1 YOˇHAˬ 2

1Ngaˇ gaˬ dui dui-eu zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ iˬ baˇ maˬ bi mˇ-eu g'aˇ duˬ, gaˇ kawˆ heu deuˬ naw ma ̭ jawˇ gaˇ ngaˇ bo ̭ ahˇ la ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na iˬ baˇ mˇ lawˬ naˇ, aˬ dui-euˬ dah zaˇ Aˬda Miˬyehˇ-ahˇ tahˬ shaˇ leˇ-eu g'aˬ jawˇ ma. K'oeˇ-aˬ, yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ Ka li meh. 2Aˬ dui-ahˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ la ̭-euˬ k'oeˇ-aˬ, Ka li baˬ da neh meh. Aˬ dui-euˬ iˬ baˇ teh ̭-ehˇ maˬ ngeuˇ-ehˇ, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭-euˬ i baˇ pyehˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. 3Miˬyehˇ neh bi ̭ taˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ aˬ dui naˇ haˬ geu ̭ naˇ, aˬ dui aˬ yaw ̭-ahˇ siˬ nya-eu yaw duˬ baw meh. 4Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na aˬ yaw ̭-ahˇ siˬ nya ma lehˇ ehˇ-eu k'aw ̭, aˬ yaw ̭ neh bi ̭ taˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ geu ̭ naˇ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ maˬ ahˇ-a. 5Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ k'aˇ naˇ haˬ geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ-ahˇ gaˬ-eu jeˬ byah laˇ g'aˬ-euˬ meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ naˇ haˬ geu ̭-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ dui aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ yaw duˬ yaw ciˇ baw-eu meh. 6Miˬyehˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭ ma lehˇ ehˇ-eu tsawˇ haˬ aˬ geu g'aˬ maˬ kaˬ, Yeˬsuˇ Ka li deh ̭-eu lo ̭-ehˇ deh ̭-eu tsaˬ meh. 7Ngaˇ gaˬ dui dui-eu cawˬ deuˬ-oˇ, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ bo ̭ ahˇ la ̭-euˬ dawˬ heu deuˬ-aˬ, yaw shui ̭ maˬ ngeuˇ. Aˇ dahˬ beh ngeh neh naw ma ̭-ahˇ bi ̭-euˬ dawˬ yaw oeˇ k'oeˇ ma. Dawˬ yaw oeˇ k'oeˇ-aˬ, naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ-euˬ guiˬ lahˬ dawˬ k'oeˇ meh. 8Ehˇ k'aw ̭, nymˬ-mˇ ngaˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ bo ̭ ahˇ la ̭-euˬ dawˬ heu-aˬ, yaw shui ̭ lehˇ ehˇ nya ma. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, dawˬ heu-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ Ka li-euˬ la ̭ k'oeˇ ya mawˇ-awˇ, naw ma ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ k'aw ̭ ya mawˇ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, yaw zahˇ byoˆ-iˇ lu ̭-awˇ, maˇ jawˆ ni g'eh-eu yaw sheh ̭ nymˬ-mˇ bya doˆ le-euˬ meh. 9Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na yaw sheh ̭ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭ ma lehˇ ehˇ k'aw ̭, Ka li zaˬ cawˬ cawˬ bye naˇ, yaw zahˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭-a siˬ. 10Yawˬ ha-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu Ka li zaˬ deuˬ-ahˇ gaˬ-eu g'oeˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, yaw sheh ̭ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ baˬ da neh aˬ cawˬ iˬ baˇ mˇ-eu jeˬ maˬ jaˆ-a. 11Ehˇ k'aw ̭, yawˬ ha-euˬ cawˬ Ka li zaˬ deuˬ-ahˇ bye-eu tsawˇ haˬ-aˬ, yaw zahˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭-eu meh. Yaw zahˇ la ̭ k'oeˇ cah lu ̭-awˇ, yawˬ ha aˬ gaˇ iˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ maˬ siˬ nya-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, yaw zahˇ k'oeˇ aˬ yaw ̭-ahˇ myaˆ beh ̭ bi beh ̭-iˇ-euˬ meh. 12Ngaˇ gaˬ dui dui-eu zaˬ deuˬ-oˇ, Yeˬsuˇ Ka li baˬ da neh naw ma ̭-ahˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ g'aˬ-euˬ miˇ neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. 