1 YOˇHAˬ 3

1Aˬda Miˬyehˇ aˬ dui-ahˇ aˇ naˆ ni gaˬ-eu gaˇ kawˆ shaˇ noeˬ haw sheˇ. Aˬ yaw ̭ aˬ dui-ahˇ gaˬ dui dui-eu miˇ neh Miˬyehˇ-euˬ zaˬ lehˇ myahˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. Aˬ dui-aˬ, maˇ maˇ ni aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ deuˬ ma. K'oeˇ miˇ neh, miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ aˬ dui-ahˇ maˬ siˬ nya-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ Miˬyehˇ-ahˇ maˬ siˬ nya-eu miˇ neh, aˬ dui-ahˇ maˬ siˬ nya-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 2Ngaˇ gaˬ dui dui-eu cawˬ deuˬ-oˇ, nymˬ-mˇ aˬ dui Miˬyehˇ-euˬ zaˬ ma. Ehˇ k'aw ̭, aˬ dui mehˬ hu paw aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭ laˇ-eu maˬ duˬ-a siˬ. Ehˇ k'aw ̭, Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ bya cehˆ ni ya mawˇ ngeh, aˬ dui aˬ yaw ̭ lo ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a lehˇ siˬ duˬ taˬ-euˬ ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ k'aˇ ngeuˇ-eu lo ̭-ehˇ aˬ dui aˬ yaw ̭-ahˇ ya mawˇ duˬ ma. 3Ka li la ̭ k'oeˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ k'aˇ noeˬ tmˬ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, Ka li muiˬ-eu shawˇ-eu lo ̭-ehˇ, yawˬ ha k'aw ̭ ya bi muiˬ ya bi shawˇ meh. 4Iˬ baˇ mˇ-euˬ tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ Miˬyehˇ-euˬ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ mˇ bahˬ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, iˬ baˇ ehˇ-eu jeˬ-aˬ, zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ bahˬ leˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 5Ka li oe-euˬ-aˬ, iˬ baˇ-ahˇ yuˇ dzeh-eu g'aˇ duˬ pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ iˬ baˇ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ ahˇ-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭ siˬ duˬ lu ̭ meh. 6K'oeˇ miˇ neh, Ka li la ̭ k'oeˇ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, iˬ baˇ maˬ paˇ mˇ meh. Ehˇ k'aw ̭, iˬ baˇ k'aˇ mˇ doˆ le ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Ka li-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ siˬ maˬ mawˇ haw-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh. 7Ngaˇ gaˬ dui dui-eu zaˬ deuˬ-oˇ, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ neh-iˬ naw ma ̭-ahˇ mehˇ shuiˇ taˬ bi shuiˇ tawˆ. Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ k'aˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Ka li tsaˬ-eu dawˇ-eu lo ̭-ehˇ yawˬ ha k'aw ̭ tsaˬ-eu dawˇ-eu meh. 8Iˬ baˇ k'aˇ mˇ daˆ le ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Neh ̭ sahˬ paˬ-ahˇ ta ̭-eu tsawˇ haˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Neh ̭ sahˬ paˬ-aˬ, aˇ dahˬ beh ngeh neh iˬ baˇ mˇ daˆ la ̭-euˬ meh. K'oeˇ baˬ da neh, Miˬyehˇ-euˬ Zaˬmaˇ oe-euˬ meh. Neh ̭ sahˬ paˬ neh mˇ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ laˆ cawˆ-eu g'aˇ duˬ oe-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. 9Miˬyehˇ-euˬ zaˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ tsawˇ haˬ aˬ geuˬ g'aˬ maˬ kaˬ, iˬ baˇ maˬ paˇ mˇ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ-euˬ shehˆ dzeu ̭ aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu meh. Miˬyehˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ da pyeu ̭-eu baˬ da neh, aˬ yaw ̭ iˬ baˇ maˬ paˇ mˇ daˆ le ̭ nya meh. 10Miˬyehˇ-euˬ zaˬ hawˇ-eu Neh ̭ sahˬ paˬ-euˬ zaˬ yaw kaˬ k'oeˇ naˆ ni beu gaˇ-eu meh. Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ maˬ mˇ-ehˇ, Ka li zaˬ cawˬ cawˬ maˬ gaˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ zaˬ maˬ ngeuˇ-a. 11Aˇ dahˬ beh ngeh neh naw ma ̭ ya gaˬ taˬ-euˬ guiˬ lahˬ dawˬ-aˬ, aˬ dui tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ ya gaˬ meh lehˇ ehˇ-eu k'oeˇ dawˬ meh. 12Aˬ dui-aˬ, Gaˬiˇnaˆ lo ̭-ehˇ maˬ ya g'eh-a. Aˬ yaw ̭-aˬ, Haiˬ dui dui-eu G'aˬ-ahˇ ta ̭-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ nyiˇ tsi tsi ni g'eh-eu Aˬbeˬlaˆ-ahˇ se h ̭-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh yawˬ ha-euˬ aˬ nyiˇ-ahˇ seh ̭-euˬ ta. Aˬ yaw ̭ neh mˇ-euˬ jeˬ lehˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ nyiˇ neh mˇ-euˬ jeˬ tsaˬ-eu miˇ neh seh ̭-euˬ meh. 13K'oeˇ miˇ neh aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ naw ma ̭-ahˇ muiˇ gaˇ taˬ zahˬ leˇ. 14Aˬ dui-aˬ, shiˇ-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ neh doˆ dzeuˇ laˇ-awˇ, deh ̭-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ uˇ keuˆ laˇ taˬ-euˬ ma lehˇ siˬ nya-eu ma. Aˬ dui Ka li zaˬ cawˬ cawˬ gaˬ lu ̭-eu miˇ neh, k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ tsehˆ nya-eu ma. G'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ maˬ ahˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, shiˇ-eu jeˬ-euˬ baoˬ uˬ moˆ jawˇ lu ̭-a siˬ. 15Yawˬ ha-euˬ cawˬ pyeu ̭-eu Ka li zaˬ deuˬ-ahˇ bye-eu tsawˇ haˬ-aˬ, aˬ cawˬ-ahˇ seh ̭ gaˇ duˇ-eu meh. Aˬ cawˬ-ahˇ seh ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, yawˬ ha la ̭ k'oeˇ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˆ deh ̭-eu jeˬ-ahˇ maˬ za nya-a lehˇ naw ma ̭ siˬ nya meh. 16Aˬ dui g'aˇ duˬ Ka li shiˇ dah-euˬ miˇ neh, g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ lehˇ ehˇ-eu-aˬ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh gaˇ ehˇ-eu meh lehˇ aˬ dui siˬ nya-eu ma. Aˬ dui k'aw ̭, aˬ dui-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ shiˇ dah-eu tsaˬ meh. 17Smˇ muiˬ smˇ baw tiˬ g'aˬ-aˬ, shaˬ-eu zahˬ-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ tiˬ g'aˬ-ahˇ mawˇ lu ̭ k'aw ̭, g'awˬ shaˬ gaˬ-eu nui ma maˬ ahˇ naˇ, Ka li zaˬ ma lehˇ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ nya nmˇ. 18Ngaˇ gaˬ dui dui-eu zaˬ deuˬ-oˇ, aˬ dui-euˬ g'oeˇ-eu gaˬ-eu heu-aˬ, mehˬ boeˬ neh teh ̭-ehˇ gaˬ-eu jeˬ taˬ bi pyeu ̭. Maˇ jawˆ ni g'eh-eu g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ bi pyeu ̭-awˇ, mˇ-eu shaˇ-eu la ̭ k'oeˇ bi doˆ laˇ-awˬ. 19Aˬ dui-euˬ g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ heu maˇ jawˆ ni g'eh-eu baˬ da neh, yawˬ ha yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ ta ̭-eu gaˇ kawˆ yawˬ haˇ yawˬ ha siˬ laˇ teh ̭-a. K'oeˇ baˬ da neh Miˬyehˇ mehˬ shi aˬ dui nui ma zi ̭ dah ni jaˆ teh ̭-a. 20Aˬ dui-euˬ nui ma aˬ dui-ahˇ iˬ baˇ taˬ k'aˇ za ngeh, Miˬyehˇ-aˬ, aˬ dui-euˬ nui ma naˆ maˬ tseˇ huiˬ dzehˬ mahˇ dzehˬ-awˇ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ siˬ nya meh lehˇ aˬ dui noeˬ duˬ k'aˇ za-eu ma. 21K'oeˇ miˇ neh ngaˇ gaˬ dui dui-eu cawˬ deuˬ-oˇ, aˬ dui-euˬ nui ma aˬ dui-ahˇ iˬ baˇ taˬ k'aˇ maˬ za naˇ, Miˬyehˇ mehˬ shi aˬ dui nui ma zi ̭ dah ni jaˆ-eu ma. 22Aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ-ahˇ aˬ dui naˇ ha ̭ geu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ nui k'ahˇ shiˇ-eu jeˬ aˬ dui mˇ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭-ahˇ k'aˇ shaˇ-eu jeˬ aˬ dui za-eu ma. 23Aˬ yaw ̭ neh aˬ dui-ahˇ bi ̭-euˬ dawˬ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬmaˇ Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ jah-awˇ, Ka li neh dawˬ bi ̭ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ gaˬ-awˬ lehˇ ehˇ-eu k'oeˇ dawˬ meh. 24Miˬyehˇ neh bi ̭-euˬ dawˬ-ahˇ k'aˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, Miˬyehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu meh. Miˬyehˇ neh bi ̭ le ̭-euˬ Yaw sahˇ Miˬyehˇ baˬ da neh, Miˬyehˇ a dui-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ meh lehˇ aˬ dui siˬ duˬ-eu ma.

will be added

X\