1 TEˇSAˬLOˇNI 2

1Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ jawˇ gaˇ nga ma ̭ oe-euˬ-aˬ, yaw ̭ ngeh ̭ maˬ ngeuˇ-a lehˇ naw ma ̭ siˬ nya meh. 2Naw ma ̭ jawˇ-eu Teˇsaˬloˇni meuˬ-ahˇ nga ma ̭ maˬ oe mi naˆ-ehˇ, Piˇliˇpiˆ meuˬ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ nga ma ̭-ahˇ k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ la ̭-awˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ ehˇ nehˬ la ̭ gaˇ ya daˬ-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. Laˆ tsoeˬ-eu g'awˬ mya jeˬ jaˆ k'aw ̭, Miˬyehˇ-euˬ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ nya ni, aˬ dui-euˬ Miˬyehˇ nga ma ̭-ahˇ g'aˬ bi ̭ la ̭-euˬ meh. 3Naw ma ̭ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ jah laˇ ni nga ma ̭ mehˬ-eu heu-aˬ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu la ̭ k'oeˇ mehˬ-eu maˬ ngeuˇ. Nui ma maˬ shawˇ-eu la ̭ k'oeˇ mehˬ-eu maˬ ngeuˇ. Mehˇ shuiˇ shuiˇ-eu la ̭ k'oeˇ mehˬ-eu maˬ ngeuˇ. 4Miˬyehˇ neh bi ngehˬ bi tmˇ la ̭-euˬ jeˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ nga ma ̭ ngehˬ-eu tmˇ-eu ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nga ma ̭ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ geuˇ meh lehˇ, Miˬyehˇ neh daˇ tsehˆ taˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. Tsawˇ haˬ zaˬ nui k'ahˇ shiˇ ni nga ma ̭ mˇ lu ̭-eu maˬ ngeuˇ. Nga ma ̭-euˬ nui ma-ahˇ lawˬ haw-eu g'aˬ pyeu ̭-eu Miˬyehˇ nui k'ahˇ shiˇ ni mˇ lu ̭-eu ma. 5Naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ maˬ ja poeˬ-ehˇ, yawˬ ha g'aˇ duˬ jiˇ jeuˬ doˆ laˇ ni maˬ ngehˬ maˬ tmˇ-euˬ gaˇ kawˆ naw ma ̭ siˬ duˬ lu ̭ meh. Miˬyehˇ-aˬ, nga ma ̭-euˬ saˇ kiˇ ma. 6Aˬ cawˬ neh bi ciˬ poeˬ-eu lehˇ nga ma ̭ mˇ-euˬ maˬ ngeuˇ. Naw ma ̭ neh maˬ ehˇ, aˬ cawˬ neh maˬ ehˇ, bi ja ceuˬ-eu lehˇ mˇ-euˬ maˬ ngeuˇ. 7Maˇ maˇ ni ehˇ naˇ, nga ma ̭ Ka li-euˬ g'aˬ k'ehˇ pyeu ̭-eu miˇ neh nga ma ̭ neh mˇ-euˬ aˇ poeˬ shaˇ-eu a kawˬ-aˬ jaˆ ma. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ nga ma ̭ jawˇ ngeh, aˬ ma tiˬ g'aˬ zaˬ nahˬ-ahˇ bo saˆ-eu lo ̭-ehˇ nahˬ yu ni mˇ-euˬ ma. 8Naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ g'oeˇ dui gaˬ dui dui-eu miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ teh ̭-ehˇ maˬ ngeuˇ ni, nga ma ̭-euˬ g'awˇ mawˇ k'aw ̭ naw ma ̭ g'aˇ duˬ shiˇ dah nehˬ coeˇ ma. Naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ gaˬ dui dui-eu ma. 9Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, nga ma ̭ aˇ naˆ ni shaˬ shaˬ-ehˇ mˇ dui dui-euˬ gaˇ kawˆ naw ma ̭ siˬ duˬ lu ̭ meh. Naw ma ̭-ahˇ Miˬyehˇ-euˬ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ ngeh, nga ma ̭ g'aˇ duˬ naw ma ̭ pyuˇ shuiˇ maˬ bi jiˇ maw ̭-eu miˇ neh, uˬ ci ̭ nah g'ahˇ maˬ ehˇ maˬ naˬ ni nga ma ̭ leh jeh-euˬ ma. 10Naw ma ̭ jawˇ gaˇ nga ma ̭ neh mˇ ya ̭ shaˇ ya ̭-euˬ k'oeˇ-aˬ, muiˬ-eu shawˇ-eu tsaˬ-eu dawˇ-eu jeˬ pyeu ̭-awˇ, iˬ baˇ taˬ k'aˇ maˬ za-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭ hawˇ-eu Miˬyehˇ siˬ duˬ mawˇ duˬ-euˬ meh. 11Aˬ da tiˬ g'aˬ yawˬ ha-euˬ zaˬ deuˬ-ahˇ hehˇ tehˇ-eu lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ aˬ yaw ̭ g'aˬ yaw ̭-ahˇ nga ma ̭ hehˇ tehˇ-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. 