GAˬLAˬTIˆ 5

1Aˬ dui buˬ-iˇ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ ni, Ka li neh aˬ dui-ahˇ bi buˬ-iˇ la ̭-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, buˬ-iˇ-euˬ tsawˇ haˬ lo ̭-ehˇ zi ̭ dah ni jawˇ-awˬ. Zaˬ k'aˆ taˬ paˇ geu ̭. 2Ngaˇ Pawˇluˆ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. Naw ma ̭ baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ yehˬ naˇ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ Ka li gaˇ dahˇ maˬ paˇ tsoeˬ meh. 3Ngaˇ tiˬ poˆ paˇ ehˇ nehˬ nyaˇ. Baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ k'aˇ yehˬ-euˬ tsawˇ haˬ-aˬ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ ya mˇ byah meh. 4Naw ma ̭ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ mˇ byah-eu la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ ni leh jeh-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, Ka li-ahˇ maˬ paˇ ta ̭-ehˇ, Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu guiˬ lahˬ-euˬ la ̭ nyiˇ paw jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ pyeu ̭-eu meh. 5Nga ma ̭ law nmˇ-aˬ, nga ma ̭-euˬ jah-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ Yaw sahˇ Miˬyehˇ-euˬ baoˬ gaˇ mˇ-eu baˬ da neh Miˬyehˇ-ahˇ tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ nya gaˇ noeˬ tmˬ k'aˇ za ma. 6Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Yeˬsuˇ Ka li la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ, baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ yehˬ-euˬ hawˇ-eu maˬ yehˬ-euˬ tiˬ paw ̭-iˬ beu gaˇ duˬ maˬ jaˆ-a. G'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ mˇ doˆ shaˇ doˆ la ̭ nya-eu jah-eu k'oeˇ tiˬ jeˬ teh ̭-ehˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 7Dzeuˇ laˇ ngeh naw ma ̭ yaw muiˬ paˬ-ehˇ mˇ lu ̭ shaˇ lu ̭-eu meh. Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ naw ma ̭ maˬ naˇ haˬ geu ̭ ni aˬ suˇ g'aˬ laˆ tsoeˬ-euˬ ta. 8K'oeˇ-aˬ, naw ma ̭-ahˇ kuˇ-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Miˬyehˇ neh mˇ-euˬ jeˬ maˬ ngeuˇ-a. 9"Cehˇ meu tiˬ tsmˇ tsmˇ lah-ehˇ bi poˬ laˇ-eu g'aˇ duˬ dehˬ tseˬ ui cuiˆ teh ̭-ehˇ ya dawˆ-eu meh" lehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 10Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ jah coeˇ-eu nui ma ahˇ te siˬ. Aˬ dui-aˬ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭-eu miˇ neh, ngaˇ jah-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ maˬ jah ni yawˬ paw yawˬ maˬ iˇ pyawˇ-aˇ lehˇ ngaˇ siˬ nya ma. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ laˆ shaˬ-eu tsawˇ haˬ aˬ geu g'aˬ maˬ kaˬ, Miˬyehˇ neh k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ-euˬ jeˬ-ahˇ ya daˬ teh ̭-a. 11Ehˇ k'aw ̭ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ ya yehˬ meh lehˇ ngaˇ mehˬ-euˬ law nmˇ-aˬ, k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ nmˇ loˇ. Ngaˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mehˬ-euˬ law nmˇ-aˬ, Ka li-euˬ la ̭ ya ̭ gaˇ kawˆ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ aˬ cawˬ sahˬ ti ̭ ti ̭ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ maˬ paˇ jaˆ-aˇ. 12Naw ma ̭-ahˇ laˆ shaˬ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ bi iˇ byoˆ jiˇ maw ̭ miˇ-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭ yawˬ haˇ yawˬ ha shaw ̭ lu ̭-uˇ. 13Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭-aˬ, bi buˬ-iˇ-eu g'aˇ duˬ kuˇ doˆ g'aˬ-euˬ tsawˇ haˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, buˬ-iˇ-euˬ k'oeˇ-aˬ, naw ma ̭-euˬ shiˬ shaˬ jiˇ nui loˆ mˇ-eu g'aˇ duˬ taˬ bi pyeu ̭. G'oeˇ-eu gaˬ-eu la ̭ k'oeˇ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ngehˬ g'eh-awˬ. 14Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ dawˬ tawˆ lu ̭, "Yawˬ haˇ yawˬ ha gaˬ-eu lo ̭-ehˇ, yawˬ ha dawˬ peh jawˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ gaˬ-awˬ" lehˇ ehˇ-eu dawˬ k'oeˇ dawˬ la ̭ k'oeˇ byah laˇ jiˇ-euˬ meh. 15Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ bawˇ tsahˬ jeˬ zaˬ yaw haiˬ deuˬ lo ̭-ehˇ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ coeˬ leˇ naˇ leˇ-eu jeˬ jahˇ lu ̭ naˇ, haw taˬ-awˬ, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ puiˆ byoˆ le ̭ teh ̭-a. 16Ngaˇ ehˇ maw ̭-eu-aˬ, heu lo ̭-ehˇ ma. Yaw sahˇ Miˬyehˇ sheuˬ g'eh-eu mehˬ nah caw teh-awˬ. Shiˬ shaˬ jiˇ nui k'ahˇ mehˬ nah taˬ iˇ. 17Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, shiˬ shaˬ jiˇ nui k'ahˇ-aˬ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ-ahˇ maˬ tsaˬ leˇ-ehˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ k'aw ̭, shiˬ shaˬ jiˇ nui k'ahˇ-ahˇ maˬ tsaˬ leˇ-a. Heu nyiˬ jeˬ-aˬ, tiˬ jeˬ tiˇ jeˬ muiˇ-eu miˇ neh, naw ma ̭ yawˬ ha mˇ maw ̭-eu jeˬ maˬ mˇ nya-a. 18Yaw sahˇ Miˬyehˇ sheuˬ g'eh-eu mehˬ nah naw ma ̭ caw teh naˇ, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-euˬ uˬ moˆ naw ma ̭ maˬ paˇ jawˇ meh. 19Shiˬ shaˬ jiˇ nui k'ahˇ neh mˇ-euˬ gaˇ deuˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ bya cehˆ ni mawˇ laˇ-eu meh. K'aˬ miˬ sheu-eu, maˬ muiˬ maˬ shawˇ-eu, maˬ tsaˬ maˬ dawˇ-eu la ̭ k'oeˇ yu ̭ ta ̭ joe ta ̭-eu, 20tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu, maw loˬ ja maw-ahˇ g'oe-eu, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ muiˇ-eu, daw ̭-eu ceh-eu, mehˇ juiˇ juiˇ-eu, nui ma pehˇ-eu, yawˬ ha g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ shaˇ noeˬ-eu, g'awˬ-iˇ g'ehˇ-iˇ-eu, aˇ muˇ muˇ paˆ-eu nui ma ahˇ-eu, 21myaˆ naˆ-eu, dzaˬ yeh ̭ dawˇ yeh ̭-eu, maˬ tsaˬ maˬ dawˇ-eu bawˬ-iˬ g'eh-eu, heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu deuˬ mˇ doˆ la ̭-eu meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ deh ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, Miˬyehˇ Miˇ k'ahˬ-ahˇ maˬ ya uˇ lehˇ-a lehˇ dzeuˇ laˇ ngeh ngaˬ neh naw ma ̭-ahˇ ehˇ-euˬ lo ̭-ehˇ, nymˬ-mˇ k'aw ̭ tiˬ poˆ paˇ ehˇ-eu ma. 22Ehˇ k'aw ̭, Yaw sahˇ Miˬyehˇ la ̭ k'oeˇ siˬ le-eu aˇ siˬ deuˬ-aˬ, g'oeˇ-eu gaˬ-eu, laˬ k'aˬ cehˇ-eu, nui saˇ o ̭-eu, nui ma g'awˬ mahˇ ni taˬ-eu, g'awˬ shaˬ gaˬ-eu nui ma ahˇ-eu, yaw muiˬ jeˬ mˇ-eu, saˇ jaˇ zi ̭-eu, 23nui nahˬ nui yu ahˇ-eu, yawˬ ha-euˬ nui ma-ahˇ g'aˬ leˇ-eu, heu deuˬ meh. Heu deuˬ-ahˇ laˆ tsoeˬ-eu zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ tiˬ dawˬ-iˬ maˬ jaˆ-a. 24Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ ta ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, shiˬ shaˬ jiˇ nui k'ahˇ hawˇ-eu shiˬ shaˬ jiˇ-euˬ nui noeˬ nui loˆ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ laˆ seh ̭ jiˇ-euˬ meh. 25Aˬ dui Yaw sahˇ Miˬyehˇ-ahˇ g'oe-awˇ deh ̭ lu ̭-eu ngeuˇ naˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ-ahˇ g'oe-awˇ mehˬ hu paw cah g'eh kaˇ-euˇ. 26Nui ma huiˬ-eu jeˬ, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ceh cawˬ cawˬ-eu jeˬ hawˇ-eu, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ myaˆ naˆ-eu jeˬ-ahˇ byehˇ dzeh jiˇ kaˇ-euˇ.


Copyright
Learn More

will be added

X\