TITO 1:5

5I bin jalu' Tito, ja ẍcyaj cyen wuk'ol le ama'l Cret tan awoque'n tan chichusle'n yi e' kajwutz te yi chusu'n yi txe'n chijepon tuch'. Nin tan chibixbaje'n yi e' yi ba'n cho'c tetz wi' banl wi' lakak tnum. Banaj bin tane'n yi e'chk ca'wl yi cyajnak cyen intxolil tzatz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More