TITO 1:7

7Na chin tajwe'n cunin yi quil jal yolbil tetz jun wi' banl wi', yi at sju' tak'un Kataj. Qui'c cu tan cyoque'n yi e' kajwutz yi na cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl; nka yi e' yi at chimacle'n; nka yi e' yi na oc a' chiwi'; nka yi e' yi chin chigan nin oyintzi'; nka yi e' yi xkantzaj nink na cyaj.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1594 Languages.

Learn More