2 TIˆMOˇSEˬ 3

1Aˇ saˬ saˬ-eu aˇ nah a yamˬ la ̭ k'oeˇ shaˬ dui dui-eu aˇ yamˬ keuˆ le teh ̭-a lehˇ siˬ nya-awˬ. 2Tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ-aˬ, yawˬ ha g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ shaˇ noe-eu, pyuˇ-ahˇ mehˇ juiˇ juiˇ-eu, k'ahˬ sehˇ jehˆ-eu, nui ma huiˬ-eu mahˇ-eu, aˬ cawˬ-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ-eu, aˬ da aˬ ma-euˬ ehˇ dawˬ maˬ naˇ haˬ-eu, guiˬ lahˬ-ahˇ maˬ siˬ nya-eu, uˬ duˬ tahˬ-eu zahˇ sahˇ k'o ̭-ahˇ maˬ taˬ huiˬ-eu, 3g'awˬ shaˬ gaˬ-eu maˬ siˬ nya-eu, aˬ cawˬ-ahˇ maˬ deh ̭ tsaˬ-eu, ja bu ja doeˇ-eu, daw ̭-eu ceh-eu, guˆ laˇ paˬ-ehˇ zuiˆ-eu, yaw muiˬ jeˬ-ahˇ muiˇ-eu, 4saˇ jaˇ puiˬ-eu, nui ma-ahˇ maˬ noeˬ-eu, nui ma huiˬ-eu, Miˬyehˇ-ahˇ gaˬ-eu naˆ maˬ tseˇ byawˬ g'a mo g'a-eu jeˬ-ahˇ gaˬ-eu, 5uˬ duˬ tahˬ-eu zahˇ sahˇ k'oˬ-ahˇ la ̭ nyiˇ paw teh ̭-ehˇ caw teh-awˇ k'oeˇ-euˬ baoˬ-ahˇ maˬ ha geu ̭-eu, heu lo ̭-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ deuˬ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a. K'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ gaˇ jaw jaw-awˬ. 6Aˬ yaw ̭ maˬ tiˬ paˆ na deuˬ aˬ cawˬ-euˬ nymˇ-ahˇ iˇ-awˇ, iˬ baˇ k'aˆ behˆ kah-awˇ shiˬ shaˬ jiˇ nui loˆ g'awˬ mya jeˬ mehˬ nah caw teh lu ̭-eu g'aˬ baˬ-eu zaˬ mi zaˬ deuˬ-ahˇ shuiˇ tawˆ geu ̭-eu meh. 7Zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ deuˬ-aˬ, aˇ naˆ ni mehˬ nehˬ k'aw ̭ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ siˬ nya laˇ-a. 8Yaˬneˬ hawˇ-eu Yaˬbeˬ aˬ nya ̭ Moˇseˬ mehˬ gaˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ maˬ ha geu ̭-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ shaˇ noeˬ nya-eu nui ma gaˇ maˬ mˇ ni naˬ leˇ jiˇ-awˇ, jah-eu jeˬ-ahˇ smˬ-iˇ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. 9Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ g'awˬ mahˇ ni iˇ g'eh k'aˇ maˬ za-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˇ naˆ ni dzawˬ-eu gaˇ kawˆ tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ siˬ duˬ mawˇ duˬ teh ̭-a. K'oeˇ-aˬ, Yaˬneˬ hawˇ-eu Yaˬbeˬ aˬ nya ̭ pyeu ̭ dzeuˇ ya ̭-euˬ gaˇ duˇ-eu meh. 10Ehˇ k'aw ̭ nawˇ-aˬ, ngaˬ-euˬ mehˬ nah caw teh-awˇ dzaw geu ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. Ngaˬ neh mehˬ-euˬ tsoˆ-euˬ jeˬ, ngaˬ neh deh ̭ mehˬ jawˇ mehˬ-euˬ jeˬ, ngaˬ neh noeˬ-euˬ jeˬ, ngaˬ-euˬ jah-eu jeˬ, ngaˬ-euˬ nui ma mahˇ-eu jeˬ, ngaˬ-euˬ g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ, ngaˇ daˬ coeˇ oˇ coeˇ-eu jeˬ, 11k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ-euˬ jeˬ, ya shaˬ ya zahˬ-euˬ jeˬ, heu deuˬ-ahˇ nawˇ dzaw geu ̭-euˬ meh. Aˬdiˇawˬ meuˬ, Iˇgawˇniˇ meuˬ, Loˇdaˬlaˇ meuˬ, heu deuˬ la ̭ k'oeˇ ngaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ aˬ joˆ-ehˇ keuˆ le-awˇ, guˆ dui dui laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ ngaˇ aˇ naˆ ni daˬ dzeuˇ oˇ dzeuˇ-euˬ gaˇ kawˆ nawˇ siˬ nya meh. Yeˬsuˇ ngaˬ-ahˇ bi buˬ-iˇ la ̭-euˬ meh. 12Yeˬsuˇ Ka li la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ-ahˇ yaw zeu baw baw-ehˇ k'aˇ deh ̭-eu tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ teh ̭-a. 13Haiˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu jaˬ myaw ̭ mehˇ shuiˇ deuˬ-aˬ, ngehˬ jawˇ ngehˬ doeˇ dzehˬ laˇ-awˇ, aˬ cawˬ-ahˇ mehˇ shuiˇ shuiˇ-eu lo ̭-ehˇ yawˬ ha-ahˇ mehˇ shuiˇ bi shuiˇ gaˇ ya daˬ teh ̭-a. 14Ehˇ k'aw ̭ nawˇ-aˬ, nawˬ-ahˇ mehˬ nehˬ-euˬ lo ̭-ehˇ zi ̭ dah ni jah duˬ taˬ-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ maˬ byehˇ dzeh ni tuˆ tehˬ taˬ-awˬ. Nawˬ-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ suˇ g'aˬ-a lehˇ nawˇ siˬ nya meh. 15Nawˇ nyiˇ ngeh neh Muiˬ-eu shawˇ-eu Jaˇli ̭-ahˇ siˬ nya-euˬ gaˇ taˬ ngehˇ. Jaˇli ̭ k'oeˇ-aˬ, Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ jah-eu la ̭ k'oeˇ ka k'o ̭-eu jeˬ za ni sheuˬ g'eh-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ nawˬ-ahˇ bi ̭ nehˬ la ̭-euˬ meh. 16Jaˇli ̭ dawˬ kawˬ dawˬ tawˆ lu ̭ Miˬyehˇ neh bi noeˬ doˆ-eu la ̭ k'oeˇ bo ̭ doˆ taˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-awˇ, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ mehˬ-eu tsoˆ-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, iˬ baˇ-ahˇ toeˬ mehˬ-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, maˬ tsaˬ-eu jeˬ-ahˇ mehˬ paˇ tsoˆ paˇ-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, yaw tsaˬ yaw dawˇ dawˇ-ehˇ deh ̭ ni mehˬ-eu tsoˆ-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, gaˇ dahˇ tsoeˬ dui dui-eu meh. 17K'oeˇ baˬ da neh, Miˬyehˇ gaˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, byah dui nya dui dui-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, yaw muiˬ jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ mˇ nya ni Jaˇli ̭ dawˬ kawˬ-ahˇ g'oe-awˇ dzaw bym taˬ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh.

will be added

X\