ROMANOS 2

1I bin jalu', e'u' aj ma'lanl ajtza'kl, qui't jal puntil cya'nu' tan chicolol quibu'. Qui'c na ban yi mbi jilwutz wunakil e'u', na yi na cho'cu' tan ma'le'n tajtza'kl junt, ite'n nin cyeru' chipaltilu' na chitzanu' tan ma'le'n, na ni'cu'n cyajtza'klu' tu yi jun yi na chitzanu' tan yolche'n. 2Ej nin ncha'tz na el katxum tetz yi ba'n atit yi tajtza'kl Ryos yi na oc tan chicawse'n yi e' yi na chiban yi e'chk takle'n cachi'. 3Cha'stzun te e'u' aj ma'lanl ajtza'kl, e' oqui'chu' tan xtxumle'n yi at cyelbilu' swutz yi chicawsu', na ncha'tz e'u', e'u' juchul il. 4¿Nxac qui na cyak'u' k'ej yi banl talma' Ryos? ¿Nxac qui na el chitxumu' tetz yi chumam nin pasens i' ske'j? ¿Qui pe' na el chitxumu' tetz, yi na tzan Ryos tan ẍchajle'n yi banl talma' bantz chitx'ixpulu' cyajtza'klu'? 5Poro chin tze'tzuj nin te cyalma'u', na qui na cyaju' chitx'ixpuju' cyajtza'klu'. Ntin na chitzanu' tan jalse'n mas chi'ch c'u'lal tetz Ryos. Ntin na chitzanu' tan joyle'n mas quilu' swutz i'. Poro stz'ak'lok mas chicawsu' yil tz'ul yi k'ejlal yil tz'oc Ryos tan pujle'n xtisya'. 6Na ẍchijunalenu' ẍchichoje'u' chipaju'. Tul xomcyen tu' te yi mbi cu'n mbaj chibnolu'. 7Inti yi e' yi na cyaj quil yi k'ej Kataj, yi e' yi na cyaj chicambaj yi jun itz'ajbila'tz yi quinin bajsbe'n tetz, tz'ak'lok yi jun itz'ajbila'tz scyetz tan tu' yi na chitzan tan banle'n tane'n yi e'chk takle'n balaj. 8Ma yi e' yi xomche' te yi cyetz cyajbil, nin tan banle'n yi e'chk takle'n cachi', yi e' yi qui na cyaj chixom te yi bintzi, tz'ak'lok cyetz chicaws tan Ryos, na wi'nin na chi'ch c'u'l i' scye'j. 9Na cyakil yi e' yi na chiban e'chk takle'n cachi', ẍchitije' wi'nin q'uixc'uj, wi'nin bis, nin wi'nin o'kl. Yi xtxolbila'se'j bajx na jop yi e' judiy, xomt che' nin yi e' yi nk'e'tz e' judiy. 10Poro cyakil yi e' yi na chiban yi e'chk takle'n balaj stk'e' Ryos ama'l scyetz tan quilol yi tetz k'ej. Sjalok jun chin tzatzin paz cya'n. Ncha'tz yi xtxolbile'j bajx na jop yi e' judiy, ca'p yi e' yi nk'e'tz e' judiy. 11Na quil je' k'ab Ryos tib jun jilwutz wunak, 12na cyakil yi e' yi na chijuch quil, sotzel chiwutz sbne'. Qui'c na ban yi ko elnak chitxum tetz yi ca'wl yi ak'ijt tetz Moisés nka qui', na ilenin tz'ak'lok chicaws. 13Na ko na chijuch quil yi e' yi na quibit yi ca'wl Kataj, ite'n nin ca'wla'tz xconk tan ẍchajle'n chipaltil. Na quil jal kabalajil swutz Ryos tan tu' yi na kubit yi ca'wl i', ma na ntin kol kaban tane'n. 14Ncha'tz yi e' yi nk'e'tz e' judiy, kol chijuch quil tz'ak'lok cyetz chicaws. Qui'c yi ley yi ak'lij tetz Moisés ẍchik'ab. 15Poro ilenin na chinachon te'j yi na' scyetz yi e'chk takle'n balaj yi ba'n chiban, nin na el chitxum tetz na' scyetz yi e'chk takle'n yi xan chiban. 