APOCALIPSIS 7

1Itzun bantz yi wi't baje'n yi e'chk xtxolbila'tz, nintzun ben wilol cyaj ángel yi txicl che'-tz. Cho'n ate' xtx'u'cak yi munt. E' makol tetz yi cyaj tojkbil cyek'ek'. Quinin cyak' ama'l tan saje'n yi e'chk cyek'ek'a'tz wuxtx'otx', wi mar, mpe ik te jun wi' tze'. 2Ncha'tz bent wilol junt ángel yi cho'n saje'n jalen tele'n tzi'n. Cy'a'n yi sello Ryos ta'n, yi Ryos yi itz' nin tetz. Chin wi' nin tzun yi jun ángela'tz bantz tan yol scyetz yi cyajt ángel yi ate' xtx'u'cak yi munt, yi e' yi ak'lij porer scyetz tan po'tze'n yi wuxtx'otx' tu yi mar. Itzun taltz scyetz: 3“Quil cho'c chanu' tan po'tze'n yi wuxtx'otx' tu yi mar mpe junk wi' tze', jalen yil tz'oc jun cyechl yi e' ẍchakum yi kaRyosil ka'n, na tz'ocopon jun cyechl ka'n swutzak chiplaj. 4Bene'n tzun wital yi cyajlal yi e' yi oc cyechl scye'j. I'tz jun cient tu ca'wnak cyaj mil wunak. Yi jun c'oloj wunaka'tz cho'n chijale'n ẍchixo'l yi e' xonl Israel. 5Coblaj mil oc cyechl ẍchixo'l yi e' xonl Judá. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Rubén. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Gad. 6Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Aser. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Neftalí. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Manasés. 7Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Simón. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Leví. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Isacar. 8Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Zabulón. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Ẍep. Nin coblaj mil ẍchixo'l yi e' xonl Benjamín. 9Itzun bantz yi wi't baje'n yi xtxolbila'se'j, bene'n tzun wilol jun chin c'oloj wunak yi sak cu'n be'ch cyetz. Jilwutz cu'n wunak ate'-tz. At tetz cyakil jilwutz nación, nin tetz cyakil jilwutz tnum, nin tetz cyakil jilwutz yol yi na chiyolbej bene'n tzi'n wi munt. Cyakil yi jun c'oloj wunaka'tz txicl che' swutz yi jun c'olchbila'tz nin swutz yi Katx'ixwatz. Cy'a'n len jujun xak xa'j cya'n. Ej nin qui nin ajlbe'n cyetz yi jun c'oloj wunaka'tz. 10Chin chiwi' nin tzun bantz tan tak'le'n chik'ajsbil tetz Ryos, itzun cyaltz: “Ja kaclax tan tu' porer kaRyosil yi c'olchij wi balaj c'olchbil nin tan porer yi Katx'ixwatz,” che'ch yi jun c'oloj wunaka'tz. 11Ma yi e' ángel yi txicl che' ẍchixlaj yi e' wi' banl wi', nin ẍchixlaj yi cyaj ẍchakum Ryos yi ate' solte'j yi jun chumbalaj c'olchbila'tz, e' baj cu' joklok tan c'u'laje'n Ryos. 12Itzun cyaltz: “¡Amén! Kak'e' kak'ajsbil tetz Kataj. Kak'e' k'ej i' na chin tz'aknak cu'n i'. Katyoẍink tetz, na wi'nin k'ej i'. Wi'nin porer i', nin chin cham nin i' tetz ben k'ej ben sak. Amén,” che'ch e' ángela'tz. 13Saje'n tzun jakol jun scyeri yi e' wi' banl wi' swetz, i tzun taltz: “Yi wunake'j yi sak cu'n be'ch cyetz, ¿na pe' el atxum tetz yi na' scyetz e' nin na' nchisite't?” 14“Qui' Ta', qui wajske'n chiwutz. Ntin ilu' teru' na el xtxumu' tetz yi na' scyetz e' nin na' nchisite't,” chinch wetz bantz. “Ya'stzun yi e' yi ja chimuc' nin yi ja icy'pon yi jun chin wutzile'n q'uixc'uj cya'n. Ya'stzun yi e' yi tx'ajijt yi be'ch cyetz, nin chin skoj nin ban tan ẍch'el yi Katx'ixwatz. 15“Cha'stzun te ate' tzone'j swutz yi c'olchbil Ryos. Sk'ejl tu lak'bal na chitzan tan c'u'laje'n i' tzone'j le ama'l yi chin xan nin. Ej nin ẍchicolxok tan yi porer yi jun yi c'olchij. 16Qui't chitij we'j. Qui't chitij saktzi'. Qui't chitij k'ej. Nin qui'ct tz'a' ẍchitije'. Qui'ct chitij jun q'uixc'uj. 17Qui't chitij q'uixc'uj. Na yi Katx'ixwatz yi at xlaj yi jun balaj c'olchbile'j, i' q'uicy'lom cyetz. Ẍche' q'uicy'le' chi na ban jun pstor tan chiq'uicy'le'n yi e' tetz tawun. Nchiben tcy'al kale atit jun balaj a' yi na tak' itz'ajbil. Ite'n nin Ryos tz'ocopon tan sele'n t'a'al chiwutz. Nin qui'ct bis o'kl tz'ul ẍchiwutz.”

will be added

X\