APOCALIPSIS 8

1Itzun yi toque'n Katx'ixwatz tan loch'e'n len yi juki'n sello yi at te yi jun toloj u'ja'tz, qui'c nin jun jumi'n bajij tcya'j. Numl cuntu' bantz tetz me' lo' or. 2Bene'n tzun wilol jukt ángel yi txicl che' swutz Ryos. Nin ak'lij jujun chun scyetz. 3Tule'n tzaj tzun junt ángel yi cy'a'n jun patbil incens ta'n yi oro cu'n. Cho'n tzun xcyewe'n cu'n swutz yi altar yi oro cu'n. Ej nin ak'lij wi'nin incens tetz tan pate'n wi yi jun altara'tz yi at swutz yi c'olchbil Ryos. 4Ak'lij yi incensa'tz tetz tan pate'n bantz tpone'n yi sibel tuml chi'oración cyakil yi e' xansa'nche' swutz Ryos. 5Cwe'n tzun nojsal yi ángela'tz yi patbil incens tan xtxak'ak' yi at tib yi altar nintzun saj jo'liltz wuxtx'otx'. Yi cwe'n mule'n wuxtx'otx' ja xe'tij jun chin wutzile'n coblajnob, nin wi'nin k'ancyok tu xlitz' baj cu', nin wi'nin jincane'n ban. 6Itzun yi juk ángela'tz yi nsken baj ak'lij yi jujun chun scyetz nintzun e' ban list quib tan tocse'n yi chun. 7Yi toque'n yi chun tan yi bajx ángel, cwe'n tzun jun chin c'ub abal wuxtx'otx'. Yuju'n tib yi c'ub abal tu k'ak' nin chich'. Wi'nin tzun ama'l tz'e' bene'n tzi'n wuxtx'otx'. Txant nin qui nicy'an cyakil yi wuxtx'otx'. Ncha'tz wi'nin e'chk tze' tz'e'. Txant nin qui nicy'an cyakil. Ma yi txa'x ch'im, tircu'n stz'e'e'n. 8Ma toque'n yi ca'p ángel tan tocse'n yi tetz chun, saje'n tzun jo'li'n jun takle'n chi jun chumam wutz yi na tzan k'a'kl. Cho'n cwe'n wi mar. Yi cwe'n, nim cunin mar oc tetz chich'. Txant qui nicy'an cyakil yi mar ta'n. 9Wi'nin tzun txuc e' quim xe mar. Ncha'tz wi'nin barc nchilo'on. Txant qui nicy'an yi tajlal yi e'chk barc yi baj lo'on. 10Ma yi toque'n yi toxi'n ángel tan tocse'n yi tetz chun, saje'n tzun tx'akx jun chumam tx'uml tcya'j yi na tzan k'a'kl. Cho'n cwe'n tibaj yi e'chk tzanla' tu e'chk tal a' yi na mulk'ine'l tzaj lakak e'chk luwar. 11Yi bi' yi jun tx'umla'tz i'tz c'a'. Na chin c'a' nin ban yi a' ta'n. Wi'nin a' po'tij tan yi jun tx'umla'tz. Nin wi'nin wunak e' baj quim yi baje'n yi jun a'a'tz cya'n, na chin xkolum nin ban yi a'. 12Ma yi cyaji'n ángel, nintzun oc yi tetz chun ta'n. K'ekaxe'n nintzun ban yi k'ej. Txant nin qui nicy'an tan k'ekal. Ncha'tz ite'n nin bajij te yi xaw. Nin wi'nin tx'uml qui't nchitxekun mas. Ja tzun tz'o'tzax mu'ẍ yi wuxtx'otx'. Nin ncha'tz nin ban lak'bal yi xaw tu e'chk tx'uml, qui'ct mas ntxekun. 13Bene'n tzun wilol junt ángel yi na xicy'in tcya'j chi na ban jun q'uilq'uitx. Ej nin je yol i'e'j yi ntal: “¡Lastum yi e' wunak yi ate' wuxtx'otx'! ¡Lastum yi e' wunak! ¡Lastum e'! Na chin xo'wbil nin sbne' yil tz'oc yi oxt chun cyak'un yi oxt ángel.”

will be added

X\