G'AˬK'EHˇ 28

1Nga ma ̭ buˬ-iˇ law-iˇ-awˇ dahˇ taˆ le doˆ g'aˬ ngeh, iˇ jaw lahˇ k'oeˇ lahˇ Meˬleˬdeˬ lehˇ kuˇ-eu gaˇ kawˆ ya siˬ-euˬ ma. 2Iˇ jaw lahˇ k'oeˇ lahˇ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ nga ma ̭-ahˇ g'awˬ shaˬ gaˬ dui dui-eu meh. Uˬ yehˇ ga doˆ le-awˇ, yaw tseh ̭ tseh ̭-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ miˬ dzaˬ baw do ̭-awˇ nga ma ̭-ahˇ ha nehˬ la ̭-euˬ meh. 3Pawˇluˆ g'eh, miˬ dzaˬ kawˬ pyaˇ ya uiˬ-awˇ, miˬ dzaˬ jehˆ bymˇ k'oeˇ taˆ ba ̭ do ̭-euˬ meh. Miˬ dzaˬ yaw lahˇ lahˇ-eu miˇ neh, do ̭ k'aˆ dui dui-eu aˇ lawˇ tiˬ mawˇ doˆ laˇ-awˇ, Pawˇluˆ-euˬ aˬ la ̭-ahˇ kaw ̭ tsoˆ taˬ-euˬ meh. 4Iˇ jaw lahˇ k'oeˇ lahˇ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ Pawˇluˆ-euˬ aˬ la ̭-ahˇ aˇ lawˇ k'oeˇ mawˇ ga g'eu gaˇ mawˇ ngeh, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ teu g'aˬ aˬ cawˬ-ahˇ seh ̭-euˬ tsawˇ haˬ ngaˇ. Iˬ ma laˆ shaˆ la ̭ k'oeˇ maˬ shiˇ ni ya dzeuˇ-iˇ-euˬ k'aw ̭, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ paˇ bi deh ̭-eu yaw duˬ baw ngaˇ ehˇ lawˬ." 5Ehˇ k'aw ̭, Pawˇluˆ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ g'eh ni, aˇ lawˇ k'oeˇ mawˇ-ahˇ miˬ dzaˬ-ahˇ jui ̭ ahˇ-euˬ meh. 6Pawˇluˆ-euˬ g'awˇ mawˇ puˬ laˇ-euˬ loˇ, maˬ ngeuˇ naˇ ja pyuˬ ni coˬ lah-awˇ shiˇ-eu loˇ lehˇ pyeu ̭ laˇ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ haw tsoˆ taˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ g'awˬ myahˇ ni lo ̭ keuˆ la ̭ k'aw ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ g'eh gaˇ ya mawˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ yawˬ jeˬ yawˬ-ehˇ noeˬ laˇ-awˇ, "Tsawˇ haˬ teu g'aˬ miˬ yehˇ ngaˇ" lehˇ ehˇ-eu meh. 7K'oeˇ gaˇ neh g'awˬ mahˇ ni maˬ kaˬ-ehˇ, iˇ jaw lahˇ k'oeˇ lahˇ-ahˇ aˬ yui ̭ geu ̭ lu ̭-eu Buˬbaˬliˇ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ-euˬ deh yaˇ miˇ tsaˬ g'awˬ loe ni jaˆ-eu meh. Aˬ yaw ̭ nga ma ̭-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ ha le-awˇ, smˬ nah keuˆ ni aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ-ahˇ daˬ yah geu ̭-euˬ ma. 8Buˬbaˬliˇ-euˬ aˬ da-aˬ, pyaˬ-awˇ uˬ maˆ uˬ neˇ iˇ iˇ-ehˇ yu ̭ zaˇ k'oeˇ taˆ ga-eu meh. Pawˇluˆ-aˬ, aˬ yaw ̭ yu ̭-eu kuˆ lawˆ-ahˇ uˇ leˇ-awˇ, guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭-euˬ k'oeˇ taˆ aˬ la ̭ ba ̭ daˆ-awˇ naˇ gawˇ laˆ taˬ nehˬ-euˬ meh. 9K'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ gaˇ ya mawˇ ngeh, iˇ jaw lahˇ k'oeˇ lahˇ la ̭ k'oeˇ k'aˇ jawˇ-eu naˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ oe-awˇ, naˇ gawˇ bi laˆ taˬ jiˇ-euˬ meh. 10K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ nga ma ̭-ahˇ la ̭ sawˬ g'awˬ mya ni bi ̭ laˬ-euˬ meh. Nga ma ̭ saˇ baoˬ dziˬ-awˇ paˇ doˆ-iˇ ngeh k'aw ̭, gaˇ pehˇ-ahˇ k'aˇ loˬ-eu yawˬ jeˬ na lu ̭ shaˇ dawˆ nehˬ la ̭-euˬ meh. 11Ba la smˇ siˬ byah laˇ ngeh, "miˬ yehˇ nyiˬ g'aˬ" lehˇ myahˇ-euˬ saˇ baoˬ dziˬ-awˇ doˆ-iˇ-euˬ ma. Saˇ baoˬ k'oeˇ laˇ-aˬ, Aˬleˬsaˬduˇ meuˬ-ahˇ-euˬ saˇ baoˬ pyeu ̭-awˇ, tsahˬ gaˆ yamˬ-ahˇ iˇ jaw lahˇ k'oeˇ lahˇ-ahˇ naˬ lu ̭-eu meh. 