G'AˬK'EHˇ 17

1Pawˇluˆ hawˇ-eu Siˬlaˆ-aˬ, Aˬpiˇbawˇliˇ meuˬ hawˇ-eu Aˬpawˇlawˇniˇ meuˬ-ahˇ neh iˇ g'eh-awˇ, Teˇsaˬloˇni meuˬ-ahˇ iˇ keuˆ-euˬ meh. Meuˬ k'oeˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ tiˬ nymˇ jaˆ-eu meh. 2Pawˇluˆ-aˬ, aˬ myah myah lo ̭-ehˇ uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ le-euˬ meh. Jawˇ nah smˬ nah keuˆ ni, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ Jaˇli ̭ gaˇ kawˆ ja sawˇ-euˬ meh. 3Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ja mehˬ-awˇ, Ka li shiˇ-awˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ k'oeˇ-aˬ, maˬ pyeu ̭ laˇ-ehˇ maˬ g'eh nya-eu gaˇ kawˆ tiˬ hmˬ meh lehˇ mehˬ duˬ nehˬ-euˬ meh. "Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ja mehˬ lu ̭-eu Yeˬsuˇ heu g'aˬ-aˬ, Ka li meh" lehˇ Pawˇluˆ ehˇ-eu meh. 4Aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ paˆ na deuˬ noeˬ peh ̭-awˇ, Pawˇluˆ hawˇ-eu Siˬlaˆ nehˬ-ehˇ gm leˇ-euˬ meh. Myaˆ pyawˬ naˇ mehˇ jaˆ-eu zaˬ miˬ zaˬ g'awˬ mya g'aˬ hawˇ-eu Heˬlaˬsaˇ tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-euˬ meh. 5Ehˇ k'aw ̭, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ myaˆ naˆ-eu miˇ neh, aˬ dzawˬ aˇ gah deuˬ deh uiˬ-awˇ aˇ muˇ tiˬ muˇ muˇ doˆ-eu la ̭ k'oeˇ, meuˬ meuˬ lah-ehˇ laˆ luiˬ-euˬ meh. Pawˇluˆ hawˇ-eu Siˬlaˆ aˬ nya ̭-ahˇ miˇ k'ahˬ zaˬ-euˬ mehˬ shi g'eu doˆ le ̭-eu g'aˇ duˬ, Yaˬsoˬ-euˬ nymˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ga jawˬ-iˇ-euˬ meh. 6Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ maˬ poˆ mawˇ nya-eu miˇ neh, Yaˬsoˬ hawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ-ahˇ, meuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu sahˬ paˬ sahˬ ma deuˬ jawˇ gaˇ g'eu g'eh-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ leˇ-euˬ meh. "Miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ poˆ laˆ paˇ laˇ paˬ-ehˇ laˆ suˬ saˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ meuˬ heu meuˬ-ahˇ oe keuˆ taˬ-euˬ meh. 7Yaˬsoˬ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ-ahˇ cu taˬ-euˬ meh. Yeˬsuˇ lehˇ myahˇ-eu sahˬ paˬ tiˬ g'aˬ jawˇ meh lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ ehˇ-ehˇ, sahˬ paˬ Gehˇsaˬ neh bi ̭ taˬ-euˬ zahˇ sahˇ k'o ̭ deuˬ-ahˇ laˆ cawˆ lu ̭ meh." 8Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-awˇ, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ hawˇ-eu meuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu sahˬ paˬ sahˬ ma deuˬ-ahˇ laˆ luiˬ-euˬ meh. 9Sahˬ paˬ sahˬ ma k'oeˇ deuˬ Yaˬsoˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ cawˬ deuˬ-ahˇ pyuˇ bi doˆ-awˇ pyehˬ k'o ̭ g'eh-euˬ meh. 10Uˬ ci ̭ ci ̭ le-eu nehˬ-ehˇ, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ Pawˇluˆ hawˇ-eu Siˬlaˆ-ahˇ Beˬliˇ meuˬ-ahˇ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ bi iˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ nya ̭ k'oeˇ gaˇ iˇ keuˆ ngeh, uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ le-euˬ meh. 11K'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, Teˇsaˬloˇni meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ naˆ maˬ tseˇ nui ma laˇ g'oˆ pah taˬ-awˇ, guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ nui ma keuˆ-eu la ̭ k'oeˇ naˇ haˬ-awˇ, Pawˇluˆ neh ehˇ-euˬ k'oeˇ tsaˬ-eu maˬ tsaˬ-eu siˬ duˬ laˇ ni yawˬ nah na lu ̭ Jaˇli ̭-ahˇ gui haw lu ̭-eu meh. 12Aˬ yaw ̭ ma ̭ g'awˬ mya ni jah laˇ-euˬ meh. Myaˆ pyawˬ naˇ mehˇ jaˆ-eu Heˬlaˬsaˇ tsawˇ haˬ k'aˬ dzeˇ zaˬ deuˬ k'aw ̭, g'awˬ mya g'aˬ jah laˇ-euˬ meh. 13Ehˇ k'aw ̭, Beˬliˇ meuˬ-ahˇ k'aw ̭ Pawˇluˆ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ lu ̭-eu gaˇ kawˆ-ahˇ Teˇsaˬloˇni meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ ya gaˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ oe-awˇ tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ nui ma zo laˇ ni ja-awˇ laˆ luiˬ-euˬ meh. 14K'oeˇ ngeh, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ neh Pawˇluˆ-ahˇ iˬ ma laˆ shaˆ lawˇ deh paw bi iˇ doˆ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, Siˬlaˆ hawˇ-eu Tiˆmoˇseˬ aˬ nya ̭-aˬ, Beˬliˇ meuˬ-ahˇ jawˇ ya ̭-euˬ meh. 15Pawˇluˆ-ahˇ sheuˬ ha-iˇ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ Aˬteˬ meuˬ-ahˇ keuˆ ni sheuˬ ha keuˆ-iˇ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, Siˬlaˆ hawˇ-eu Tiˆmoˇseˬ aˬ nya ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ yaw kawˇ-ehˇ bi oe-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Pawˇluˆ dawˬ tsa ̭ tsa ̭ nehˬ-awˇ Beˬliˇ meuˬ-ahˇ bi g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 16Aˬteˬ meuˬ-ahˇ Siˬlaˆ hawˇ-eu Tiˆmoˇseˬ aˬ nya ̭-ahˇ Pawˇluˆ dawˬ lu ̭ ngeh, meuˬ k'oeˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ tiˬ byah jaˆ gaˇ ya mawˇ-awˇ, nui ma maˬ saˇ-a. 17K'oeˇ miˇ neh, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ nehˬ-ehˇ uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ ja uˇ-eu uˬ ta ̭, lehˆ lehˆ tsmˇ miˇ k'ahˬ zaˬ ba ̭ dzah dzah duˬ-ahˇ k'aw ̭, k'aˇ iˇ k'aˇ laˇ doˆ-eu tsawˇ haˬ deuˬ nehˬ-ehˇ ja uˇ haw-euˬ meh. 18Iˇbiˇguˇlu zahˇ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ hawˇ-eu, Saˬdawˇiˇ zahˇ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ ja sawˇ haw-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ paˆ na deuˬ ehˇ-eu, "Yaw gahˇ jahˇ geu ̭-eu dawˇ ga teu g'aˬ aˬ jeˬ ehˇ-eu nga teu." Tiˬ paˆ na deuˬ-aˬ, "Yawˬ k'ahˬ yaw miˇ yawˬ-ahˇ-euˬ miˬ yehˇ deuˬ-euˬ gaˇ kawˆ mehˬ-eu tsawˇ haˬ ngeuˇ-eu jeˬ nga" lehˇ ehˇ-eu meh. Yeˬsuˇ-euˬ gaˇ kawˆ hawˇ-eu g'o ̭ deh ̭ laˇ-eu jeˬ gaˇ kawˆ Pawˇluˆ dawˬ mehˬ mehˬ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 19K'oeˇ miˇ neh, Aˬleˬpaˬguˇ lehˇ kuˇ-eu meuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu deuˬ-euˬ ba ̭ dzah mehˬ shi Pawˇluˆ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ sheuˬ g'eh-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Nawˇ mehˬ lu ̭-eu gaˇ kawˆ yaw shui ̭ teu hmˬ nga ma ̭ siˬ duˬ maw ̭ miˇ-a. 20Nawˇ ehˇ-eu gaˇ kawˆ tiˬ paˆ na deuˬ nga ma ̭ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ gaˬ haw-euˬ miˇ neh dawˬ tsui ̭ siˬ nya maw ̭ miˇ-a." 21Aˬteˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ maˬ ehˇ, aˬ cawˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh laˇ-awˇ k'oeˇ gaˇ jawˇ lu ̭-eu deuˬ maˬ ehˇ, shui ̭ teˇ poˬ ni pyeu ̭ le keuˆ le-euˬ gaˇ kawˆ deuˬ ja-eu, naˇ haˬ-eu, heu-euˬ g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ aˇ yamˬ bi jiˇ lu ̭-eu meh. 22Meuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu deuˬ-euˬ ba ̭ dzah mehˬ shi Pawˇluˆ yaw ̭-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Naw ma ̭ Aˬteˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, yawˬ jeˬ na lu ̭ la ̭ k'oeˇ uˬ duˬ tahˬ-eu zahˇ sahˇ k'o ̭-ahˇ taˬ huiˬ dui dui lu ̭ gaˇ ngaˇ ya mawˇ-euˬ ma. 23Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, meuˬ heu meuˬ doe ni ngaˇ cah-awˇ naw ma ̭ uˬ duˬ tahˬ-eu jawˇ duˬ deuˬ-ahˇ haw ngeh, 'Nga ma ̭ maˬ siˬ nya-eu Miˬyehˇ tiˬ g'aˬ-euˬ g'aˇ duˬ' lehˇ bo ̭ myahˬ taˬ-euˬ lawˇ duˬ tiˬ tsahˇ mawˇ-euˬ ma. Naw ma ̭ maˬ siˬ nya k'aw ̭ uˬ duˬ tahˬ lu ̭-eu k'oeˇ-aˬ, nymˬ-mˇ ngaˇ naw ma ̭-ahˇ ja mehˬ le-euˬ heu meh. 24Miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ hawˇ-eu k'oeˇ-euˬ k'oeˇ taˆ k'aˇ jawˇ k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ beh-euˬ yaw sahˇ Miˬyehˇ-aˬ, Mˬsahˇ Sahˬpaˬ Miˇsahˇ Sahˬma pyeu ̭-awˇ, tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ aˬ la ̭ neh tsoˆ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ-ahˇ uˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. 