TITO 1:3

3Na yi ntaxk cu' xe'tzbil yi wuxtx'otx' suk i' yi itz'ajbila'tz sketz. Poro jalu' te tiempe'j tzan lajluchaxe'n yi tajbil i' ẍchiwutz wunak tan yi na tzan xtxole'n scyetz. Nin ncha'tz in, chakij chin tan Ryos, yi colol ketz, tan xtxole'n yi jun balaj stziblala'tz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1573 Languages.

Learn More