YAˬKOˆ 4

1Naw ma ̭ yaw kaˬ iˬ dehˬ iˬ ceh myaˬ-eu jeˬ aˬ gaˇ neh doˆ le-euˬ ta. Naw ma ̭-euˬ g'awˇ mawˇ la ̭ k'oeˇ aˬ myah lu ̭ ceh lu ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu byawˬ g'a mo g'a-eu nui k'ahˇ-ahˇ neh doˆ le-euˬ meh. 2Naw ma ̭ nui k'ahˇ jaˆ-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ maˬ za nya-eu miˇ neh aˬ cawˬ-ahˇ seh ̭-eu meh. Naw ma ̭ maw ̭ dui dui-eu jeˬ-ahˇ maˬza nya-eu miˇ neh iˬ dehˬ iˬ ceh doˆ laˇ-eu meh. Naw ma ̭ Miˬyehˇ-ahˇ maˬ shaˇ-eu miˇ neh yawˬ haˬ geu ̭ maw ̭-eu jeˬ-ahˇ maˬ za nya-a. 3Naw ma ̭ paˇ shaˇ-euˬ k'aw ̭, nui ma taˬ-euˬ maˬ tsaˬ-eu miˇ neh maˬ shaˇ za nya-a. Shiˬ shaˬ jiˇ-euˬ nui k'ahˇ geu ̭-eu g'aˇ duˬ naw ma ̭ shaˇ-eu meh. 4Miˬyehˇ-ahˇ saˇ jaˇ maˬ zi ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, miˇ tsaˬ heu-ahˇ cawˬ cawˬ ta ̭-eu jeˬ-aˬ, Miˬyehˇ-ahˇ muiˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh lehˇ naw ma ̭ maˬ siˬ nya te loˇ. Miˇ tsaˬ heu-ahˇ cawˬ k'aˇ cawˬ ta ̭ maw ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Miˬyehˇ-ahˇ muiˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ ni mˇ gaˇ duˇ-eu meh. 5"Miˬyehˇ neh aˬ dui-euˬ la ̭ k'oeˇ dawˆ ahˇ nehˬ la ̭-euˬ nui ma-aˬ, guˆ laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu nui k'ahˇ tiˬ byah ni ahˇ-eu meh" lehˇ ehˇ-eu Jaˇli ̭ dawˬ kawˬ k'oeˇ, aˬ diˇ aˬ maˇ maˬ ngeuˇ-a lehˇ taˬ noeˬ. 6Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ neh bi ̭ la ̭-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ-aˬ, k'oeˇ naˆ maˬ tseˇ na ̭ dzehˬ-eu meh. "Nui ma huiˬ-eu mahˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ Miˬyehˇ muiˇ-awˇ, nui nahˬ nui yu ahˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ guiˬ lahˬ bi ̭-eu meh" lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 7K'oeˇ miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ geu ̭-awˬ. Neh ̭ sahˬ paˬ-ahˇ muiˇ-awˬ. Aˬ yaw ̭ naw ma ̭ jawˇ gaˇ neh cehˆ doˆ teh ̭-a. 8Miˬyehˇ-euˬ dawˬ peh jiˆ laˇ-awˬ. Naw ma ̭-euˬ dawˬ peh Miˬyehˇ jiˆ le teh ̭-a. Iˬ baˇ zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭-euˬ aˬ la ̭ dzui ̭ shawˇ-awˬ. Nui ma nyiˬ jeˬ noeˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭-euˬ nui ma shawˇ-awˬ. 9Noeˬ shaˬ dui dui-awˇ ngoeˇ dui dui-awˬ. Naw ma ̭ uiˇ-euˬ jeˬ-ahˇ ngoeˇ-eu jeˬ bi pyeu ̭-iˇ-awˇ, laˬ k'aˬ cehˇ-euˬ jeˬ-ahˇ noeˬ shaˬ-eu jeˬ bi pyeu ̭-iˇ-awˬ. 10Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ mehˬ shi nui ma nahˬ yu ni taˬ-awˬ. Aˬ yaw ̭ naw ma ̭-ahˇ ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a. 11Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ja bu ja doeˇ-eu jeˬ taˬ mˇ. Ka li zaˬ cawˬ cawˬ ja doeˇ-awˇ yaw lehˬ poˆ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ ja doeˇ-awˇ yaw lehˬ poˆ gaˇ duˇ-eu meh. Naw ma ̭ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ yaw lehˬ poˆ naˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ maˬ paˇ ngeuˇ-ehˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ yaˇ k'aˬ daˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. 12Miˬyehˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ bi ̭ nya-awˇ yaˇ k'aˬ daˇ nya-eu g'aˬ pyeu ̭-eu meh. Ka k'o ̭-eu maˬ ehˇ, laˆ lu ̭ laˆ seˇ-eu maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ mˇ nya-eu meh. Ka li zaˬ cawˬ cawˬ yaw lehˬ poˆ paˬ-ehˇ naw ma ̭ aˬ joˆ-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ ma lehˇ yawˬ haˇ yawˬ ha noeˬ lu ̭ te. 13"Iˬ nah maˬ ngeuˇ naˇ ni shawˬ meuˬ tiˬ meuˬ-ahˇ iˇ-awˇ, tiˬ k'o ̭ byah ni jeˬ ga ̭ ga ̭-awˇ pyuˇ g'awˬ mya ni poˆ za ma" lehˇ ehˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, ngaˇ ehˇ gaˇ naˇ haˬ sheˇ. 14Ni shawˬ nah nawˇ yaw deh ̭ deh ̭-eu aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ nawˇ siˬ nya te loˇ. Naw ma ̭-aˬ, tiˬ k'ehˇ k'ehˬ teh ̭-ehˇ ya mawˇ-awˇ byoˆ-iˇ-eu iˇ cu ̭ sa ̭ k'oeˬ-ahˇ duˇ-eu meh. 15"Miˬyehˇ nui ma tsaˬ-awˇ aˬ dui yaw deh ̭ ya deh ̭ naˇ, heu lo ̭-ehˇ mˇ ma, k'oeˇ Lo ̭-ehˇ mˇ ma" lehˇ, naw ma ̭ ehˇ-eu tsaˬ meh. 16Ehˇ k'aw ̭, nymˬ-mˇ naw ma ̭ nui ma huiˬ-awˇ k'ahˬ sehˇ jehˆ-eu meh. Teu lo ̭-ehˇ k'ahˬ sehˇ k'aˇ jehˆ-eu dawˬ tawˆ lu ̭ yaw lehˬ meh. 17K'oeˇ miˇ neh, yawˬ ha mˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ-ahˇ siˬ nya-awˇ maˬ mˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, iˬ baˇ ahˇ-eu meh.

will be added

X\