13Aˬ da deuˬ-oˇ, mˬ beh miˇ beh ngeh neh deh ̭ lu ̭-eu g'aˬ-ahˇ naw ma ̭ siˬ nya-eu miˇ neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. Zaˬ guˬ deuˬ-oˇ, Haiˬ dui dui-eu G'aˬ-ahˇ naw ma ̭ g'aˬ leˇ-euˬ miˇ neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. 14Ngaˇ gaˬ dui dui-eu zaˬ deuˬ-oˇ, Aˬ da Miˬyehˇ-ahˇ naw ma ̭ siˬ nya-eu miˇ neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. Aˬ da deuˬ-oˇ, mˬ beh miˇ beh ngeh neh deh ̭ lu ̭ jawˇ lu ̭-eu g'aˬ-ahˇ naw ma ̭ siˬ nya-eu miˇ neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. Zaˬ guˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ nui ma g'aˬ k'aˆ-eu miˇ neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. Miˬyehˇ-euˬ dawˬ naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ ahˇ-awˇ, Haiˬ dui dui-eu G'aˬ-ahˇ naw ma ̭ g'aˬ leˇ-euˬ meh. 15Miˇ tsaˬ heu hawˇ-eu miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ jaˆ-eu jeˬ-ahˇ gaˬ-eu nui ma taˬ bi ahˇ. miˇ tsaˬ heu-ahˇ gaˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Aˬda Miˬyehˇ-ahˇ maˬ gaˬ nya-a. 16Miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ jaˆ-eu jeˬ pyeu ̭-eu, shiˬ shaˬ jiˇ nui k'ahˇ, myaˆ nuiˆ-euˬ nui k'ahˇ, huiˬ maw ̭ mahˇ maw ̭-eu nui ma, heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ Aˬda Miˬyehˇ jawˇ gaˇ neh doˆ le-euˬ jeˬ maˬ ngeuˇ-a. Miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ jaˆ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. 17Miˇ tsaˬ heu hawˇ-eu miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ tsawˇ haˬ zaˬ nui k'ahˇ k'aˇ jaˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ya byoˆ-iˇ jiˇ teh ̭-a. Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ-euˬ nui k'ahˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ ya deh ̭ teh ̭-a. 18Ngaˇ gaˬ dui dui-eu zaˬ deuˬ-oˇ, aˇ saˬ saˬ-eu aˇ yamˬ peh le-euˬ meh. Ka li-ahˇ Muiˇ-eu G'aˬ oe lu ̭ meh lehˇ ehˇ-eu naw ma ̭ ya gaˬ taˬ-euˬ meh. Ka li-ahˇ muiˇ-eu g'awˬ mya g'aˬ nymˬ-mˇ doˆ le g'aˬ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, aˇ saˬ saˬ-eu aˇ yamˬ keuˆ le-euˬ gaˇ kawˆ aˬ dui siˬ nya-eu ma. 19Tsawˇ haˬ heu deuˬ-aˬ, aˬ dui-euˬ aˇ ma ̭ aˇ muˇ-ahˇ maˇ maˇ ni ta ̭-eu deuˬ maˬ ngeuˇ-a. K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ dui-ahˇ g'awˬ-iˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ dui-euˬ aˇ ma ̭ aˇ muˇ-ahˇ ta ̭ law nmˇ-aˬ, aˬ dui-ahˇ maˬ g'awˬ-iˇ ni jawˇ teh ̭-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ dui-ahˇ maˬ ta ̭-eu gaˇ kawˆ bi siˬ duˬ laˇ-eu g'aˇ duˬ, aˬ dui-ahˇ g'awˬ-iˇ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu meh. 20Ehˇ k'aw ̭, Ka li neh naw ma ̭ k'oeˇ taˆ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ shehˆ daˆ nehˬ g'aˬ-euˬ miˇ neh, naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ siˬ nya meh. 21Naw ma ̭ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-ahˇ maˬ siˬ nya-eu baˬ da neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo bo ̭ ahˇ la ̭-eu maˬ ngeuˇ. Yaw tsaˬ yaw dawˇ k'oeˇ-ahˇ naw ma ̭ siˬnya-eu uˬ ta ̭, k'oeˇ-euˬ la ̭ k'oeˇ jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu jeˬ maˬ doˆ laˇ-a lehˇ naw ma ̭ siˬ nya-eu baˬ da neh, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. 22Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu aˬ suˇ g'aˬ-a. Yeˬsuˇ-ahˇ Ka li maˬ ngeuˇ-a lehˇ pyehˇ-eu g'aˬ-aˬ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu g'aˬ meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ pyehˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Aˬda Miˬyehˇ-ahˇ maˬ ehˇ, Zaˬmaˇ-ahˇ maˬ ehˇ, byehˇ dzeh-euˬ tsawˇ haˬ meh. 23A jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Zaˬmaˇ-ahˇ k'aˇ byehˇ dzeh-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Aˬda Miˬyehˇ-ahˇ byehˇ dzeh gaˇ duˇ-awˇ, Zaˬmaˬ-ahˇ k'aˇ ha geu ̭-eu tsawˇ haˬ-aˬ, Aˬda Miˬyehˇ-ahˇ ha geu ̭ gaˇ duˇ-eu meh. 24K'oeˇ miˇ neh, aˇ dahˬ beh ngeh neh naw ma ̭ ya gaˬ taˬ-euˬ guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ nui ma la ̭ k'oeˇ zi ̭ dah ni tuˆ tehˬ taˬ-awˬ. Guiˬ lahˬ dawˬ k'oeˇ-ahˇ naw ma ̭ tuˆ tehˬ taˬ naˇ, Zaˬmaˇ hawˇ-eu Aˬda Miˬyehˇ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ aˬ myah lu ̭ jawˇ teh ̭-a. 25Mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ deh ̭-eu jeˬ aˬ dui-ahˇ bi ̭ nehˬ la ̭-eu g'aˇ duˬ, Ka li neh saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh. 26Naw ma ̭-ahˇ mehˇ shuiˇ shuiˇ geu ̭-eu lehˇ leh jeh lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ gaˇ kawˆ ngaˇ naw ma ̭-ahˇ bo ̭ ahˇ la ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. 27Ehˇ k'aw ̭, Ka li neh naw ma ̭-euˬ k'oeˇ taˆ aˬ yaw ̭-euˬ Yaw sahˇ shehˆ daˆ nehˬ g'aˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ Yaw sahˇ k'oeˇ naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ k'aˇ jawˇ k'oeˇ keuˆ ni, aˬ cawˬ naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-eu maˬ paˇ loˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭-euˬ Yaw sahˇ k'oeˇ naw ma ̭-ahˇ yawˬ jeˬ na lu ̭ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ la ̭ teh ̭-a. Aˬ yaw ̭-euˬ Yaw sahˇ k'aˇ mehˬ k'aˇ tsoˆ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭, tsaˬ dui dui-eu meh. Tiˬ paw ̭-iˬ maˬ lehˬ-a. Yaw sahˇ k'oeˇ neh mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ la ̭-euˬ jeˬ-ahˇ naˇ haˬ geu ̭-awˇ, Ka li-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-awˬ. 28Ngaˇ gaˬ dui dui-eu zaˬ deuˬ-oˇ, Ka li za ̭ le-eu Aˇ nah keuˆ le-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ bya cehˆ ni ya mawˇ ngeh, aˬ dui-euˬ nui ma maˬ ya baˬ-ehˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ sha ̭ dawˇ-eu baˬ da neh cehˆ za ̭ cehˆ za ̭-ehˇ maˬ ya shaˬ ni, nymˬ-mˇ naw ma ̭ aˬ yaw ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-awˬ. 29Ka li yaw tsaˬ yaw dawˇ meh lehˇ naw ma ̭ siˬ nya lu ̭-eu-aˬ, yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ k'aˇ mˇ-eu tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭ Miˬyehˇ-euˬ zaˬ meh lehˇ naw ma ̭ siˬ nya-eu tsaˬ meh.

will be added

X\