1 TEˇSAˬLOˇNI 3

1Nga ma ̭ naw ma ̭-ahˇ maˬ ya mawˇ-ehˇ maˬ jawˇ tehˬ coeˇ ni pyeu ̭ laˇ-euˬ miˇ neh, nga ma ̭ teh ̭-ehˇ Aˬteˬ meuˬ-ahˇ jawˇ ya ̭-eu g'aˇ duˬ noeˬ tsehˆ-awˇ, 2nga ma ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-eu gaˇ mˇ lu ̭-eu aˬ nyiˇ Tiˆmoˇseˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh la ̭-euˬ ma. Naw ma ̭ jah-eu nui ma zi ̭ ni g'aˬ bi bi ̭-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭-ahˇ k'ehˇ g'eh la ̭-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu ma. 3K'ehˬ-eu k'aˆ-eu heu jeˬ baˬ da neh jah-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ maˬ ya byehˇ dzeh-eu g'aˇ duˬ bi laˇ-euˬ ma. K'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ aˬ dui ya daˬ-eu heu-aˬ, Miˬyehˇ nui ma tsaˬ-eu tiˬ jeˬ meh lehˇ naw ma ̭ siˬ nya meh. 4K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ nga ma ̭ jawˇ ngeh neh, k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ aˬ dui ya daˬ teh ̭-a lehˇ naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma. K'aˇ ehˇ-euˬ lo ̭-ehˇ keuˆ le teuˇ le lu ̭-eu naw ma ̭ siˬ duˬ mawˇ duˬ lu ̭ meh. 5K'oeˇ baˬ da neh, Tiˆmoˇseˬ-ahˇ ngaˇ k'ehˇ g'eh la ̭-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu ma. Ngaˇ naw ma ̭-euˬ gaˇ kawˆ siˬ maw ̭-eu maˬ jawˇ tehˬ coˇ ni pyeu ̭ laˇ-euˬ miˇ neh, naw ma ̭ jah-eu aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ lu ̭-eu bi haw laˇ-eu lehˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ k'ehˇ g'eh la ̭-euˬ ma. Neh ̭ sahˬ paˬ naw ma ̭-ahˇ muˇ juˇ juˇ-awˇ, nga ma ̭ neh mˇ ya ̭-euˬ gaˇ deuˬ yaw ̭ ngeh ̭-ehˇ pyeu ̭-iˇ-eu baw le lehˇ ngaˇ k'ahˬ lahˇ dui dui lu ̭ ma. 6Nymˬ-mˇ Tiˆmoˇseˬ g'o ̭ keuˆ le-awˇ, naw ma ̭-euˬ jah-eu jeˬ hawˇ-eu g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ gaˇ kawˆ, laˬ k'aˬ cehˇ laˇ paˬ-ehˇ dzawˇ gaˬ le-euˬ meh. Naw ma ̭ nga ma ̭-ahˇ aˬ myah lu ̭ noeˬ keuˆ lu ̭-awˇ, nga ma ̭ naw ma ̭-ahˇ mawˇ maw ̭ dui dui-eu lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ k'aw ̭ nga ma ̭-ahˇ mawˇ maw ̭ dui dui lu ̭-eu gaˇ kawˆ dzawˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. 7K'oeˇ miˇ neh aˬ yui ̭ a ̭ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, shaˬ-eu zahˬ-eu jeˬ hawˇ-eu k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ nga ma ̭ ya daˬ lu ̭ ngeh, naw ma ̭-euˬ gaˇ kawˆ ya gaˬ-awˇ, g'aˬ tiˬ tiˆ paˇ lahˬ laˇ-euˬ miˇ-a. Naw ma ̭-euˬ jah-eu jeˬ k'oeˇ, nga ma ̭-ahˇ g'aˬ bi lahˬ laˇ-euˬ meh. 8Naw ma ̭ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ la ̭ k'oeˇ zi ̭ dah ni jawˇ lu ̭ naˇ, nga ma ̭ yaw deh ̭ deh ̭ mahˇ tsahˇ ma. 9Naw ma ̭ g'aˇ duˬ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ nymˬ-mˇ nga ma ̭ ja ceuˬ-eu ma. Naw ma ̭ baˬ da neh aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ shi nga ma ̭ laˬ k'aˬ ya cehˇ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu ma. 10Naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ paˇ ya mawˇ dzoeˇ-awˇ, naw ma ̭ jah-eu la ̭ k'oeˇ maˬ byah-eu jeˬ bi byah laˇ ni bi caw ba nehˬ-eu g'aˇ duˬ, uˬ ci ̭ nah g'ahˇ maˬ ehˇ nui ma keuˆ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ lu ̭ ma. 11Naw ma ̭ jawˇ gaˇ nga ma ̭ laˇ nya ni, aˬ dui-euˬ Aˬda Miˬyehˇ hawˇ-eu Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ gaˇ ma laˆ dahˇ nehˬ la ̭ lu ̭-uˇ. 12Naw ma ̭ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ hawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ tiˬ jawˇ saˇ-iˬ tiˬ jawˇ myaˬ laˇ-awˇ, nga ma ̭ naw ma ̭-ahˇ g'oeˇ lu ̭ gaˬ lu ̭-eu naˆ ni byah laˇ lu ̭-uˇ. 13Aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ nehˬ-ehˇ oe ngeh, aˬ dui-euˬ Aˬda Miˬyehˇ mehˬ shi naw ma ̭ iˬ baˇ taˬ k'aˇ maˬ za-eu muiˬ-eu shawˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ ni, aˬ yaw ̭ naw ma ̭-ahˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'aˬ bi ̭ lahˬ nehˬ lu ̭-uˇ.

will be added

X\