TITO 1:15

15Na skawutz ketz yi tx'ajij cu'n te kajtza'kl, na el katxum tetz yi qui'c nin jun takle'n yi xank yil kabajsaj. Nin qui'c nin jun takle'n yi xank yil kamac. Poro ẍchiwutz yi e' yi nk'e'tz tx'ajij cu'n te cyajtza'kl, yi e' yi qui k'uklij chic'u'l, qui'c nin jun e'chk takle'n yi nk'e'tz xan ẍchiwutz, na qui na chinachon te'j yi ko ba'n na chiban nka qui'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1567 Languages.

Learn More