YAˬKOˆ 3

1Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ mehˬ-eu tsoˆ-eu saˬ laˬ g'awˬ mya g'aˬ geu ̭-eu maˬ tsaˬ-a. Naw ma ̭ siˬ nya-eu lo ̭-ehˇ, mehˬ-eu tsoˆ-eu saˬ laˬ deuˬ-aˬ, aˬ cawˬ naˆ maˬ tseˇ bi pyehˆ tseˇ-awˇ yaˇ k'aˬ daˇ nehˬ gaˇ ya daˬ teh ̭-a. 2Aˬ dui dawˬ tawˆ lu ̭ tiˬ k'ehˬ maˬ taˬ ni mˇ lehˬ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na ngehˬ lehˬ tmˇ lehˬ-eu maˬ baw naˇ, byah-eu lo ̭-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, yawˬ ha-euˬ nui ma g'awˇ mawˇ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ g'aˬ leˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. 3Aˬ dui-euˬ dawˬ g'oˆ bi g'oˆ-eu g'aˇ duˬ, mahˬ-ahˇ mahˬ kaw ̭ dawˆ-awˇ, aˬ dui k'aˇ bi iˇ maw ̭-eu paw bi iˇ-eu meh. 4Saˇ baoˬ gaˇ kawˆ shaˇ noeˬ haw sheˇ. Saˇ baoˬ k'oeˇ huiˬ dui dui-awˇ, g'aˬ k'aˆ dui dui-eu jaˬ lehˇ neh bi baw g'eh-euˬ k'aw ̭, daˇ laˆ laˆ zaˬ tiˬ hmˬ neh yeu ̭ pyawˇ nya-awˇ, saˇ baoˬ teh-eu g'aˬ k'aˇ bi iˇ maw ̭-eu paw bi iˇ nya-eu meh. 5K'oeˇ gaˇ duˇ ni, mehˬ laˇ-aˬ, nyiˇ dui dui k'aw ̭, huiˬ dui dui-eu gaˇ kawˆ deuˬ-ahˇ k'ahˬ sehˇ jehˆ nya-eu meh. Huiˬ dui dui-eu aˇ bawˇ sahˬ k'aˆ k'aˆ ma-ahˇ miˬ dzaˬ miˬ dzui ̭ tiˬ dzui ̭ neh bi puiˆ dzeh nya gaˇ shaˇ noeˬ haw sheˇ. 6Mehˬ laˇ-aˬ, miˬ dzaˬ-ahˇ duˇ-eu meh. Mehˬ laˇ k'oeˇ-aˬ, aˬ dui-euˬ g'awˇ mawˇ la ̭ k'oeˇ jaˆ-eu haiˬ-eu miˇ k'ahˬ tiˬ k'ahˬ pyeu ̭-awˇ, aˬ dui-euˬ nui ma g'awˇ mawˇ dawˬ tawˆ lu ̭ la ̭ k'oeˇ yaw haiˬ jeˬ bi byah laˇ-eu meh. Mehˬ laˇ k'oeˇ-aˬ, shiˬ buiˇ lah ma-ahˇ do ̭-eu miˬ dzaˬ yuˇ-awˇ, aˬ dui yaw deh ̭ deh ̭-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ bi puiˆ dzaˬ-eu meh. 7Tsawˇ haˬ zaˬ-aˬ, jeˬ zaˬ aˇ jiˇ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ laˆ yah nya-eu meh. Bawˇ tsahˬ jeˬ zaˬ deuˬ, aˇ jiˇ deuˬ, miˇ tsa joe joe-ehˇ cah-eu jeˬ zaˬ deuˬ hawˇ-eu, ngaˬ shaˬ ngaˬ deˇ deuˬ-ahˇ laˆ yah-awˇ cu geu ̭ nya-eu meh. 8Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ mehˬ laˇ-ahˇ maˬ laˆ yah nya-a. Mehˬ laˇ-aˬ, maˬ nyeh ̭ g'aˬ nya-eu yaw haiˬ jeˬ pyeu ̭-awˇ, do ̭ tiˬ byah ni ahˇ-eu meh. 9Aˬda pyeu ̭-eu Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ mehˬ laˇ neh aˬ dui ja ceuˬ-eu lo ̭-ehˇ, Miˬyehˇ-euˬ aˇ g'ehˇ-ahˇ duˇ ni beh taˬ-euˬ tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ-ahˇ k'aw ̭, mehˬ laˇ neh aˬ dui yaˬ k'ehˇ yaˬ-eu meh. 10Guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu dawˬ maˬ ehˇ, yaˬ k'ehˇ yaˬ-eu dawˬ maˬ ehˇ, k'aˬ meh mehˬ boeˬ-ahˇ neh teh ̭-ehˇ doˆ laˇ-eu meh. Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ bi g'eh-eu maˬ tsaˬ-a. 11Iˇ cu ̭ iˇ byoe tiˬ byoe-ahˇ teh ̭-ehˇ i cu ̭ yaw kuiˇ hawˇ-eu iˇ cu ̭ yaw k'aˬ maˬ doˆ laˇ-a. 12Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, siˬ guˬ aˇ bawˇ-ahˇ saˬ loˬ aˇ siˬ maˬ siˬ le nya-a. Aˬ ga ̭ baw duˆ-ahˇ siˬ guˬ aˇ siˬ maˬ siˬ le nya-a. Saˬ deu ̭ kuiˇ-eu iˇ cu ̭ doˆ-eu cuˬ-ahˇ iˇ cu ̭ yaw kuiˇ maˬ doˆ laˇ nya-a. 13Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ, tsawˇ gahˇ ahˇ-awˇ siˬ-eu nya-eu tsawˇ haˬ jawˇ te loˇ. Muiˬ-eu deh ̭-eu jawˇ-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, nui nahˬ nui yu hawˇ-eu nui gahˇ neh mˇ doˆ shaˇ doˆ la ̭-eu muiˬ-eu gaˇ deuˬ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ k'oeˇ bi doˆ laˇ-awˬ. 14Ehˇ k'aw ̭, myaˆ naˆ-eu jeˬ, aˬ cawˬ-ahˇ nui ma naˇ-eu jeˬ hawˇ-eu, yawˬ ha-euˬ g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ shaˇ noeˬ-eu jeˬ naw ma ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ ahˇ naˇ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ ma lehˇ k'ahˬ sehˇ jehˆ-awˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ taˬ mˇ bahˬ. 15K'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ-aˬ, mˬ-ahˇ eh doˆ le-euˬ jeˬ maˬ ngeuˇ-a. K'oeˇ-aˬ, miˇ tsaˬ heu-ahˇ ta ̭-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ pyeu ̭-awˇ, guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ-ahˇ ta ̭-eu jeˬ maˬ ngeuˇ-ehˇ, neh ̭-ahˇ ta ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 16Myaˆ naˆ-eu jeˬ hawˇ-eu yawˬ ha g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ shaˇ noeˬ-eu jeˬ k'aˇ jaˆ gaˇ, maˬ tsaˬ maˬ dzoeˇ leˇ-eu jeˬ hawˇ-eu yaw haiˬ g'awˬ mya jeˬ jaˆ-eu meh. 17Ehˇ k'aw ̭, mˬ-ahˇ neh doˆ le-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ gaˇ kawˆ ya ehˇ naˇ, yaw beh tiˬ jeˬ-aˬ, muiˬ-eu shawˇ-eu jeˬ meh. K'oeˇ jiˇ naˇ, tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu, nui nahˬ nui yu ahˇ-eu, bya cehˆ ni cawˬ cawˬ ta ̭-eu heu deuˬ meh. G'awˬ shaˬ gaˬ-eu nui ma tiˬ byah ni ahˇ-awˇ, yaw muiˬ jeˬ mˇ doˆ shaˇ doˆ la ̭-eu meh. Myaˆ pyawˬ huiˬ nyiˇ maˬ tseˇ-eu uˬ ta ̭, nui ma la ̭ g'o ̭ maˬ baw-a. 18Tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ ni mˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ neh tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu siˬ yoeˬ sehˬ-euˬ gaˇ, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ ya yehˬ-eu meh.

will be added

X\