12Nga ma ̭ naw ma ̭-ahˇ g'aˬ bi ̭-awˇ nui saˇ bi za-euˬ ma. Aˬ yaw ̭-euˬ Miˇk'ahˬ hawˇ-eu yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ la ̭ k'oeˇ uˇ laˇ ni naw ma ̭-ahˇ kuˇ lu ̭-eu Miˬyehˇ nui ma tsaˬ ni yaw deh ̭ deh ̭-eu g'aˇ duˬ, naw ma ̭-ahˇ nga ma ̭ maˬ tsehˆ leˇ ni g'aˬ bi ̭-euˬ ma. 13Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ nga ma ̭ maˬ tsehˆ leˇ ni ja ceuˬ lu ̭-eu gaˇ kawˆ yawˬ hmˬ yawˬ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ ma. Naw ma ̭ jawˇ gaˇ nga ma ̭ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ hehˇ le ̭ ngeh, tsawˇ haˬ-euˬ dawˬ lo ̭-ehˇ sawˇ-awˇ naw ma ̭ ha geu ̭-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Maˇ maˇ ni Miˬyehˇ-euˬ dawˬ pyeu ̭-eu miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ lo ̭-ehˇ sawˇ-awˇ ha geu ̭-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, jah-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu naw ma ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ gaˇ mˇ lu ̭-eu meh. 14Nga ma ̭-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, Yuˇdaˆ miˇk'ahˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ hawˇ-eu k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu Yeˬsuˇ Ka li-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ koeˇ taˆ keuˆ le-euˬ jeˬ, nymˬ-mˇ naw ma ̭ k'oeˇ taˆ keuˆ le-euˬ meh. Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ neh k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ-euˬ jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya daˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, naw ma ̭ k'aw ̭, yawˬ ha nehˬ-ehˇ tiˬ k'ahˬ-ahˇ jawˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ neh k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ-euˬ jeˬ-ahˇ ya daˬ-euˬ meh. 15Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-aˬ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ hawˇ-eu Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ seh ̭-awˇ, nga ma ̭-ahˇ k'aw ̭ k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ la ̭-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, Miˬyehˇ nui ma pehˇ dui dui-eu jeˬ mˇ-awˇ, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭-ahˇ muiˇ-eu meh. 16Aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ ka k'o ̭-eu jeˬ bi za-eu lehˇ nga ma ̭ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ nehˬ gaˇ keuˆ ni laˆ tsoeˬ-eu lehˇ leh jeh-eu meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ myah lu ̭ mˇ lu ̭-eu iˬ baˇ dawˬ tawˆ lu ̭ byah jiˇ laˇ ni ka ̭ g'a-eu meh. Nymˬ-mˇ aˇ saˬ saˬ laˇ ngeh, Miˬyehˇ nui ma pehˇ-eu jeˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ taˆ keuˆ le teuˇ le-euˬ meh. 17Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, nga ma ̭ naw ma ̭-ahˇ tiˬ k'ehˬ tiˬ yamˬ teh ̭-ehˇ ya g'awˬ-iˇ-euˬ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ noeˬ mawˇ lu ̭-awˇ, paˇ ya mawˇ dzoeˇ ni leh jeh dui dui lu ̭ ma. G'awˇ mawˇ naw ma ̭-ahˇ ya g'awˬ-iˇ-euˬ k'aw ̭, nui ma naw ma ̭ jawˇ gaˇ jaˆ lu ̭ ma. 18Naw ma ̭ jawˇ gaˇ nga ma ̭ g'o ̭ laˇ maw ̭-eu ma. Naw ma ̭ jawˇ gaˇ g'o ̭ laˇ-eu lehˇ ngaˇ g'awˬ mya poˆ leh jeh-euˬ ma. Ehˇ k'aw ̭, neh ̭ Saˬdaˬ nga ma ̭-ahˇ laˆ tsoeˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. 19Ehˇ k'aw ̭, nga ma ̭-euˬ noeˬ tmˬ duˬ, nga ma ̭-euˬ laˬ k'aˬ cehˇ duˬ hawˇ-eu, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ oe ngeh aˬ yaw ̭ mehˬ shi nga ma ̭ g'aˬ leˇ-euˬ gaˇ kawˆ k'ahˬ sehˇ jehˆ duˬ-aˬ, aˬ cawˬ maˬ ngeuˇ. Naw ma ̭ ma. 20Naw ma ̭-aˬ, maˇ maˇ ni nga ma ̭-euˬ nui ma huiˬ duˬ hawˇ-eu laˬ k'aˬ cehˇ duˬ pyeu ̭-eu ma.

will be added

X\