ROMANOS 13

1Tajwe'n yil cho'cu' c'ulutxum jak' chica'wl yi e' ajcaw tetz tnum, na ak'ij ama'l scyetz tan Ryos tan cawu'n. 2Nin cyakil yi e' yi na cho'c tan contri'n scye'j e' ajcaw tetz tnum, e' contr Ryos, na yi e' ajcawa'tz ak'ij ama'l scyetz tan Ryos tan cyoque'n tan kacawe'n. Tz'ak'lok bin chicaws cyakil yi e' yi na cho'c tan contri'n scye'j. 3Yi ko o' balaj wunak, nk'e'tz tajwe'n kaxob scyetz. Ntin yi ko o' mal nak, kaxobok tzuntz scyetz. Cha'stzun te yi ko qui na cyaju' chixobu' scyetz yi e' ajcawa'tz, chibne'u' bin yi e'chk takle'n balaj bantz jale'n chibalajilu' ẍchiwutz. 4Na yi e' bajxoma'tz e' xconsbe'tz Ryos tan chiq'uicy'le'nu'. Poro yi ko cachi' na chibanu', ẍchixoboku' ẍchiwutz, na at ca'wl ẍchik'ab tan tak'le'n chicawsu'. Na yi chimunl yi ak'ij scyetz tan Ryos i'tz tan tak'le'n chicaws yi e' mal nak. 5Cha'stzun te tajwe'n tan cyoque'nu' jak' chica'wl yi e' ajcaw tetz tnum, nin nk'e'tz ntin tan paj yi tz'ak'lok chicawsu', ma na tan tu' yi sak skawutz yi ya'stzun tajwe'n tan kabnol. 6Ncha'tz kachoje' yi e'chk impuesto yi tajwe'n tan kachojol, na cyakil yi e' ajcawa'tz bixba'n che't tan Ryos tan chixcone'n tetz, nin ya'stzun na chitzan tan banle'n. 7Cyak'e'u' bin cyakil yi mbi na chijak scyeru'. Cyak'e'u' chicutxuju' yi na jaklij. Nin chichoje'u' yi e'chk alcawal yi na c'uchij scyeru'. Ncha'tz cyeke'u' chichi' yi e' bajxom, na tajwe'n yi ya'tz kaban. Ncha'tz, cyak'e'u' chik'ej. 8Na tajwe'n yil kak' cyakil yi na chijak sketz. Poro at jun xtxolbil yi quil kaxcye' tan ẍchojle'n cyakil, i'tz yi lok' ib yi tajwe'n tan kachajol scyetz cyakil wunak. Na alchok scyetz yi na ẍchaj lok' ib scyetz wunak, na tzun tzantz tan banle'n tane'n yi e'chk ca'wl Kataj yi tz'iba'nt cyen, 9chi tane'n: “Quil cẍjopon wutzaj. Quil cẍbiyolnakin. Quil cẍalk'ij. Quil tzajal cu'n jun wi awak'. Quil tz'el nin awalma' te mebi'l junt.” Na yi xe' yi e'chk ca'wla'tz scyuch' cyakil e' mas i'tz: “Lok'we' cyakil wunak chi na alok' awib atz.” 10Na yi e' yi at lo'k ib scyuch', qui na chi'ch cyetz chic'u'l scye'j wunak. Cha'stzun te alchok scyetz yi na ẍchaj lo'k ib scyetz wunak, ja tzun xcye' tan banle'n tane'n yi e'chk ca'wla'tz. 11I bin jalu', ja quibitu' cyakil yi xtxolbila'tz, poro ncha'tz, na klo' waj yil cho'cu' tan xtxumle'n yi ẍe'n tane'n yi tiemp jalu', chin xo'wbil nin. Cha'stzun te tajwe'n tan c'ase'n kajtza'kl na qui ampon tiemp tan kaclaxe'n, swutz yi sajle'nix cuntunintz yi kocsal cu'n yi balaj stziblal. 12Tajwe'n tan c'ase'n kajtza'kl na ni'cu'n tane'n yi tiemp skawutz chi tane'n yi txant tan tule'n skil. Cha'stzun te tajwe'n tan cyaje'n cyen kilol cyakil yi e'chk takle'n yi na chiban yi e' wunak yi ate' tul tz'o'tz wutzil. Ma na tajwe'n tan kaxome'n te cyajtza'kl yi e' yi ate' tul tkan skil tane'n. 13Qui bin kaxom te cyajtza'kl yi e' yi ate' tul tz'o'tz wutzil. Na qui na yub kol tz'oc a' tkawi'. Nin qui na yub kol kaẍekne' tu' tbe'. Quil kajoy kil te jun xna'n, nka te jun yaj. Quil ko'yintzin, nin quil kaxcy'aklin, na ya'tz na chiban yi e' yi ate' nintz tul tz'o'tz wutzil. 14Qui tzun chibanu' yi e'chk takle'na'tz, ma na chixomoku' te tajtza'kl Cristo, bantz chiclaxe'nu' tk'ab il. Quil cyak'u' ama'l tetz yi cyajtza'klu' cachi'.

will be added

X\