16Poro yil jepon tamp yi tiemp yil tz'oc Ryos tan ma'le'n cyajtza'kl cyakil wunak yi ewa'n cya'n jalu', xconk Jesucristo ta'n tan ma'le'n yi e'chk ajtza'kla'tz. Ya'stzun yi xtxolbil yi na chintzan wetz tan xtxole'n. 17Ma jalu' je jun xtxolbil tetz cyeru' yi e'u' judiy, yi e'u' yi cho'n k'uklij chic'u'lu' te yi ley Moisés, yi e'u' yi na cyalu' yi e'u' tetz Ryos. 18Na na cyal cyeru' yi na el chitxumu' te yi tajbil Ryos. Ej nin tan yi ley yi xomche'u' te'j na cyalu': “Yi o' ketz na el katxum tetz na' scyetz yi e'chk takle'n yi ba'n lkaban nin na' scyetz yi qui'.” 19Le wutz cyeru' cyajtza'klu' chin tz'aknak cunin e'u' tan chichusle'n cyakil yi e' yi ate' tul tz'o'tz wutzil. 20Le wutz cyeru' cyajtza'klu' yi chin tz'aknak cunin e'u' tan chichusle'n yi e' yi qui na pujx cya'n, yi e' yi qui'c cyajtza'kl. Na cyalu' yi xtxolbila'se'j na at yi ley ẍchik'abu', yi jun leya'tz yi bintzi nin tetz. 21I bin jalu' yi e'u' aj chusunl, ¿nxac yi qui na chixomu' te cyeru' chichusu'nu'? Yi e'u' yi na chitzanu' tan xtxole'n yi qui na yub yi alak', ¿nxac tzun na chalk'iju'? 22Ncha'tz yi e'u' yi na cyalu' yi qui na yub yi jopol wutzaji'n, ¿nxac yi e' te'nu' jopol wutzaj? Ncha'tz yi e'u' yi na chilabu' wutz yi e'chk takle'n yi banij tane'n, ¿nxac na cyalk'aju' yi e'chk takle'n yi at xe'ak chica'lil yi chiryosil wunak? 23Tan tu' yi at yi ley Moisés ẍchik'abu' na cyocsaj quibu' tz'aknak cu'n. Poro na el k'ej Ryos cya'nu' tan tu' yi qui na chitzanu' tan banle'n tane'n yi jun leya'tz. 24Na nk'e'tz tech tu' yi tz'iba'nt cyen le tu'j Kataj yi na tal: “Ipajwok yi na cho'que't yi e' wunak yi qui na cyocsaj yol Kataj tan telse'n k'ej Ryos.” 25Bintzi stz'ak'onk ba'n tetz jun yaj yi ko banij circuncidar, poro ko qui xomij yi jun yaja'tz tan banle'n tane'n yi ca'wl Ryos, qui'c tzun ltak' yi circuncisión yi bajij te i'. 26Poro yi e' yi nk'e'tz banijche' circuncidar, ko na chitzan tan banle'n tane'n yi ca'wl Kataj, ni'cu'ntz chi jak chibajij circuncidar, na na chitzan tan banle'n tane'n yi ca'wl Kataj. 27Ej nin yi e'a'tz scyale' yi qui'c chixacu' tan paj yi qui na chixomu' te ca'wl Kataj. Wech na cy'a'n yi yol Kataj cya'nu', nin bajnake'u' circuncidar, poro qui na chitzanu' tan banle'n tane'n yi tajbil Kataj. 28Na nk'e'tz mero judiy jun yaj yi ko ntin ocnak yi jun techla'tz te wankil, na qui'c xtxicbaj yi circuncisión yi na bajij te jun yaj yi ko qui xomij tajtza'kl te tajbil Ryos. 29Poro yi e' yi ajlij cyalma' te Ryos, itzun e'a's yi e' mero judiy quitane'n swutz Ryos. Na yi mero techl yi na ẍchaj yi xomij jun yaj te Ryos i'tz ko ajlij c'u'l te'j. Cho'n na saj chik'ej yi jun jilwutz wunaka'tz te Ryos, nk'e'tz scye'j wunak.

will be added

X\