APOCALIPSIS 9

1Ma yi toque'n yi to'i'n ángel tan tocse'n yi tetz chun, nintzun ben wilol jun tx'uml yi nsken ul tx'akx wuxtx'otx', yi cho'n nsaj tcya'j. Nintzun ak'lij yi lawe'il yi jul yi chin xe' nin, tetz. 2Toque'n tzun i'-tz tan jakle'n yi puertil yi jun chin jula'tz. Ma yi je'n jakol, tele'n tzaj tzun juc jun c'oloj sib, chi na el te jun patbil xc'o'n. Cu' tunin jopx wuxtx'otx' tan yi jun c'oloj siba'tz. Ej nin qui't nin quil wunak wutz k'ej. 3Ej nin tc'u'l yi jun chin siba'tz ya'stzun e' eltzit jun chin c'oloj txuc chi tane'n sac'. E' baj el tunin xit bene'n tzi'n wuxtx'otx'. Ak'lij len quipisyo' tan chi'o'n chi na chiban sina'j. 4Poro nin a'lchij scyetz yi qui'c cu tan baje'n yi ch'im cya'n nka alchok jilwutz xtze' nka alchok jilwutz xak tze'. Ma na ntin at cu tan cyoque'n tan chichi'le'n yi e' wunak yi qui'c techl Ryos wutz chiplaj. 5Ncha'tz quinin ak'lij ama'l scyetz tan chibiyle'n cu'n yi e' wunak, ma na ntin tan tak'le'n q'uixc'uj scyetz tetz o' xaw. Ej nin yi q'uixc'uj yi nchitij ni'cu'n t'a'we'n tu ẍchi'be'n jun sina'j. 6Yil tz'ul yi jun tiempa'tz ẍchic'uche' wunak quimichil. Poro quil chiquim. 7Ni'cu'n quitane'n yi e' sac'a'tz chi quitane'n chej yi wekijche' tan oyintzi'. Ej nin at len jun e'chk takle'n ẍchiwi' yi ni'cu'n tu jun coron yi oro cu'n. Nin i cunin wutz wunak yi chiwutz. 8Ma yi xi'il chiwi', chin tkan nin, chi tane'n xi'il wi' xna'n. Ma yi cye' i cunin te' balum. 9Ej nin jokl quen jujun e'chk takle'n wutz chic'u'l tan chicolol quib. I cunin jun jokoj ch'ich' tane'n. Ej nin yi chixicy', wi'nin xumcane'n. I cunin yi na xumcan jun c'oloj care't yi jutu'n tan jun c'oloj chej yi na chiben lajke'l tan oyintzi'. 10Yi e' sac'a'tz, ni'cu'n chije' chi je' sina'j, na i cunin bak tane'n chije'. Nin ak'lij ama'l scyetz tan cyoque'n tan chichi'le'n wunak tetz o' xaw. 11Ej nin at jun cyajcawil yi e' sac'a'tz. I'tz yi ángel yi najlij tjul, yi na bi'aj Abadón le chiyol yi e' hebreo. Ma le chiyol yi e' griego na bi'aj Apolión, yi na elepont aj xitunl. 12Ya'stzun yi bajx q'uixc'uj yi sbajok, poro at cobt yi at tulbil. 13Ma yi toque'n yi kaki'n ángel tan tocse'n yi tetz chun, nintzun ben wital wi' jun yi cho'n jilone'n tzaj txo'l yi cyaj tuc' yi at te yi altar, yi oro cu'n, yi at swutz Ryos. 14Nin je tal i'e'j tetz yi kaki'n ángel yi cy'a'n chun ta'n: “Cun pujwe' yi cyaj ángel yi c'alij che' tzi yi jun chumam a' yi na bi'aj Eufrates.” 15Bene'n nintzun bantz tan chipujle'n len yi cyaj ángela'tz, na bixba'nt che' tan chixcone'n tetz yi jun tiempa'tz. Bixba'n che' tan chixcone'n tetz yi jun xawa'tz, tu yi jun k'eja'tz, nin yi jun ora'tz. Yi cyetz chitarey i'tz tan chibiyle'n cu'n wi'nin wunak. Txant nin qui nicy'an yi wunak yi ate' wuxtx'otx' yi e' quim cyak'un. 16Ma chisanlar yi e' ángela'tz, nin ben wital yi cyajlal yi e' sanlar yi ate' te chej. I'tz cob cient millón chixone'n. 17Ej nin je quitane'n yi e' cheja'tz scyuch' yi e' sanlar yi ate' te chej. Yi yubil yi jujun jokoj ch'ich' yi at len wutz chic'u'l yi e' sanlar i'tz cyak, tu txa'x, tu k'an. Ej nin yi e' chej i cunin wi' balum tane'n chiwi'. Ej nin le chitzi' na el tzaj k'ak' tu sib, nin azufre. Ya'stzun yi xtxolbil yi wil tul wutzicy' tane'n. 18Ej nin wi'nin wunak e' quim tan yi k'ak' tu sib nin yi azufre. Txant qui nicy'an cyakil wunak wi munt yi e' quim tak'un yi ox jilwutz takle'na'tz yi me'l tzaj le chitzi' yi e' chej. 19Na ja chixcye' yi e' cheja'tz tan chibiyle'n wunak tan yi k'ak' tu yi sib tu yi azufre yi el tzaj le chitzi'. Ncha'tz wi'nin wunak e' quim tan chije'. Na yi chije' i cunin lubaj tane'n yi nim wi'. Xcon yi chije' tan chibiyle'n wi'nin wunak. 20Ma yi e' wunak yi quinin e' quim tan yi ox cawsa'tz yi ak'lij, quinin chitx'ixpuj cyajtza'kl. Iẍnin na chitzan tan banle'n yi e'chk takle'n cachi'. Ej nin quinin cyaj quilol yi c'u'laje'n yi e'chk takle'n yi banij quitane'n, ma na e' ban seguir tan mejle'n swutz e'chk chiryosil yi oro, nka sakal, nka bronce tu', nka c'ub nka tze' tu'. E' meje' swutz e'chk chiryosila'tz yi qui na xmayin, yi qui na tbit yol, nin yi qui na xon. 21Ncha'tz quinin cyaj cyen quilol yi biyolnaki'n tu cuna'n. Ej nin quinin cyaj cyen quilol yi xna'ni'n tu yaji'n, tu e'chk alak'.

will be added

X\