HEˬBYEHˇ 13

1Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ lo ̭-ehˇ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ aˬ myah lu ̭ gaˬ-awˬ. 2Daˬ yah-ahˇ yaw muiˬ-ehˇ ha-eu g'aˇ duˬ taˬ ngehˇ. Tiˬ paˆ na deuˬ daˬ yah-ahˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ha-eu la ̭ k'oeˇ, yawˬ ha maˬ siˬ nya ni mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ ha zaˬ-euˬ tsawˇ haˬ k'aw ̭ jawˇ haw-euˬ meh. 3Tawˬ-ahˇ uˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, yawˬ ha g'eh aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ tawˬ-ahˇ caw uˇ lu ̭-eu lo ̭-ehˇ noeˬ keuˆ-awˬ. Kehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, yawˬ ha g'eh aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ caw daˬ lu ̭-eu lo ̭-ehˇ noeˬ keuˆ-awˬ. 4Sheuˬ dahˬ dzaˬ ta ̭-eu jeˬ-ahˇ tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ ya taˬ huiˬ-awˇ, miˬ zaˬ yo zaˬ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ saˇ jaˇ ya zi ̭ meh. Maˬ tsaˬ maˬ dawˇ-eu la ̭ k'oeˇ k'aˬ miˬ sheu-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu, aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ joe-eu tsawˇ ha deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ yaˇ k'aˬ daˇ teh ̭-a. 5Pyuˇ shuiˇ myawˬ gahˬ-ahˇ mehˇ juiˇ taˬ juiˇ. Yawˬ ha k'aˇ jaˆ-eu myaˆ ni nui k'ahˇ shiˇ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ taˬ ya ̭. Tiˬ jawˇ-iˬ maˬ byehˇ dzeh" lehˇ, Miˬyehˇ neh ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. 6K'oeˇ miˇ neh, aˬ dui nui ma k'aˬ duˬ ni g'eh-eu la ̭ k'oeˇ, "Sahˬpaˬ Miˬyehˇ ngehˬ g'eh lu ̭meh. Ngaˇ tiˬ jeˬ-iˬ guˆ k'aˇ maˬ za. Aˬcawˬ aˬ jeˬ jahˇ laˇ nya nmˇ" lehˇ ehˇ kaˇ-euˇ. 7Naw ma ̭-ahˇ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ-ahˇ taˬ ngehˇ. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ joˆ-ehˇ deh ̭ ya ̭ jaˇ ya ̭-awˇ shiˇ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ shaˇ noeˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ jah-eu jeˬ-ahˇ dzaw geu ̭-awˬ. 8Yeˬsuˇ Ka liˬ-aˬ, miˇ nah, iˬ nah hawˇ-eu, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ tiˬ kawˆ meh. 9La k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ beu gaˇ-eu mehˬ-eu tsoˆ-eu g'awˬ mya jeˬ neh gaˇ ma taˬ bi sheuˬ bahˬ. Dzaˇ dzaˬ sheuˬ-eu baˬ da neh naw ma ̭-euˬ sa ̭ laˇ g'aˬ k'aˆ laˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ-aˬ, naw ma ̭-euˬ sa ̭ laˇ g'aˬ bi k'aˆ laˇ-eu g'aˇ duˬ muiˬ dui dui-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. Dzaˇ dzaˬ sheuˬ-eu k'oeˇ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a. 10Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ uˬ duˬ tahˬ-eu jawˇ duˬ-ahˇ gaˇ mˇ-eu piˇ ma deuˬ-aˬ, aˬ dui-euˬ lawˇ duˬ k'oeˇ taˆ lawˇ-euˬ lawˇ dzaˇ maˬ dzaˬ k'mˬ-a. 11Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ-aˬ, Muiˬ dui shawˇ dui dui-eu Jawˇ duˬ la ̭ k'oeˇ jeˬ zaˬ-euˬ shiˬ yuˇ ahˇ g'eh-awˇ, iˬ baˇ shawˇ-eu lawˇ-eu jeˬ lawˇ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, lawˇ-eu g'aˇ duˬ seh ̭-euˬ jeˬ zaˬ deuˬ-ahˇ-aˬ, pu pu dzeˇ ya dzah puiˆ dzeh-eu meh. 12K'oeˇ baˬ da neh, Yeˬsuˇ g'eh aˬ yaw ̭-euˬ shiˬ neh tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ iˬ baˇ shawˇ-eu g'aˇ duˬ meuˬ meuˬ dzeˇ shiˇ-euˬ meh. 13K'oeˇ miˇ neh, aˬ dui k'aw ̭, pu pu dzeˇ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ iˇ-awˇ, sha ̭ dawˇ-eu jeˬ-ahˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ caw daˬ kaˇ-euˇ. 14Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ aˬ dui g'aˇ duˬ zi ̭-eu meuˬ maˬ jaˆ-a. Aˬ kaˇ keuˆ le-eu meuˬ-ahˇ aˬ dui noeˬ tmˬ lu ̭-eu ma. 