25Aˬ dui tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ aˬ la ̭ neh ngehˬ g'eh bo saˆ-awˇ mˇ cu nehˬ-eu jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ maˬ loˬ-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ, deh ̭-eu jeˬ, sa ̭ g'awˇ nya-eu jeˬ hawˇ-eu, yawˬ jeˬ na lu ̭ bi ̭-eu g'aˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ meh. 26Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ o neh miˇ k'ahˬ tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ beh taˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-awˇ, miˇ tsaˬ tahˬ k'awˇ bi jawˇ byah taˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw deh ̭ ya deh ̭-eu aˇ yamˬ hawˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ, aˇ dahˬ beh ngeh neh neh lehˬ hmˬ taˬ-awˇ to ̭ tsaˬ jiˆ tsaˬ jiˇ taˬ-euˬ meh. 27Miˬyehˇ-ahˇ la ̭ sawˆ sawˆ sawˆ-ehˇ poˆ naˇ, sawˆ zaˬ-awˇ poˆ mawˇ nya ni, k'oeˇ lo ̭-ehˇ beh taˬ nehˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-eu k'aw ̭, Miˬyehˇ-aˬ, aˬ dui yawˬ g'aˬ na lu ̭ nehˬ-ehˇ gaˇ mahˇ kaˬ-eu maˬ ngeuˇ-a. 28'Aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ dui deh ̭ lu ̭, jawˇ lu ̭, luˆ lu ̭, laˆ lu ̭-eu ma' lehˇ, aˬ cawˬ neh ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu lo ̭-ehˇ meh. Dawˬ caˇ bo ̭-eu naw ma ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ k'aw ̭,tiˬ tsahˇ na, 'Nga ma ̭ k'aw ̭ aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ ma' lehˇ ehˇ taˬ-euˬ gaˇ duˇ-eu meh. 29Aˬ dui-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ zaˬ pyeu ̭-eu miˇ neh, Miˬyehˇ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ neh noeˬ doˆ-awˇ jahˇ taˬ-euˬ shuiˇ mawˇ kawˇ, pyuˇ mawˇ kawˇ, k'aˬ lo mawˇ kawˇ heu deuˬ-ahˇ duˇ teh ̭-a lehˇ aˬ dui noeˬ-eu maˬ tsaˬ-a. 30Aˇ hu tsawˇ haˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ siˬ nya ngeh mˇ dzeuˇ shaˇ dzeuˇ ya ̭-euˬ jeˬ-ahˇ Miˬyehˇ iˬ baˇ maˬ taˬ-a. Ehˇ k'aw ̭, nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, yawˬ gaˇ na lu ̭ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ iˬ baˇ noeˬ poˆ-eu g'aˇ duˬ Miˬyehˇ neh dawˬ bi ̭ taˬ-euˬ meh. 31Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ neh tseˇ doˆ-euˬ tsawˇ haˬ-ahˇ g'oe-awˇ, miˇ tsaˬ heu dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ neh yaˇ k'aˬ daˇ-eu g'aˇ duˬ, Miˬyehˇ neh to ̭ taˬ-euˬ aˇ nah tiˬ nah jaˆ meh. Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ shiˇ-euˬ gaˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ neh k'oeˇ lo ̭-ehˇ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ jaˆ-eu gaˇ kawˆ, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ bi siˬ duˬ-euˬ meh." 32Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ-ahˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-eu gaˇ kawˆ Pawˇluˆ ehˇ gaˇ ya gaˬ ngeh, tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ niˇ g'a-awˇ uiˇ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, tiˬ paˆ na deuˬ-aˬ, "Gaˇ kawˆ teu nawˇ ja gaˇ tiˬ poˆ paˇ naˇ haˬ maw ̭ nya siˬ" lehˇ ehˇ-eu meh. 33K'oeˇ naˇ, Pawˇluˆ-aˬ, ba ̭ dzah-ahˇ neh doˆ-iˇ-euˬ meh. 34Tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ nui ma gm-awˇ jah-euˬ meh. Jah laˇ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ la ̭ k'oeˇ, meuˬ k'oeˇ meuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu ba ̭ dzah aˇ muˇ-ahˇ ahˇ-eu Daˬyawˇnaˬsiˇ hawˇ-eu Daˬmaˬliˇ lehˇ myahˇ-euˬ zaˬ miˬ zaˬ tiˬ g'aˬ uˬ ta ̭, nui deuˬ k'aw ̭ ahˇ-eu meh.

will be added

X\