YOˇHAˬ 17

1Yeˬsuˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ngehˬ g'aˬ tmˇ g'aˬ ngeh, mˬ paw g'awˇ leuˇ-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Aˬda-oˇ, aˇ yamˬ keuˆ le-euˬ meh. Zaˬ maˇ baˬ da neh nawˬ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ-ahˇ aˬ cawˬ mawˇ nya ni, nawˬ-euˬ Zaˬmaˇ-ahˇ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ bi ̭ la ̭-awˬ. 2Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nawˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ k'aˇ a nehˬ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ aˬ yaw ̭ bi ̭ nya ni, miˇ tsaˬ tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ aˬ yaw ̭-ahˇ nawˇ baoˬ bi ̭ taˬ-euˬ meh. 3Nawˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ maˇ maˇ ni Miˬyehˇ meh lehˇ siˬ nya-awˇ, nawˬ neh k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ siˬ nya-eu k'oeˇ-aˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 4Miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ nawˬ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ ngaˇ bi mawˇ g'aˬ-euˬ ma. Nawˬ neh bi mˇ la ̭-euˬ gaˇ-ahˇ ngaˇ mˇ luiˆ g'aˬ-euˬ ma. 5Miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ maˬ beh mi naˆ-ehˇ, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ taˬ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ k'oeˇ, nawˬ-euˬ mehˬ shi aˬ cawˬ-ahˇ bi mawˇ la ̭-awˬ. 6Miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ doˆ nehˬ la ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ nawˬ-ahˇ siˬ nya ni ngaˇ mˇ g'aˬ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-awˇ, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ meh. Nawˬ-euˬ dawˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ naˇ haˬ geu ̭-euˬ meh. 7Nawˬ neh ngaˬ-ahˇ k'aˇ bi ̭ la ̭-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭ nawˇ jawˇ gaˇ neh oe-euˬ meh lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ nymˬ-mˇ siˬ nya-eu meh. 8Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ dawˬ deuˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ngaˇ bi ̭ nehˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ ha geu ̭-euˬ meh. Ngaˇ-aˬ nawˇ jawˇ gaˇ neh oe-euˬ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ siˬ duˬ-awˇ, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jah-eu meh. 9Nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. Miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ g'aˇ duˬ ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu maˬ ngeuˇ. 10Ngaˇ k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ nawˬ-euˬ pyeu ̭-awˇ, nawˇ k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ngaˬ-euˬ pyeu ̭-eu meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ ngaˬ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ-ahˇ aˬ cawˬ ya mawˇ-eu meh. 11Nymˬ-mˇ nawˇ jawˇ gaˇ ngaˇ g'o ̭ laˇ-eu lehˇ g'eh-eu ma. Ngaˇ-aˬ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ maˬ paˇ jawˇ ma. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ ya jawˇ-a siˬ. Muiˬ-eu shawˇ-eu Aˬda-oˇ, aˇ nya ̭ Da zaˬ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ pyeu ̭ lu ̭-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aw ̭ nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ nya ni, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ tsawˇ myahˇ k'oeˇ myahˇ-euˬ baoˬ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ haw lahˇ nehˬ-awˬ. 12Ngaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ lu ̭ ngeh, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ tsawˇ myahˇ k'oeˇ myahˇ-euˬ baoˬ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ haw lahˇ-euˬ ma. Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ byah laˇ ni byoˆ-iˇ-euˬ k'oeˇ tiˬ g'aˬ maˬ ngeuˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ bi byoˆ-iˇ ni ngaˇ haw lahˇ-euˬ ma. 13Nymˬ-mˇ nawˇ jawˇ gaˇ ngaˇ g'o ̭ laˇ-eu lehˇ g'eh-eu ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ ngaˬ-euˬ laˬ k'aˬ cehˇ-eu jeˬ tiˬ byah ni za-eu g'aˇ duˬ, ngaˇ miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ jawˇ lu ̭ ngeh heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. 14Ngaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ nawˬ-euˬ dawˬ bi ̭-euˬ ma. Miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ muiˇ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˇ miˇ tsaˬ heu-ahˇ maˬ ta ̭-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aw ̭ miˇ tsaˬ heu-ahˇ maˬ ta ̭-a. 15Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ maˬ paˇ bi jawˇ ni sheuˬ doˆ-eu g'aˇ duˬ, ngaˇ nawˬ-ahˇ shaˇ-eu maˬ ngeuˇ. Ehˇ k'aw ̭, Haiˬ dui dui-eu G'aˬ-euˬ la ̭-ahˇ maˬ ya bi ahˇ-iˇ ni haw lahˇ nehˬ-awˬ lehˇ shaˇ-eu ma. 16Ngaˇ miˇ tsaˬ heu-ahˇ maˬ ta ̭-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aw ̭ miˇ tsaˬ heu-ahˇ maˬ ta ̭-a. 17Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ g'oe-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ nawˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ ha ahˇ geu ̭-awˬ. Nawˬ-euˬ dawˬ-aˬ, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ meh. 18Nawˬ neh ngaˬ-ahˇ miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, ngaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ k'ehˇ g'eh-eu ma. 19Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ g'awˇ mawˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ la ̭ k'oeˇ nawˬ-ahˇ a nehˬ nya ni, aˬ yaw ̭ ma ̭ g'aˇ duˬ ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ nawˬ-ahˇ a nehˬ-eu ma. 20"Aˬ yaw ̭ ma ̭ g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ ngaˇ nawˬ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu maˬ ngeuˇ. Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ dawˬ baˬ da neh ngaˬ-ahˇ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ k'aw ̭ shaˇ-eu ma. 21Aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ nya laˇ ni ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu ma. Aˬda-oˇ, ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ nawˇ jawˇ-awˇ, nawˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ ngaˇ jawˇ-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˇ nya ̭ Da zaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭-uˇ. Nawˬ neh ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh lehˇ miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ jah laˇ ni, aˬ yaw ̭ ma ̭ nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ lu ̭-uˇ. 22Aˇ nya ̭ Da zaˬ nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aw ̭ nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ nya laˇ ni, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ngaˇ bi ̭-eu ma. 23Nawˬ neh ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ gaˇ kawˆ hawˇ-eu, ngaˬ-ahˇ nawˇ gaˬ-eu lo ̭-ehˇ, ngaˬ-ahˇ jah-eu tsawˇ haˬ heu deuˬ-ahˇ k'aw ̭ nawˇ gaˬ-eu gaˇ kawˆ miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ bi siˬ nya-eu g'aˇ duˬ, ngaˬ-ahˇ jah-eu tsawˇ haˬ heu deuˬ nui ma g'awˇ mawˇ ta ̭ leˇ nya ni, ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ nawˇ jawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ ngaˇ jawˇ-eu ma. 24Aˬda-oˇ, nawˬ neh bi ̭ la ̭-euˬ tsawˇ haˬ heu deuˬ nawˇ ngaˬ-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ-ahˇ mawˇ nya ni, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ngaˇ k'aˇ jawˇ gaˇ bi jawˇ maw ̭-eu ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ maˬ beh mi naˆ-ehˇ nawˇ ngaˬ-ahˇ gaˬ-euˬ meh. 25Tsaˬ dui dawˇ dui dui-eu Aˬda-oˇ, miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ nawˬ-ahˇ maˬ siˬ nya k'aw ̭, ngaˇ nawˬ-ahˇ siˬ nya-awˇ, nawˬ neh ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh lehˇ tsawˇ haˬ heu deuˬ siˬ nya meh. 26Nawˬ neh ngaˬ-ahˇ gaˬ-euˬ g'oeˇ-eu gaˬ-eu k'oeˇ hmˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ ahˇ-awˇ, ngaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ nya-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ-ahˇ siˬ nya laˇ ni ngaˇ mˇ-euˬ lo ̭-ehˇ, mehˬ hu paw paˇ mˇ daˆ le ̭ ma."

will be added

X\