TITO 1:10

10Chin tajwe'n cunin yil chibixe' wi' banl wi' yil chixom te yi xtxolbila'se'j, na wi'nin pajol ca'wl ate'. Wi'nin e' yi qui'c xtxolbil chijilon. E' cu'n subul nak. Ej nin yi jun jilwutz wunaka'tz, cho'n na jal mas ẍchixo'l yi e' judiy yi ate' tajlal cmon creyent.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1573 Languages.

Learn More