LUˇKA ̭ 15

1Tiˬ nah-aˬ, kawˬ ta ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu, iˬ baˇ zaˬ lehˇ sawˇ dzeh taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ, Yeˬsuˇ dawˬ mehˬ mehˬ gaˇ naˇ haˬ-eu lehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ peh jiˆ uˇ laˇ lu ̭-eu meh. 2K'oeˇ ngeh, Paˬliˬsehˇ deuˬ hawˇ-eu Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ iˬ baˇ taˬ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇhaˬ heu g'aˬ iˬ baˇ zaˬ lehˇ sawˇ taˬ-euˬ deuˬ-ahˇ ha geu ̭-eu uˬ ta ̭, tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭-eu nga." 3K'oeˇ ngeh, Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ yaw jeˬ maˬ jeˬ heu hmˬ ja mehˬ nehˬ-euˬ meh. 4"Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na yawˇ tiˬ yaˇ mawˇ jawˇ-awˇ, tiˬ mawˇ byoˆ-iˇ naˇ, g'oeˬ tseˇ g'oeˬ mawˇ-ahˇ bawˇ tsahˬ-ahˇ bi jawˇ ya ̭-awˇ, byoˆ-iˇ-euˬ k'oeˇ mawˇ-ahˇ maˬ mawˇ k'oeˇ mawˇ ni maˬ poˆ loˇ. 5Poˆ mawˇ ngeh jawˇ, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-awˇ ba ̭ pu k'oeˇ taˆ ba ̭ teh ̭-a. 6Iˇ kahˇ g'o ̭ keuˆ laˇ ngeh jawˇ,aˬ yaw ̭-euˬ cawˬ deuˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ kuˇ-awˇ, 'Byoˆ-iˇ-euˬ ngaˬ-euˬ yawˇ k'oeˇ mawˇ poˆ mawˇ k'o ̭-euˬ miˇ neh, ngaˬ nehˬ-ehˇ laˬ k'aˬ caw cehˇ laˇ-awˬ' lehˇ ehˇ nehˬ teh ̭-a. 7K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, iˬ baˇ noeˬ poˆ-eu maˬ loˬ-eu yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ g'oeˬ tseˇ g'oeˬ g'aˬ-ahˇ naˆ maˬ tseˇ, iˬ baˇ noeˬ poˆ-euˬ iˬ baˇ zaˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ mˬ k'oeˇ taˆ laˬ k'aˬ cehˇ dzehˬ teh ̭-a lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ-eu ma. 8"Zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ pyuˇ maˇ byaˆ tseˇ byaˆ ahˇ-eu tiˬ byaˆ ga byoˆ naˇ, tsiˇ k'mˬ keuˬ-awˇ nymˇ-ahˇ yaˆ pyawˇ yaˆ yaˆ-ehˇ maˬ mawˇ k'oeˇ mawˇ ni maˬ poˆ-aˇ loˇ. 9Aˬ yaw ̭ poˆ mawˇ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ cawˬ deuˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ kuˇ uiˬ-awˇ, 'Ngaˬ neh bi ga byoˆ-euˬ pyuˇ maˇ byaˆ k'oeˇ byaˆ paˇ mawˇ k'o ̭-euˬ miˇ neh, ngaˬ nehˬ-ehˇ laˬ k'aˬ caw cehˇ laˇ-awˬ' lehˇ ehˇ nehˬ teh ̭-a. 10K'oeˇ gaˇ duˇ ni, iˬ baˇ zaˬ tiˬ g'aˬ iˬ baˇ noeˬ poˆ-euˬ gaˇ, Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ deuˬ laˬ k'aˬ cehˇ-eu meh lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ-eu ma." 11Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ aˬ li nyiˬ li jawˇ-eu meh. 12Aˬ li aˬ nyiˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ da-ahˇ, 'Aˬ da-oˇ, ngaˬ-ahˇ o ̭-eu jeˬ biˇ nymˬ-mˇ bi ̭ nehˬ la ̭-awˬ' lehˇ shaˇ-eu meh. K'oeˇ ngeh, aˬ da g'aˬ aˬ nya ̭ nmˇ-ahˇ jeˬ biˇ biˇ paˆ nehˬ-euˬ meh. 13G'awˬ mya nah maˬ g'eh-ehˇ, aˬ li aˬ nyiˇ g'aˬ aˬ yaw ̭ k'aˇ jaˆ-eu yuˇ jiˇ-awˇ, gaˇ mahˇ kaˬ-eu miˇ k'ahˬ-ahˇ doˆ-iˇ-awˇ, k'aˇ deh ̭ maw ̭-eu deh ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ pyuˇ shuiˇ myawˬ gahˬ zmˬ dzeh jiˇ-euˬ meh. 14K'aˇ ahˇ-eu dawˬ tawˆ lu ̭ zmˬ dzeh jiˇ ngeh jawˇ, miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ-ahˇ meh ̭ dui shu ̭ dui dui-eu jeˬ keuˆ le-awˇ, aˬ yaw ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ ni shaˬ dui dui-euˬ meh. 15K'oeˇ ngeh, miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ jawˇ gaˇ jawˇ-iˇ-awˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ deh yaˇ-ahˇ aˬ za ̭ bi bo-euˬ meh. 16'Aˬ za ̭-ahˇ bi ̭-euˬ aˇ behˆ k'oeˇ tiˬ dehˆ ya dzaˬ law nmˇ-aˬ' lehˇ aˬ yaw ̭ noeˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, tiˬ g'aˬ-iˬ aˬ yaw ̭-ahˇ aˇ behˆ k'oeˇ maˬ bi dzaˬ-a. 17Aˬ li k'oeˇ g'aˬ aˬ yawˇ yaw ̭ noeˬ gahˇ laˇ-awˇ, 'Ngaˬ da-ahˇ g'aˬ mahˇ mahˇ dzaˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ maˬ dzaˬ maˬ dawˇ jiˇ coeˇ-a. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ-aˬ, heu gaˇ hawˬ dzahˬ seh ̭ shaw-iˬ miˇ-a. 18Ngaˇ tsawˬ tuˇ-awˇ ngaˬ da jawˇ gaˇ g'o ̭ leˇ-awˇ, "Aˬ da-oˇ, Miˬyehˇ mehˬ shi hawˇ-eu nawˬ-euˬ mehˬ shi ngaˇ iˬ baˇ mˇ-euˬ ma. 19Ngaˬ-ahˇ nawˬ li lehˇ bi kuˇ-eu maˬ paˇ geuˇ miˇ-a. Nawˬ-ahˇ g'aˬ mahˇ mahˇ dzaˬ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ sawˇ nehˬ la ̭-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ leˇ ma' lehˇ, yawˬ haˇ yawˬ ha ehˇ-eu meh. 20K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ tsawˬ tuˇ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ da jawˇ gaˇ g'o ̭ leˇ-euˬ meh. "Aˬ yaw ̭ gaˇ mahˇ kaˬ gaˇ g'o ̭ laˇ lu ̭ ngeh neh, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ da aˬ yaw ̭-ahˇ haw mawˇ-awˇ, g'awˬ shaˬ gaˬ dui dui-eu miˇ neh cehˆ coeˬ coeˬ g'eh-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ byaˇ cu ̭-awˇ ha-eu la ̭ k'oeˇ, mehˬ cuˇ cuˇ nehˬ-euˬ meh. 21Aˬ li k'oeˇ g'aˬ aˬ da-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, 'Aˬ da-oˇ, Miˬyehˇ mehˬ shi hawˇ-eu nawˬ-euˬ mehˬ shi ngaˇ iˬ baˇ mˇ-euˬ ma. Ngaˬ-ahˇ nawˬ li lehˇ bi kuˇ-eu maˬ paˇ geuˇ miˇ-a.' 22Ehˇ k'aw ̭, aˬ da g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ deuˬ-ahˇ kuˇ-awˇ ehˇ-eu, 'Aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ muiˬ dzehˬ-eu pehˇ k'ahˬ pehˇ mahˇ yuˇ le ̭-awˇ ngaˬ li-ahˇ yaw kawˇ-ehˇ bi dm sheˇ. La ̭ behˬ g'eh bi behˬ-awˇ, sehˬ nawˆ g'eh bi nawˆ-awˬ. 23K'oeˇ naˇ, aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ tsuˇ-eu mawˇ neˇ mawˇ gaw zaˬ tsahˇ le ̭-awˇ seh ̭-awˬ. Aˬ dui ma ̭ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭ kaˇ-euˇ. 24Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ li heu g'aˬ shiˇ-euˬ k'aw ̭, nymˬ-mˇ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ byoˆ-iˇ-euˬ k'aw ̭, nymˬ-mˇ paˇ mawˇ k'o ̭-euˬ ma.' K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭-euˬ meh. 25"K'oeˇ ngeh, aˬ li aˬ yui ̭ g'aˬ yaˇ ngeh iˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ g'o ̭ laˇ-awˇ, nymˇ dzeˇ g'o ̭ keuˆ laˇ ngeh, caˇ dawˬ caˇ caˇ-ehˇ gaˇ nyeh nyeh-eu teˇ saˇ ya gaˬ-euˬ meh. 26K'oeˇ miˇ neh, zaˬ k'aˆ tiˬ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ kuˇ-awˇ, 'Aˬ jeˬ g'eh lu ̭ ta' lehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 27Zaˬ k'aˆ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, 'Nawˬ-euˬ aˬ nyiˇ g'o ̭ laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ g'eh ni g'o ̭ keuˆ laˇ-euˬ miˇ neh, nawˬ da laˬ k'aˬ cehˇ-awˇ cu tsuˇ taˬ-euˬ mawˇ neˇ mawˇ gawˬ zaˬ k'oeˇ mawˇ seh ̭-euˬ meh.' 28Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ ya gaˬ ngeh, aˬ li aˬ yui ̭ k'oeˇ g'aˬ nui ma pehˇ dui dui laˇ-awˇ, iˇ kahˇ la ̭ k'oeˇ maˬ g'o ̭ uˇ leˇ-a. Aˬ da g'aˬ doˆ le-awˇ, iˇ kahˇ la ̭ k'oeˇ g'o ̭ uˇ laˇ-awˬ lehˇ shaˇ dui dui-euˬ meh. 29Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ da-ahˇ aˬ yaw ̭ ehˇ nehˬ-eu, 'Heu myaˆ k'o ̭ heu myaˆ la nawˬ-ahˇ ngaˇ zaˬ k'aˆ lo ̭-ehˇ mˇ cu-euˬ uˬ ta ̭, nawˬ-euˬ ehˇ dawˬ maˬ naˇ haˬ-euˬ tiˬ poˆ-iˬ maˬ jaˆ haw-aˬ. Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ cawˬ deuˬ nehˬ-ehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭-eu g'aˇ duˬ, ci ̭ myeh ̭ ci ̭ zaˬ tiˬ mawˇ teh ̭-ehˇ k'aw ̭ nawˇ ngaˬ-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ bi ̭ la ̭ haw-aˬ. 30Ehˇ k'aw ̭, nawˬ-euˬ pyuˇ shuiˇ myawˬ gahˬ deuˬ-ahˇ, meh maˬ laˇ nehˬ-ehˇ byawˬ g'a byawˬ g'a-ehˇ zmˬ dzeh jiˇ-euˬ nawˬ li heu li g'o ̭ laˇ-euˬ gaˇ, cu tsuˇ taˬ-euˬ mawˇ neˇ mawˇ gaw zaˬ k'oeˇ mawˇ seh ̭ nehˬ-euˬ nga laˬ.' 31Aˬ da g'aˬ ehˇ-eu, 'Aˬ li-oˇ, nawˇ-aˬ, aˬ myah lu ̭ ngaˬ nehˬ-ehˇ jawˇ-awˇ, ngaˇ k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ nawˬ-euˬ teh ̭ meh. 32Laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭-eu heu-aˬ, jahˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu tiˬ jeˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nawˬ-euˬ aˬ nyiˇ heu g'aˬ shiˇ-euˬ k'aw ̭, nymˬ-mˇ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ byoˆ-iˇ-euˬ k'aw ̭, nymˬ-mˇ paˇ mawˇ k'o ̭-euˬ ma."'

will be added

X\