12Suˇlaˬguˇ meuˬ-ahˇ nga ma ̭ iˇ keuˆ ngeh, smˬ nah naˬ-euˬ ma. 13K'oeˇ gaˇ neh paˇ doˆ-iˇ-awˇ, Leˬjiˬoˬ meuˬ-ahˇ iˇ keuˆ-euˬ ma. Yawˬ nah yawˬ, la ̭ oˆ paw pyawˬ-ahˇ-euˬ jaˬ lehˇ baw daˆ la ̭-eu miˇ neh, nyiˬ nah la ̭ k'oeˇ Bawˇdaˬyawˇliˇ meuˬ-ahˇ nga ma ̭ iˇ keuˆ-euˬ ma. 14Meuˬ k'oeˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ, jah-eu tsawˇ haˬ ti deuˬ-ahˇ nga ma ̭ mawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ nah tiˬ jaw jawˇ nehˬ la ̭ lehˇ nga ma ̭-ahˇ shaˇ-eu meh. K'oeˇ naˇ, Loˇmaˆ meuˬ-ahˇ nga ma ̭ le keuˆ-euˬ ma. 15Loˇmaˆ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ nga ma ̭ gaˇ kawˆ ya gaˬ-awˇ, Aˬbiˇ-euˬ Lehˆ lehˇ kuˇ-eu meuˬ hawˇ-eu Saˆlaˬ Smˇlaˬ lehˇ kuˇ-eu meuˬ-ahˇ keuˆ ni oe-awˇ, nga ma ̭-ahˇ tahˬ puˬ le-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Pawˇluˆ ya mawˇ ngeh, nui ma g'aˬ tiˬ tiˆ paˇ ahˇ laˇ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-euˬ meh. 16Loˇmaˆ meuˬ-ahˇ le keuˆ ngeh, Pawˇluˆ-ahˇ yehˇ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ bi lo ̭-awˇ, aˬ yawˇ yaw ̭ jawˇ-eu aˬ kawˬ-aˬ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. 17Smˬ nah byah laˇ ngeh, k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ-ahˇ Pawˇluˆ kuˇ uiˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ uiˬ laˇ ngeh, Pawˇluˆ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, aˬ duiˬ-euˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ maˬ ehˇ, aˬ dui-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ ziˇ neh tawˬ ka le ̭-euˬ zahˇ sahˇ k'o ̭ deuˬ-ahˇ maˬ ehˇ, ngaˬ neh mˇ bahˬ-euˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ gaˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ ngaˬ-ahˇ pa ̭-awˇ, Loˇmaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a ahˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. 18Loˇmaˆ tsawˇ haˬ deuˬ teh ̭ law nmˇ-aˬ, ngaˬ-ahˇ pyehˆ tseˇ-awˇ naˇ haˬ g'aˬ ngeh, ya shiˇ gaˇ keuˆ ni mˇ lehˬ taˬ-euˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ-eu miˇ neh, ngaˬ-ahˇ pyehˬ nehˬ maw ̭-eu meh. 19Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-ahˇ pyehˬ nehˬ-eu g'aˇ duˬ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ nui ma maˬ tsaˬ-eu miˇ neh, ngaˬ-euˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ ngaˇ iˬ baˇ tiˬ jeˬ-iˬ taˬ k'aˇ maˬ za k'aw ̭, sahˬ paˬ Gehˇsaˬ neh ngaˬ-ahˇ yaˇ k'aˬ bi daˇ la ̭ lehˇ maˬ shaˇ-ehˇ maˬ g'eh nya ni su ̭ laˇ taˬ-euˬ meh. 20K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ tahˬ puˬ-awˇ ja cawˬ maw ̭-eu ma. Dawˇ coe ni ya ehˇ naˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ noeˬ tmˬ lu ̭-eu g'aˬ-euˬ g'aˇ duˬ ngaˇ heu lo ̭-ehˇ shmˇ caˆ daˬ-awˇ jawˇ lu ̭-eu ma." 21Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Nawˬ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh bo ̭ la ̭-euˬ sahˬ bo ̭ tiˬ ta ̭-iˬ nga ma ̭ maˬ za-aˬ. K'oeˇ gaˇ neh laˇ-euˬ nga ma ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ k'aw ̭, nawˬ-euˬ gaˇ kawˆ yaw doeˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ ja-a. 22Ehˇ k'aw ̭, iˬ nah nawˇ uˇ lu ̭-eu aˇ muˇ heu muˇ-ahˇ, yawˬ gaˇ na lu ̭ aˬ cawˬ ja doeˇ-awˇ iˬ baˇ taˬ lu ̭-eu nga ma ̭ ya siˬ duˬ taˬ-euˬ ma. K'oeˇ miˇ neh, nawˬ neh noeˬ taˬ-euˬ gaˇ kawˆ ja gaˇ nga ma ̭ naˇ haˬ maw ̭ miˇ-a." 23K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˇ nah tiˬ nah laˆ duˬ-awˇ, aˇ nah k'oeˇ nah keuˆ laˇ ngeh, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni Pawˇluˆ jawˇ gaˇ uiˬ laˇ-euˬ meh. Uˬ shawˬ paw neh uˬ ci ̭ paw keuˆ ni, Pawˇluˆ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ ja mehˬ-awˇ, Moˇseˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ hawˇ-eu Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ neh bo ̭ taˬ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ g'oe g'oe-ehˇ, Yeˬsuˇ-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ jah laˇ ni leh jeh-awˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. 24Tiˬ paˆ na deuˬ aˬ yaw ̭ mehˬ gaˇ jah laˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, tiˬ paˆ na deuˬ maˬ jah-a. 25Pawˇluˆ neh ngehˬ-euˬ dawˬ baˬ da neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ maˬ tsaˬ leˇ ni g'o ̭-iˇ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Pawˇluˆ neh ehˇ nehˬ-euˬ k'oeˇ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ meh. "Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Iˇsaˬyaˇ-ahˇ g'oe-awˇ, naw ma ̭-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ-ahˇ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh ehˇ nehˬ-euˬ dawˬ heu dawˬ aˇ naˆ ni tsaˬ-eu nga. 26Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, 'Tsawˇ haˬ heu deuˬ jawˇ gaˇ iˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-awˬ. Gaˬ dehˆ-euˬ k'aw ̭ maˬ g'oˆ shaw-ehˇ, haw dehˆ-euˬ k'aw ̭ maˬ mawˇ leˇ-aˇ. 27Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, yaw ̭ ma ̭ nui ma g'ahˇ-awˇ, naˬ bawˇ pa ̭ tsoeˬ tsoeˬ-awˇ, myaˆ nuiˆ miˆ tehˬ-euˬ meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ maˬ g'eh law nmˇ-aˬ, myaˆ nuiˆ-ahˇ mawˇ leˇ-awˇ, naˬ bawˇ-ahˇ gaˬ leˇ-awˇ, nui ma-ahˇ noeˬ leˇ-awˇ, ngaˇ jawˇ gaˇ g'o ̭ laˇ ngeh, naˇ gawˇ yaˇ taˬ nehˬ ma."' 28K'oeˇ naˇ, Pawˇluˆ aˇ saˬ saˬ-eu dawˬ ngehˬ-eu, "Naw ma ̭ heu lo ̭-ehˇ siˬ nya-awˬ. Miˬyehˇ-euˬ ka k'o ̭-eu guiˬ lahˬ dawˬ heu-ahˇ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ-ahˇ bi mehˬ-iˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ naˇ haˬ geu ̭ teh ̭-a lehˇ siˬ nya-awˬ." 30Pawˇluˆ-aˬ, aˬ yaw ̭ neh ngaˬ taˬ-euˬ nymˇ-ahˇ nyiˬ k'o ̭ byah ni jawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ k'aˇ laˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ ha-euˬ meh. 31Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ dawˬ mehˬ mehˬ-awˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li gaˇ kawˆ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. Laˆ tsoeˬ-eu tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ ni, k'aˬ duˬ ni k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-euˬ meh.

will be added

X\