G'AˬK'EHˇ 3

1Tiˬ nah-aˬ, guiˬ lahˬ shaˇ yamˬ pyeu ̭-eu uˬ ci ̭ uˬ taw paw naˬ liˬ smˇ la ̭ k'oeˇ yamˬ-ahˇ, Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ le-euˬ meh. 2Haw muiˬ dui dui-eu Lahˇ k'ehˬ lehˇ kuˇ-eu lahˇ k'ehˬ k'oeˇ k'ehˬ-ahˇ, deh ̭ le ngeh neh aˬ kuiˇ yaw cawˆ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ k'aˇ laˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ pyuˇ bi shaˇ-eu g'aˇ duˬ, yawˬ nah na lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ lahˇ k'ehˬ k'oeˇ k'ehˬ-ahˇ ba ̭ taˬ laˇ-eu meh. 3Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ uˇ leˇ-eu lehˇ g'eh gaˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ ngeh, tiˬ jeˬ paˬ bi ̭ la ̭ lehˇ shaˇ-euˬ meh. 4Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ haw tsoˆ taˬ-awˇ, "Nga nya ̭-ahˇ haw sheˇ" lehˇ, Beˬtuˆluˆ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 5Aˬ yaw ̭ nya ̭ tiˬ jeˬ paˬ bi ̭ la ̭ teh ̭-a lehˇ noeˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ haw tsoˆ taˬ-euˬ meh. 6Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, "Ngaˇ pyuˇ maˬ ahˇ. Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ ahˇ-eu jeˬ nawˬ-ahˇ bi ̭ ma. Naˬzaˬlehˇ tsawˇ haˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ tuˇ-awˇ gaˇ ma cah g'eh-awˬ lehˇ, ngaˇ nawˬ-ahˇ dawˬ bi ̭-eu ma." 7K'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ-awˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-euˬ aˇ maˇ la ̭-ahˇ nyeh ̭ tehˬ-awˇ tsahˇ tuˇ nehˬ-euˬ meh. Ja pyuˬ ni tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-euˬ aˬ kuiˇ pehˬ zaˬ hawˇ-eu kuiˇ myaˆ puˇ g'aˬ ahˇ laˇ-euˬ meh. 8Aˬ yaw ̭ tsawˬ diˇ laˇ-awˇ, gawˬ yaw ̭ yaw ̭-awˇ gaˇ ma cah-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ tsawˬ tsawˬ-ehˇ cah-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭ nehˬ-ehˇ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ le-euˬ meh 9Aˬ yaw ̭ gaˇ ma cah-awˇ Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ lu ̭ gaˇ, k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ ya mawˇ-euˬ meh. 10Aˬ yaw ̭-aˬ, Haw muiˬ dui dui-eu Lahˇ k'ehˬ-ahˇ nuiˇ-awˇ shaˇ dzaˬ shaˇ dawˇ lu ̭-eu k'oeˇ g'aˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭ haw siˬ ngeh, aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ gaˇ zahˬ dui dui leˇ-euˬ meh. 11Sawˇlaˬmoˬ-euˬ guiˇ ga ceuˬ lehˇ kuˇ-eu tsahˇ-ahˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ-ahˇ g'eu tehˬ-awˇ jawˇ ngeh, aˬ cawˬ zahˬ leˇ-awˇ cehˆ g'eh la ̭-euˬ meh. 12Cehˆ g'eh la ̭-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ Beˬtuˆluˆ mawˇ ngeh, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, aˬ jeˬ miˇ neh gaˇ kawˆ heu-ahˇ zahˬ leˇ-awˇ nga nya ̭-ahˇ haw te. Nga nya ̭-euˬ baoˬ hawˇ-eu nga nya ̭ muiˬ-eu shawˇ-eu baˬ da neh tsawˇ haˬ heu g'aˬ gaˇ ma cah nya laˇ ni jahˇ nehˬ nya-eu ngaˇ lehˇ naw ma ̭ noeˬ te loˇ. 13Aˬbyaˬhaˬ, Iˇtsaˆ hawˇ-eu Yaˬkoˆ-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu aˬ dui ma ̭-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ-euˬ Miˬyehˇ neh, a yaw ̭-euˬ Zaˬ k'aˆ Yeˬsuˇ-ahˇ muiˬ-eu shawˇ-eu yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ miˇ k'ahˬ sahˬ paˬ sahˬ ma deuˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ a nehˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ pyehˬ nehˬ-eu g'aˇ duˬ sahˬ paˬ Piˇlaˆ noeˬ tsehˆ g'aˬ-euˬ k'aw ̭, sahˬ paˬ Piˇlaˆ mehˬ shi aˬ yaw ̭-ahˇ naw ma ̭ iˬ baˆ poˆ-euˬ meh. 14Aˬ yaw ̭-aˬ, muiˬ-eu shawˇ-eu yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ byehˇ dzeh-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ dah zaˇ aˬ cawˬ-ahˇ seh ̭-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ pyehˬ nehˬ-awˬ lehˇ, sahˬ paˬ Piˇlaˆ-ahˇ naw ma ̭ shaˇ-euˬ meh. 15Deh ̭-eu gaˇ ma sheuˬ mehˬ-eu g'aˬ-ahˇ naw ma ̭ seh ̭-euˬ meh. Ehˇk'aw ̭, Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ meh. Nga nya ̭ siˬ duˬ mawˇ duˬ-euˬ ma. 16Kuiˇ cawˆ heu g'aˬ aˬ yaw ̭ tsawˇ myahˇ-euˬ baoˬ baˬ da neh g'aˬ paˇ ahˇ laˇ-euˬ meh. Naw ma ̭ ya siˬ ya mawˇ-euˬ gaˇ kawˆ heu-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ jah-eu jeˬ baˬ da neh pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. Naw ma ̭ mawˇ lu ̭-eu lo ̭-ehˇ, tsawˇ haˬ heu g'aˬ muiˬ laˇ-euˬ-aˬ, Yeˬsuˇ-ahˇ jah-eu jeˬ baˬ da neh meh. 17"Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ hawˇ-eu naw ma ̭-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ neh Yeˬsuˇ-ahˇ jahˇ nehˬ-euˬ heu-aˬ, naw ma ̭ maˬ siˬ nya-eu miˇ neh meh lehˇ ngaˇ siˬ duˬ ma. 18K'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ Ka li ya daˬ-euˬ gaˇ kawˆ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ-ahˇ g'oe-awˇ aˇ hu ba neh Miˬyehˇ neh ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu lo ̭-ehˇ, dawˬ k'oeˇ dawˬ byah laˇ ni Miˬyehˇ heu lo ̭-ehˇ bi pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 19Naw ma ̭-euˬ iˬ baˇ bi pyehˬ nehˬ-eu g'aˇ duˬ, iˬ baˇ noeˬ poˆ-awˇ Miˬyehˇ jawˇ paw g'o ̭ k'o ̭ laˇ-awˬ. Naw ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ naˇ, 20guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ g'aˬ byah-eu aˇ yamˬ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ bi ̭ le ̭-awˇ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ taˬ-euˬ Ka li pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ-ahˇ, aˬ yaw ̭ pyehˬ g'eh le ̭ teh ̭-a. 21Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ-ahˇ g'oe-awˇ yawˬ jeˬ na lu ̭ yaw shui ̭ beˬ paˇ jiˇ-eu aˇ yamˬ maˬ keuˆ laˇ k'oeˇ keuˆ ni, mˬ k'oeˇ taˆ aˬ yaw ̭ ya jawˇ tawˬ meh. 22Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Moˇseˬ neh heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. 'Naw ma ̭-euˬ Miˬyehˇ pyeu ̭-eu SahˬpaˬMiˬyehˇ-aˬ, ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ jawˇ gaˇ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngeh dah-eu tiˬ g'aˬ k'ehˇ g'eh le ̭ teh ̭-a. Aˬ yaw ̭-aˬ, naw ma ̭-euˬ aˇ jeuˬ aˇ ca pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ k'aˇ ehˇ-eu jeˬ naw ma ̭ ya naˇ haˬ geu ̭ teh ̭-a. 23Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu k'oeˇ g'aˬ-euˬ ehˇ dawˬ maˬ k'aˇ naˇ haˬ-eu aˬ geu g'aˬ maˬ kaˬ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ la ̭ k'oeˇ bi sawˇ dzeh-awˇ, laˆ luˬ laˆ seˇ nehˬ gaˇ ya daˬ teh ̭-a' lehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 24Saˬmeuˬlaˆ-euˬ ziˇ-ahˇ neh naˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ k'aˇ ngehˬ dah ka le ̭-euˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭, iˬ nah aˇ yamˬ heu la ̭ k'oeˇ pyeu ̭ laˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ ehˇ taˬ ya ̭-euˬ jaˆ-eu meh. 25Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ-ahˇ g'oe-awˇ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ-aˬ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ pyeu ̭-awˇ, naw ma ̭-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ hawˇ-eu Miˬyehˇ yaw kaˬ dzaˬ taˬ-euˬ dawˬ ma saˇ jaˇ k'oeˇ, naw ma ̭-ahˇ k'aw ̭ ta ̭-eu meh. Miˬyehˇ neh Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ 'Nawˬ-euˬ zaˬ nawˬ-euˬ uˆ deuˬ-ahˇ g'oe-awˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ ngaˇ guiˬ lahˬ bi ̭ ma lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ, naw ma ̭-ahˇ k'aw ̭ ehˇ maw ̭-eu meh. 26K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭ yawˬ g'aˬ na lu ̭ maˬ muiˬ maˬ jaˬ-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ maˬ paˇ deh ̭ ni iˬ baˇ bi noeˬ poˆ-awˇ guiˬ lahˬ bi ̭-eu g'aˇ duˬ, Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬ k'aˆ-ahˇ tseˇ doˆ-awˇ, naw ma ̭ jawˇ gaˇ jeˬ huˬ pyehˬ g'eh le ̭-euˬ meh."

will be added

X\