15K'oeˇ miˇ neh, aˬ dui Yeˬsuˇ-ahˇ g'oe-eu la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-eu jeˬ lawˇ nehˬ kaˇ-euˇ. K'oeˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ bi siˬ bi mawˇ-eu, k'aˬ meh mehˬ boeˬ neh lawˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 16Yaw muiˬ jeˬ hawˇ-eu tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ caw ba ngehˬ g'eh-eu jeˬ-ahˇ maˬ ngehˇ ni mˇ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, k'oeˇ-aˬ, Miˬyehˇ nui ma tsaˬ-eu lawˇ-eu shehˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 17Naw ma ̭ k'oeˇ taˆ aˬ yui ̭ aˬ tsu geu ̭-eu deuˬ-euˬ ehˇ dawˬ yaw muiˬ paˬ-ehˇ naˇ haˬ geu ̭-awˬ. Aˬ yaw ̭ ma ̭ neh mˇ-euˬ gaˇ deuˬ Miˬyehˇ mehˬ shi ya dzawˇ mehˬ leˇ-eu baˬ da neh, jawˇ naˬ maˬ mˇ ni naw ma ̭-euˬ sa ̭ laˇ-ahˇ haw piˇ lu ̭-eu meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ ehˇ dawˬ-ahˇ naw ma ̭ naˇ haˬ geu ̭ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ gaˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ-eu la ̭ k'oeˇ ya mˇ teh ̭-a. Naw ma ̭ maˬ naˇ haˬ geu ̭ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ noeˬ shaˬ-eu la ̭ k'oeˇ ya mˇ-awˇ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a. 18Nga ma ̭ g'aˇ duˬ maˬ tsehˆ leˇ ni guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ la ̭-awˬ. Nga ma ̭-euˬ siˬ nya-eu nui ma shawˇ jehˆ ni jaˆ ma lehˇ nga ma ̭ jah-eu ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ myah lu ̭ yaw muiˬ jeˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ nga ma ̭ mˇ maw ̭-eu ma. 19Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ yaw kawˇ-ehˇ bi g'o ̭ laˇ nehˬ la ̭ ni guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ la ̭-awˬ lehˇ, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ shaˇ dui dui-eu ma. 20Mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ zi ̭-eu dawˬ ma saˇ jaˇ-euˬ shiˬ baˬ da neh Huiˬ dui dui-eu Yawˇ bo-eu yaw sahˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu nui saˇ o ̭-eu jeˬ bi ̭-eu Miˬyehˇ-aˬ, 21naw ma ̭ aˬ yaw ̭-euˬ nui k'ahˇ mˇ nya ni, naw ma ̭ k'aˇ loˬ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ bi ̭ nehˬ la ̭-awˇ, Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ g'oe-awˇ aˬ dui la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ nui k'ahˇ shiˇ-eu jeˬ mˇ lu ̭-uˇ. Mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ Ka li yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ huiˬ lu ̭-uˇ. 22A yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭-ahˇ g'aˬ bi ̭-eu dawˬ heu deuˬ-ahˇ nui ma g'awˬ mahˇ ni taˬ-awˇ naˇ haˬ geu ̭-awˬ lehˇ shaˇ-eu ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˬ neh naw ma ̭-ahˇ bo ̭ nehˬ la ̭-euˬ sahˬ bo ̭ heu ta ̭-aˬ, yaw mahˇ maˬ ngeuˇ-a. 23Aˬ dui-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Tiˆmoˇseˬ-ahˇ tawˬ-ahˇ neh pyehˬ doˆ nehˬ g'aˬ-euˬ meh lehˇ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ bi siˬ-eu ma. Aˬ yaw ̭ yaw kawˇ-ehˇ g'o ̭ keuˆ miˇ le naˇ, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ haw mawˇ le ngeh aˬ yaw ̭-ahˇ k'aw ̭ sheuˬ le ̭ ma. 24Naw ma ̭-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu dawˬ tawˆ lu ̭ hawˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ, nga ma ̭ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ le ̭-euˬ gaˇ kawˆ tiˬ poˆ tsa ̭ nehˬ-awˬ. Iˇdaˬliˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ le ̭-euˬ meh. 25Naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-euˬ k'oeˇ taˆ, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ jaˆ lu ̭-uˇ. Aˬ miˬ

will be added

X\