YOˇHAˬ 16

1"Naw ma ̭ jah-eu jeˬ-ahˇ maˬ ya byehˇ dzeh ni, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ heu lo ̭ehˇ ehˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. 2Naw ma ̭-ahˇ Yuˇdaˆ tawˇ haˬ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ maˬ bi ta ̭ ni teh dzeh nehˬ la ̭ teh ̭-a. Naw ma ̭-ahˇ seh ̭-eu k'oeˇ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ nui k'ahˇ mˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma lehˇ, naw ma ̭-ahˇ seh ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ noe-eu aˇ nah keuˆ le teh ̭-a. 3Aˬda-ahˇ maˬ ehˇ, ngaˬ-ahˇ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ siˬ nya-eu miˇ neh, naw ma ̭-ahˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ k'ehˬ nehˬ la ̭ teh ̭-a. 4Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ naw ma ̭-ahˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ la ̭-eu aˇ yamˬ keuˆ le ngeh, k'oeˇ lo ̭-ehˇ keuˆ le teh ̭-a lehˇ ngaˬ neh naw ma ̭-ahˇ ehˇ taˬ-euˬ gaˇ naw ma ̭ bi noeˬ mawˇ-eu g'aˇ duˬ, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ na ̭ ngeh neh heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-eu ma." Naw ma ̭ ngaˬ-euˬ zaˬ lahˇ pyeu ̭ laˇ beh beh ngeh, gaˇ kawˆ heu naw ma ̭-ahˇ ngaˇ maˬ ehˇ nehˬ-aˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ jawˇ-euˬ ma. 5Nymˬ-mˇ-aˬ, ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ g'aˬ jawˇ gaˇ ngaˇ g'o ̭ leˇ-eu lehˇ g'eh-eu ma. Ehˇ k'aw ̭, 'Nawˇ aˬ gaˇ iˇ-eu g'eh te' lehˇ, naw ma ̭ tiˬ g'aˬ-iˬ ngaˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ-a. 6Gaˇ kawˆ heu deuˬ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ nehˬ-euˬ miˇ neh, naw ma ̭ nui ma shaˬ zahˬ mˇ lu ̭ meh. 7Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ-eu ma. Ngaˇ g'o ̭ leˇ-eu-aˬ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ muiˬ dzehˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˇ maˬ g'o ̭ leˇ naˇ, Caw ba-eu g'aˬ naw ma ̭ jawˇ gaˇ maˬ oe nya-a. Ngaˇ g'o ̭ leˇ naˇ, caw ba-eu g'aˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭ ma. 8Aˬ yaw ̭ oe ngeh, iˬ baˇ gaˇ kawˆ maˬ ehˇ, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ gaˇ kawˆ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ yaˇ k'aˬ daˇ-eu gaˇ kawˆ maˬ ehˇ, miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ jah lehˬ-eu meh lehˇ aˬ yaw ̭ saˇ kiˇ kamˬ teh ̭-a. 9Iˬ baˇ gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭ jah lehˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ jah-a. 10Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭ jah lehˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˇ Aˬda jawˇ gaˇ g'o ̭ leˇ-awˇ naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ paˇ ya mawˇ meh. 11Yaˇ k'aˬ daˇ-eu gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭ jah lehˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, miˇ tsaˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu g'aˬ yaˇ k'aˬ daˇ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ g'aˬ-euˬ meh. 12"Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ paˬ-ehˇ g'eh-eu g'awˬ mya ni jaˆ te siˬ. Ehˇ k'aw ̭, nymˬ-mˇ naw ma ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ maˬ g'oˆ taˬ jiˇ coeˇ-a. 13Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ gaˇ kawˆ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ pah mehˬ le-eu g'aˬ pyeu ̭-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ oe ngeh, yaw tsaˬ yaw dawˇ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ naw ma ̭ siˬ nya laˇ ni aˬ yaw ̭ sheuˬ mehˬ la ̭ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ aˇ, aˬ yaw ̭-euˬ nui noeˬ nui loˆ maˬ ngehˬ maˬ tmˇ-ehˇ, Aˬda neh k'aˇ ehˇ nehˬ-euˬ jeˬ naw ma ̭-ahˇ dzawˇ nehˬ-awˇ, mehˬ hu paw pyeu ̭ laˇ-eu lehˇ g'eh-eu gaˇ kawˆ deuˬ ehˇ mehˬ la ̭ teh ̭-a. 14Ngaˬ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ doˆ laˇ ni aˬ yaw ̭ mˇ teh ̭-a. 15Ngaˬ Da k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ngaˬ-euˬ ma. K'oeˇ miˇ neh, Yaw sahˇ Miˬyehˇ-aˬ, ngaˬ neh k'aˇ bi ̭ nehˬ-euˬ dawˬ deuˬ yuˇ-awˇ, naw ma ̭-ahˇ paˇ ehˇ nehˬ le teh ̭-a lehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ ehˇ-eu ma. 16"Tiˬ k'ehˬ g'eh naˇ, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ paˇ ya mawˇ-aˇ. Tiˬ k'ehˬ paˇ g'eh naˇ, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ paˇ ya mawˇ teh ̭-a." 17Zaˬ lahˇ deuˬ yaw kaˬ ja-eu, "Aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu nga. Tiˬ k'ehˬ g'eh naˇ aˬ dui ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ paˇ ya mawˇ-ehˇ, tiˬ k'ehˬ paˇ g'eh naˇ, aˬ dui ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ ya mawˇ teh ̭-a lehˇ ehˇ-eu