TITO 1:16

16Na cyal cyetz yi na cyek ẍchi' Ryos, poro tan yi e'chk takle'n yi na chiban, na lajluchax yi qui na cyocsaj yi mero xtxolbil. Chin juntlen nin e' tu cyajtza'kl. Qui'c chixac, na e' len cu'n pajol ca'wl Ryos.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More