MA ̭TEHˬ 17

1Ko ̭ nah dzeuˇ-iˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu, Yaˬkoˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ nmˇ-ahˇ Yeˬsuˇ sheuˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ teh ̭-ehˇ gawˬ jawˬ yaw goˇ-ahˇ daˆ leˇ-euˬ meh. 2A ha smˇ g'aˬ-euˬ mehˬ shi, Yeˬsuˇ g'awˇ mawˇ paˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ myaˆ pyawˬ nahˇ ma lo ̭-ehˇ yaw sheh ̭ bya-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ pyuˇ deuˬ ni g'eh-awˇ naˇ guiˇ guiˇ laˇ-eu meh. 3K'oeˇ naˇ, Moˇseˬ hawˇ-eu Eˇliˇyaˆ aˬ nya ̭ Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ dawˬ ngehˬ cawˬ lu ̭ gaˇ, aˬ ha smˇ g'aˬ ya mawˇ-euˬ meh. 4K'oeˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Saˬlaˬ-oˇ, aˬ dui ma ̭ heu gaˇ jawˇ-eu aˇ naˆ ni muiˬ-eu nga. Nawˇ nui maˬ tsaˬ naˇ, ngaˇ sehˬ g'awˆ smˬ g'awˆ g'awˆ ma. Nawˬ-euˬ g'aˇ duˬ tiˬ g'awˆ, Moˇseˬ g'aˇ duˬ tiˬ g'awˆ, Eˇliˇyaˆ g'aˇ duˬ tiˬ g'awˆ g'awˆ ma." 5Beˬtuˆluˆ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ lu ̭ ngeh, yaw sheh ̭ bya-eu mˬ dmˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ taˆ za ̭ le-awˇ, "Heu-aˬ, ngaˇ gaˬ dui dui-awˇ nui k'ahˇ shiˇ dui dui-eu ngaˬ-euˬ zaˬ maˇ ma. Aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-awˬ" lehˇ, mˬ dmˇ la ̭ k'oeˇ dawˬ ngehˬ doˆ laˇ-euˬ meh. 6Teˇ saˇ k'oeˇ-ahˇ zaˬ lahˇ deuˬ ya gaˬ ngeh, guˆ dui dui-iˇ-awˇ, miˇ tsa awˆ byaˆ-euˬ meh. 7Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ toeˬ ciˆ le-awˇ, "Tuˇ-awˬ. Taˬ guˆ" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 8Aˬ yaw ̭ ma ̭ g'awˇ leuˇ haw ngeh, Yeˬsuˇ uˬ ta ̭ nui g'aˬ maˬ paˇ jawˇ-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 9Aˬ yaw ̭ ma ̭ gawˬ jawˬ-ahˇ neh za ̭ ka le lu ̭ ngeh, aˬ ha smˇ g'aˬ-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ shiˇ-awˇ, Miˬyehˇ neh maˬ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ k'oeˇ keuˆ ni, naw ma ̭ neh yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ ya mawˇ-euˬ gaˇ kawˆ heu, aˬ cawˬ tiˬ g'ahˬ-ahˇ-iˬ taˬ ja nehˬ." 10K'oeˇ naˇ, zaˬ lahˇ deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ naˇ haˬ-eu, "Eˇliˇyaˆ jeˬ huˬ oe meh lehˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ ta." 11Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Aˬ diˇ aˬ maˇ Eˇliˇyaˆ jeˬ huˬ oe-awˇ, yawˬ jeˬ na lu ̭ lehˬ hmˬ laˆ saˆ dah le teh ̭-a. 12Eˇliˇyaˆ aˬ diˇ oe keuˆ g'aˬ-euˬ meh lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ-eu ma. Ehˇ k'aw ̭, aˬ cawˬ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ siˬ nya-ehˇ, k'aˇ jahˇ maw ̭-eu jahˇ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ jahˇ nehˬ-eu lehˇ g'eh-eu meh." 13K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ Iˇ cu ̭ shawˇ-eu Yoˇhaˬ gaˇ kawˆ ehˇ lu ̭-eu meh lehˇ, zaˬ lahˇ deuˬ g'oˆ shaw-euˬ meh. 14Aˬ yaw ̭ ma ̭ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ jawˇ gaˇ g'o ̭ keuˆ le ngeh, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ Yeˬsuˇ mehˬ shi pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ le-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 15"Sahˬ paˬ-oˇ, ngaˬ li-ahˇ g'awˬ shaˬ tiˬ poˆ gaˬ nehˬ la ̭-awˬ. Aˬ yaw ̭ mawˇ bawˬ coˬ dui dui-eu baˬ da neh, tiˬ k'ehˬ maˬ taˬ ni miˬ dzaˬ hawˇ-eu iˇ cu ̭-ahˇ coˬ ahˇ-eu meh. 16Nawˬ-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ jawˇ gaˇ sheu ha laˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ laˆ taˬ nehˬ nya-a." 17Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Jah-eu nui ma maˬ ahˇ-eu naˬ lehˬ lehˬ-eu ziˇ heu ziˇ-ahˇ deh ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ aˇ myah keuˆ ni ngaˇ pa ya jawˇ ta. Aˇ myah keuˆ ni paˇ ya oˇ ta. Aˬ li k'oeˇ li-ahˇ heu gaˇ sheuˬ la ̭-awˬ." 18Neh ̭ k'oeˇ mawˇ-ahˇ Yeˬsuˇ dehˬ ngeh, aˬ li k'oeˇ li-euˬ g'awˇ mawˇ la ̭ k'oeˇ neh doˆ-iˇ-awˇ, aˬ li k'oeˇ li tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ taˬ leˇ-euˬ meh. 19K'oeˇ naˇ, Yeˬsuˇ teh ̭-ehˇ jawˇ lu ̭ gaˇ zaˬ lahˇ deuˬ oe-awˇ ciˬ cuˇ ni naˇ haˬ-eu, "Nga ma ̭ aˬ jeˬ miˇ neh neh ̭ maˬ teh doˆ nya ta." 20Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Naw ma ̭ jah-eu maˬ lo ̭-eu miˇ neh meh. Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Naw ma ̭ jah-eu jeˬ g'awˬ pa ̭ aˇ nuiˆ hui ni ahˇ naˇ, gawˬ jawˬ heu jawˬ-ahˇ k'oeˇ paw dzeˇ jiˆ-iˇ-awˬ lehˇ ehˇ nehˬ ngeh, jiˆ-iˇ teh ̭-a. Naw ma ̭ maˬ jahˇ nya-eu tiˬ jeˬ-iˬ maˬ baw-aˇ." 22Zaˬ lahˇ deuˬ Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ uiˬ laˇ-awˇ jawˇ ngeh,Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Tsawˇhaˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ aˬ cawˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ-eu aˇ yamˬ keuˆ laˇ-euˬ meh. 23Aˬ cawˬ aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, smˬ nah keuˆ laˇ naˇ, Miˬ yehˇ aˬ yaw ̭ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a." K'oeˇ ngeh, zaˬ lahˇ deuˬ nui ma cawˆ dui dui-eu meh. 24Yeˬsuˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ lahˇ deuˬ Gaˬbeˬneˬoˬ meuˬ-ahˇ oe keuˆ ngeh, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-euˬ kawˬ ta ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ Beˬtuˆluˆ jawˇ gaˇ oe-awˇ, "Naw ma ̭-euˬ saˬ laˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-euˬ kawˬ maˬ doˆ-a loˇ" lehˇ naˇ haˬ ngeh, 25"Doˆ meh" lehˇ, Beˬtuˆluˆ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. Beˬtuˆluˆ iˇ kahˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ ngeh, aˬ yaw ̭-ahˇ Yeˬsuˇ jeˬ huˬ ngehˬ cawˬ-awˇ ehˇ-eu, "Siˇmoˬ-oˇ, nawˇ aˬ joˆ-ehˇ noeˬ-eu nya. Sahˬ paˬ geu ̭-awˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu deuˬ aˬ suˇ g'aˬ-ahˇ kawˬ ta ̭ ta. Yawˬ ha-euˬ miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ-ahˇ ta ̭ ta loˇ. Aˬ cawˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh jawˇ le-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ta ̭ ta loˇ." 26Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, "Aˬ cawˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh jawˇ le-euˬ tsaawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ta ̭-eu meh." Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Toˆ-ehˇ maˇ-iˬ, miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ kawˬ doˆ-eu maˬ loˬ-a lehˇ nawˇ ehˇ maw ̭-eu nga ehˇ lawˬ. 27Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ heu deuˬ-ahˇ coeˬ leˇ ni aˇ nya ̭ maˬ jahˇ maw ̭ nya. K'oeˇ miˇ neh, lah-ahˇ iˇ-awˇ ngaˬ jui ̭ jui ̭-iˇ-awˬ. Jui ̭ pa ̭ beh beh-euˬ ngaˬ shaˬ k'oeˇ mawˇ g'eu doˆ-awˬ. Aˇ nya ̭ g'aˇ duˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-euˬ kawˬ doˆ tsehˆ nya ni poeˬ-eu pyuˇ maˇ byaˆ tiˬ byaˆ, ngaˬ shaˬ k'oeˇ mawˇ-euˬ k'aˬ meh-ahˇ tsmˬ gaˇ nawˇ ya mawˇ teh ̭-a. Maˇ byaˆ k'oeˇ byaˆ yuˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ kawˬ doˆ nehˬ-awˬ."

will be added

X\