1 TEˇSAˬLOˇNI 4

1Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, aˇ saˬ saˬ-eu dawˬ heu lo ̭-ehˇ ehˇ maw ̭-eu ma. Miˬyehˇ nui k'ahˇ shiˇ ni aˬ joˆ-ehˇ ya deh ̭ ya jawˇ-eu gaˇ kawˆ, naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ deh ̭ mehˬ jawˇ mehˬ g'aˬ-euˬ ma. Naw ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ deh ̭ lu ̭ jawˇ lu ̭-eu meh. K'oeˇ naˆ maˬ tseˇ leh jeh-awˇ deh ̭ daˆ le ̭-eu g'aˇ duˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ shaˇ-eu ma. 2Nga ma ̭ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ baoˬ-ahˇ g'oe-awˇ naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ-euˬ deh ̭-eu jawˇ-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭ siˬ nya meh. 3Naw ma ̭ yaw muiˬ yaw shawˇ shawˇ-ehˇ jawˇ-awˇ, aˬ cawˬ-euˬ miˬ zaˬ yo zaˬ-ahˇ maˬ bahˬ maˬ muˆ ni deh ̭ gaˇ Miˬyehˇ geu ̭ maw ̭-eu meh. 4Naw ma ̭ yawˬ g'aˬ na lu ̭, yawˬ ha-euˬ miˬ zaˬ nehˬ-ehˇ muiˬ-eu shawˇ-eu la ̭ k'oeˇ hawˇ-eu aˬ cawˬ yaw zeu baw paˬ-ehˇ aˬ joˆ-ehˇ ya deh ̭ ta ̭-eu gaˇ kawˆ siˬ nya-eu tsaˬ meh. 5Miˬyehˇ-ahˇ maˬ siˬ nya-eu tsawˇ haˬ lo ̭-ehˇ, yawˬ ha-euˬ nui k'ahˇ laˆ shiˇ-eu g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ miˬ zaˬ sheuˬ taˬ-euˬ jeˬ maˬ ya bi pyeu ̭-a. 6Gaˇ kawˆ heu hmˬ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ-euˬ nymˇ jiˇ-ahˇ coeˬ-eu ciˆ-eu bahˬ-eu muˆ-eu jeˬ maˬ mˇ k'mˬ-a. Gaˇ Kawˆ heu naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ mehˬ nehˬ dzeuˇ g'aˬ-euˬ ma. K'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ-ahˇ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ teh ̭-a lehˇ, nga ma ̭ yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ ehˇ-euˬ ma. 7Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ cawˬ nehˬ-ehˇ joe joe-ehˇ bi deh ̭-eu g'aˇ duˬ aˬ dui-ahˇ Miˬyehˇ neh kuˇ taˬ-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Muiˬ-eu shawˇ-eu la ̭ k'oeˇ bi deh ̭-eu g'aˇ duˬ kuˇ taˬ-euˬ meh. 8K'oeˇ miˇ neh, mehˬ-eu tsoˆ-eu dawˬ heu-ahˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ dawˬ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu maˬ ngeuˇ-a. Naw ma ̭-ahˇ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ bi ̭ nehˬ la ̭-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ maˬ naˇ haˬ geu ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 9Ka li zaˬ cawˬ cawˬ ya gaˬ ya g'oeˇ-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭-ahˇ bo ̭ nehˬ-eu maˬ paˇ loˬ meh. Naw ma ̭ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ aˬ joˆ-ehˇ ya gaˬ ya g'oeˇ-eu gaˇ kawˆ, Miˬyehˇ neh naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ g'aˬ-euˬ meh. 10Maˇ maˇ ni ehˇ naˇ, Maˬgeˬdawˇniˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ k'aˇ jawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ, naw ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'oeˇ-euˬ gaˬ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭-euˬ g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ k'oeˇ naˆ maˬ tseˇ myaˬ laˇ ni leh jeh siˬ lehˇ nga ma ̭ shaˇ-eu ma. 11Nga ma ̭ neh naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ ya ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, yawˬ ha-euˬ k'aˬ boeˬ yawˬ ha boeˬ-awˇ, yawˬ haˬ-euˬ gaˇ yawˬ ha mˇ mˇ-ehˇ ciˬ cuˇ ni deh ̭ daˆ le ̭-awˬ. 12K'oeˇ lo ̭-ehˇ deh ̭ naˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ maˬ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ naw ma ̭-ahˇ yaw zeu baw-awˇ, yawˬ ha loˬ-eu jeˬ g'aˇ duˬ aˬ cawˬ-ahˇ maˬ k'awˬ daˇ ni deh ̭ nya teh ̭-a. 13Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, noeˬ tmˬ k'aˇ maˬ za-eu la ̭ nyiˇ paw-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ noeˬ shaˬ-eu lo ̭-ehˇ naw ma ̭ maˬ ya noeˬ shaˬ-eu g'aˇ duˬ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ bi siˬ maw ̭ miˇ-a. 14Yeˬsuˇ shiˇ-awˇ paˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ meh lehˇ aˬ dui jah-eu ma. K'oeˇ miˇ neh, Yeˬsuˇ-ahˇ jah jah-ehˇ shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ Miˬyehˇ sheuˬ k'o ̭ la ̭ teh ̭-a lehˇ aˬ dui jah-eu ma. 15Nymˬ-mˇ naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ mehˬ lu ̭ tsoˆ lu ̭-eu dawˬ heu-aˬ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ dawˬ ma. Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ oe ngeh deh ̭ lu ̭-eu aˬ dui ma ̭-aˬ, shiˇ dzeuˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ aˬ hu aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ ya jawˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. 16Miˬyehˇ guˇ-awˇ dawˬ bi ̭-eu teˇ saˇ maˬ ehˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ yaw huiˬ g'aˬ-euˬ teˇ saˇ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ-euˬ daˇ heh teˇ saˇ maˬ ehˇ, ya gaˬ-awˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ mˬ-ahˇ neh za ̭ le teh ̭-a. K'oeˇ ngeh, Ka li-ahˇ jah jah-ehˇ shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ hu g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a. 17K'oeˇ naˇ, k'oeˇ ngeh deh ̭ lu ̭-eu aˬ dui ma ̭ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ mˬ dmˇ la ̭ k'oeˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ uiˬ leˇ-awˇ, mˬ taˆ yaw goˇ-ahˇ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ya tahˬ puˬ leˇ teh ̭-a. K'oeˇ naˇ, aˬ myah lu ̭ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ ya jawˇ teh ̭-a. 18K'oeˇ miˇ neh, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ gaˇ kawˆ heu ja ja-ehˇ g'aˬ bi ̭-awˬ.

will be added

X\