2 GAWˇLIˬTU 1

1Miˬyehˇ nui k'ahˇ shiˇ-eu la ̭ k'oeˇ Yeˬsuˇ ka li-euˬ g'aˬ k'ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ ngaˇ Pawˇluˆ hawˇ-eu, aˬ dui-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Tiˆmoˇseˬ nga nya ̭, Gawˇliˬtu meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ Ka li zaˬ aˇ muˇ hawˇ-eu Aˬgaˬyaˇ miˇ k'ahˬ doe ni jawˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ jawˇ gaˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ le ̭-eu ma. 2Aˬ dui-euˬ Aˬda Miˬyehˇ hawˇ-eu, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ hawˇ-eu nui saˇ o ̭-eu jeˬ naw ma ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ lu ̭-uˇ. 3Aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ Aˬda pyeu ̭-eu Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ kaˇ-euˇ. Aˬ yaw ̭-aˬ, g'awˬ shaˬ gaˬ nya-eu Aˬda pyeu ̭-awˇ, yawˬ jeˬ na lu ̭ ngehˬ g'eh dah teˬ nehˬ la ̭-eu Miˬyehˇ pyeu ̭-eu meh. 4Aˬ yaw ̭ neh bi ̭ le ̭-euˬ ngehˬ g'eh dah teˬ-eu jeˬ-ahˇ aˬ dui g'oe-awˇ, shaˬ-eu zahˬ-eu yawˬ jeˬ na lu ̭-ahˇ ya tahˬ puˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ dui ngehˬ g'eh dah teˬ nehˬ nya ni, aˬ dui ya tahˬ puˬ-eu shaˬ zahˬ dawˬ tawˆ lu ̭ la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ aˬ dui-ahˇ ngehˬ g'eh dah teˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. 5Ka li ya daˬ-euˬ shaˬ zahˬ g'awˬ mya jeˬ-ahˇ aˬ dui caw daˬ-eu lo ̭-ehˇ, Miˬyehˇ-euˬ huiˬ dui dui-eu ngehˬ g'eh dah teˬ nehˬ la ̭-eu jeˬ-ahˇ Ka li la ̭ k'oeˇ aˬ dui za-euˬ ma. 6Shaˬ-eu zahˬ-eu jeˬ-ahˇ nga ma ̭ ya daˬ naˇ, naw ma ̭-ahˇ ngehˬ g'eh dah teˬ-eu g'aˇ duˬ hawˇ-eu naw ma ̭ ka k'o ̭-eu jeˬ bi za-eu g'aˇ duˬ daˬ-eu ma. Ngehˬ g'eh dah teˬ nehˬ la ̭-eu jeˬ-ahˇ nga ma ̭ za naˇ, nga ma ̭ daˬ dzeuˇ oˇ dzeuˇ-euˬ shaˬ zahˬ-ahˇ naw ma ̭ daˬ dzeuˇ oˇ dzeuˇ coeˇ ni, g'aˬ za lahˬ laˇ teh ̭-a. 7K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ noeˬ tmˬ taˬ-euˬ jeˬ zi ̭ dah ni jaˆ lu ̭ ma. Nga ma ̭ ya daˬ lu ̭-eu shaˬ zahˬ-ahˇ naw ma ̭ daˬ caw-eu lo ̭-ehˇ, nga ma ̭ za-euˬ ngehˬ g'eh dah teˬ nehˬ la ̭-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ k'aw ̭ za meh lehˇ nga ma ̭ siˬ nya ma. 8Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ ka li zaˬ deuˬ-oˇ, Aˬshaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ nga ma ̭ ya daˬ-euˬ shaˬ zahˬ naw ma ̭-ahˇ bi siˬ maw ̭ miˇ-a. Nga ma ̭ k'oeˇ taˆ keuˆ le teuˇ le-euˬ jeˬ aˇ dzehˬ dzeuˇ-eu miˇ neh, maˬ paˇ ya deh ̭-eu miˇ-a lehˇ noeˬ jiˇ-euˬ ma. 9Nga ma ̭-ahˇ bi shiˇ-eu g'aˇ duˬ yaˇ k'aˬ daˇ tsehˆ g'aˬ-euˬ nga lehˇ nga ma ̭ noeˬ-euˬ ma. Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ k'oeˇ-aˬ, nga ma ̭ yawˬ haˇ yawˬ ha maˬ g'oe-ehˇ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ-ahˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ nya-eu Miˬyehˇ-ahˇ teh ̭-ehˇ g'oe nya laˇ-eu g'aˇ duˬ pyeu ̭-eu meh. 10K'oeˇ naˆ naˆ-ehˇ g'eh-eu shiˇ gaˇ keuˆ leˇ taˬ-euˬ aˇ tiˆ-ahˇ, nga ma ̭-ahˇ ka k'o ̭ nehˬ la ̭-euˬ meh. Mehˬ hu paw k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nga ma ̭-ahˇ ka k'o ̭ nehˬ la ̭ teh ̭-a. Naw ma ̭ guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ la ̭-euˬ baˬ da neh, aˬ yaw ̭ nga ma ̭-ahˇ paˇ ka k'o ̭ nehˬ la ̭ teh ̭-a lehˇ nga ma ̭ jah duˬ taˬ-euˬ ma. Tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ dawˬ Miˬyehˇ-ahˇ gaˬ leˇ-awˇ, nga ma ̭-ahˇ Miˬyehˇ guiˬ lahˬ bi ̭ la ̭ teh ̭-a. Tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni nga ma ̭-euˬ g'aˇ duˬ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ teh ̭-a. 12Miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ nga ma ̭ yaw deh ̭ deh ̭ lu ̭-eu heu hawˇ-eu, k'aˆ k'aˆ ni naw ma ̭ nehˬ-ehˇ cawˬ ya cawˬ ta ̭ lu ̭-eu heu-aˬ, Miˬyehˇ neh bi ̭ le ̭-euˬ myaˆ pyawˬ bya cehˆ ni taˬ nya-eu jeˬ hawˇ-eu, nui ma dawˇ coe ni g'eh-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ ya deh ̭ lu ̭-eu baˬ da neh maˬ ehˇ, tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ-ahˇ maˬ g'oe-ehˇ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ-euˬ baoˬ-ahˇ g'oe-awˇ ya deh ̭ lu ̭-eu baˬ da neh maˬ ehˇ, nga ma ̭ k'ahˬ sehˇ jehˆ k'aˇ za-eu ma. 13Naw ma ̭ gui haw-awˇ g'oˆ shaw nya paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ kawˆ deuˬ teh ̭-ehˇ nga ma ̭ bo ̭ ahˇ le ̭-euˬ ma. Naw ma ̭ yaw muiˬ paˬ-ehˇ g'oˆ shaw nya teh ̭-a lehˇ noeˬ tmˬ-eu ma. 14Nga ma ̭-euˬ gaˇ kawˆ naw ma ̭ tsaˬ tsaˬ ni g'oˆ shaw g'aˬ taˬ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ za ̭ le ngeh nah naw ma ̭ g'aˇ duˬ nga ma ̭ k'ahˬ sehˇ jehˆ k'aˇ za-eu lo ̭-ehˇ, nga ma ̭ g'aˇ duˬ k'aw ̭ naw ma ̭ k'ahˬ sehˇ jehˆ k'aˇ za teh ̭-a. 15Nga ma ̭ g'aˇ duˬ naw ma ̭ k'ahˬ sehˇ jehˆ k'aˇ za meh lehˇ ngaˇ siˬ duˬ-eu miˇ neh, naw ma ̭ laˬ k'aˬ nyiˬ poˆ bi cehˇ-eu g'aˇ duˬ, naw ma ̭ jawˇ gaˇ oe ma lehˇ yaw beh ngaˇ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ ma. 16Ngaˇ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ iˇ ngeh naw ma ̭ neh bi caw ba-eu g'aˇ duˬ, Maˬgeˬdawˇniˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ le paw jaw naw ma ̭ jawˇ gaˇ uˇ le-awˇ, g'o ̭ le paw jaw k'aw ̭ naw ma ̭ jawˇ gaˇ paˇ uˇ le-eu lehˇ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ ma. 17Ngaˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ oe-eu lehˇ lehˬ hmˬ ngeh, ngaˬ-euˬ nui ma poˆ poˆ laˆ laˆ-ehˇ g'eh taˬ loˇ. Ngaˇ tiˬ jeˬ paˬ mˇ-eu lehˇ g'eh ngeh, miˇ tsaˬ zaˬ-euˬ nui noeˬ pi-awˇ, "Oe ma," "Maˬ oe" lehˇ, nyiˬ jeˬ lu ̭ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ ehˇ-euˬ ta loˇ. 18Miˬyehˇ saˇ jaˇ zi ̭-eu yaw duˬ baw-eu lo ̭-ehˇ, "Oe-eu" hawˇ-eu "Maˬ oe-eu" nyiˬ jeˬ lu ̭ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ nga ma ̭ maˬ ehˇ-aˬ lehˇ ehˇ tsehˆ peuˬ ma. 19Siˬlaˆ hawˇ-eu Tiˆmoˇseˬ ngaˬ ha smˇ g'aˬ naw ma ̭-ahˇ mehˬ lu ̭-eu Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ Yeˬsuˇ Ka liˬ-aˬ, "Ngeuˇ-eu" hawˇ-eu "Maˬ ngeuˇ-eu" nui ma nyiˬ jeˬ pi lu ̭-eu maˬ ngeuˇ-a. Aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ myah lu ̭ "Ngeuˇ-eu" jeˬ teh ̭-ehˇ ahˇ-eu meh. 20Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ neh saˇ jaˇ k'aˇ dzaˬ taˬ-euˬ jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭, aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ "Ngeuˇ meh" lehˇ ya mawˇ-eu meh. K'oeˇ miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ-ahˇ taˬ huiˬ-eu la ̭ k'oeˇ "Aˬ miˬ" lehˇ aˬ dui ehˇ ngeh, Yeˬsuˇ Ka li la ̭ k'oeˇ aˬ dui ehˇ-eu ma. 21Nga ma ̭ hawˇ-eu naw ma ̭-ahˇ Ka li la ̭ k'oeˇ zi ̭ dah ni deh ̭ nya ni jahˇ nehˬ la ̭-euˬ g'aˬ-aˬ, Miˬyehˇ meh. Aˬ dui-ahˇ tseˇ doˆ-awˇ k'ehˇ g'eh-euˬ g'aˬ k'aw ̭, Miˬyehˇ aˬ yaw ̭ meh. 22Aˬ dui-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ bi pyeu ̭-eu g'aˇ duˬ jmˬ diˬ nehˬ la ̭-awˇ, aˬ duiˬ-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ Muiˬ-eu Shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ bi jawˇ le-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ ma lehˇ kamˬ tsehˆ taˬ-euˬ meh. 23Miˬyehˇ-ahˇ tsawˇ kaˬ bi geu ̭ ma. Ngaˬ-euˬ nui ma-ahˇ aˬ yaw ̭ siˬ nya meh. Ngaˇ Gawˇliˬtu meuˬ-ahˇ maˬ oe lehˇ ehˇ-eu-aˬ, naw ma ̭-ahˇ maˬ bi naˇ leˇ ni shaˇ noeˬ-awˇ ehˇ-eu ma. 24Naw ma ̭-euˬ jah-eu jeˬ-ahˇ nga ma ̭ tuˆ tehˬ-awˇ uˆ lahˇ-eu lehˇ maˬ ngeuˇ. Jah-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ zi ̭ dah ni yaw ̭ lu ̭ meh lehˇ nga ma ̭ siˬ nya ma. Nga ma ̭-aˬ, naw ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ ni mˇ lu ̭-eu naw ma ̭-euˬ gaˇ mˇ cawˬ deuˬ pyeu ̭-eu ma.

will be added

X\