meh. 'Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ Da jawˇ gaˇ ngaˇ g'o ̭ leˇ ma' lehˇ k'aw ̭ paˇ ehˇ-eu meh. 18'Tiˬ k'ehˬ g'eh naˇ' lehˇ ehˇ-eu teu aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ-eu nga. Aˬ yaw ̭ aˬ jeˬ ehˇ maw ̭-eu maˬ g'oˆ shaw nya nya." 19Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ naˇ haˬ maw ̭-eu Yeˬsuˇ siˬ nya-eu miˇ neh, heu lo ̭-ehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. "Tiˬ k'ehˬ g'eh naˇ naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ maˬ paˇ ya mawˇ-ehˇ, tiˬ k'ehˬ paˇ g'eh naˇ, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ paˇ ya mawˇ teh ̭-a lehˇ ngaˇ ehˇ-eu ma. Ngaˇ aˬ jeˬ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu nga lehˇ naw ma ̭ yaw kaˬ ja naˇ haˬ lu ̭-eu maˬ ngeuˇ loˇ. 20Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ dawˇ coe ni ehˇ-eu ma. Naw ma ̭ myaˆ biˇ doˆ le-eu uˬ ta ̭, tsawˇ ngoeˇ k'aw ̭ ya ngoeˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ laˬ k'aˬ cehˇ teh ̭-a. Naw ma ̭ nui ma shaˬ zahˬ ya mˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ neh noeˬ shaˬ-euˬ jeˬ k'oeˇ, laˬ k'aˬ cehˇ-eu jeˬ paˇ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a. 21Zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ zaˬ baw-eu lehˇ g'eh ngeh, shaˬ zahˬ ya mˇ-eu aˇ yamˬ keuˆ le-euˬ miˇ neh noeˬ shaˬ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, zaˬ ciˬ doˆ le ̭ g'aˬ ngeh, shaˬ zahˬ na ̭-eu jeˬ-ahˇ ngehˇ jiˇ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, zaˬ tiˬ g'aˬ miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ deh ̭ doˆ le-euˬ miˇ neh, aˬ yaw ̭ laˬ k'a ̭ cehˇ-eu meh. 22Naw ma ̭ k'aw ̭, k'oeˇ gaˇ duˇ-eu meh. Nymˬ-mˇ naw ma ̭ ya noeˬ shaˬ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ paˇ haw mawˇ le ngeh, naw ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ dui dui teh ̭-a. K'oeˇ ngeh jawˇ, naw ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ-eu jeˬ-ahˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ paˇ lu doˆ geu ̭ g'eh nya-aˇ. 23"Aˇ nah k'oeˇ nah keuˆ le ngeh, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ paˇ shaˇ-aˇ. Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˇ jawˆ ni ehˇ nehˬ nyaˇ. Ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ k'aˇ shaˇ-eu jeˬ-ahˇ, Aˬda bi ̭ nehˬ la ̭ teh ̭-a. 24Iˬ nah keuˆ ni, ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ shaˇ-aˬ siˬ. Naw ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ-eu jeˬ tiˬ byah tiˬ lo ̭ za ni shaˇ-awˬ. Shaˇ naˇ za teh ̭-a." 25"Ngaˇ yaw jeˬ ma jeˬ ja ja-ehˇ, gaˇ kawˆ heu deuˬ naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ-euˬ ma. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ yaw jeˬ ma jeˬ maˬ paˇ ja ni, Aˬda gaˇ kawˆ naw ma ̭-ahˇ dawˇ coe ni ya ehˇ nehˬ-eu aˇ nah keuˆ le teh ̭-a. 26Aˇ nah k'oeˇ nah keuˆ le ngeh, naw ma ̭ ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ la ̭ k'oeˇ Aˬda-ahˇ shaˇ teh ̭-a. Naw ma ̭-euˬ dah zaˇ ngaˇ aˬ yaw ̭-ahˇ shaˇ-eu maˬ paˇ loˬ meh. 27Naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ gaˬ-awˇ, Miˬyehˇ jawˇ gaˇ neh oe-euˬ meh lehˇ jah-eu miˇ neh, Aˬda naw ma ̭-ahˇ gaˬ-eu meh. 28Ngaˇ Aˬda jawˇ gaˇ neh oe-awˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ oe-euˬ ma. Nymˬ-mˇ ngaˇ miˇ tsaˬ heu-ahˇ byehˇ ya ̭-awˇ, Aˬda jawˇ gaˇ g'o ̭ leˇ ma." 29K'oeˇ ngeh, zaˬ lahˇ deuˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ-eu, "Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, nawˇ yaw jeˬ ma jeˬ maˬ paˇ ja mehˬ ni dawˇ coe ni ngehˬ-eu tmˇ-eu meh. 30Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ dawˬ maˬ ngehˬ doˆ laˇ mi naˆ-ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ k'aˇ noeˬ lu ̭-eu yawˬ jeˬ na lu ̭ nawˇ siˬ nya meh lehˇ, nymˬ-mˇ nga ma ̭ siˬ duˬ-eu ma." 31Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ nymˬ-mˇ jah duˬ g'aˬ maˬ loˇ. 32Naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ bi teh byaˆ jiˇ-awˇ, yawˬ ha-euˬ nymˇ-ahˇ yawˬ ha cehˆ g'o ̭ jiˇ-awˇ, ngaˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ byehˇ dzeh ya ̭-eu aˇ yamˬ keuˆ le lu ̭ meh. Aˇ yamˬ k'oeˇ aˬ diˇ keuˆ le taˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ-aˬ, tiˬ g'aˬ teh ̭ maˬ ngeuˇ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Aˬda ngaˬ nehˬ-ehˇ jawˇ ma. 33Ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ nui saˇ o ̭-eu jeˬ za nya ni, naw ma ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. Miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ, k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ ya daˬ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, tiˬ paw ̭-iˬ taˬ guˆ. Miˇ tsaˬ heu-ahˇ ngaˇ g'aˬ leˇ-euˬ ma."

will be added

X\