ Naˬzaˬlehˇ tsawˇ haˬ lehˇ kuˇ teh ̭-a" lehˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ byah laˇ-euˬ meh.

will be added

X\