APOCALIPSIS 6

1Bene'n tzun wilol yi toque'n yi Katx'ixwatz tan loch'e'n len jun scyeri yi juk sello. Ej nin wit yi jilone'n jun scyeri yi e' chakum. Chumam nin wi' ban tan yol. Ni'cu'n chi na jincan k'ancyok. Itzun taltz: “¡Catzam tzone'j!” 2Bene'n tzun wilol jun chej yi sak te'j. Ej nin yi jun yi ate'n te yi cheja'tz, cy'a'n jun ma'cl ta'n yi na bi'aj arco yi xconak ta'n tetz oyintzi'. Nin ak'lij jun coron tetz yi na ẍchaj yi i' aj tx'aconl. Bene'n tzun i' tan oyintzi', nin xcye' te yi e' contr. Nin inin tunin ban i'-tz, cya'l nin jun na xcye' quen te'j. 3Yi toque'n yi Katx'ixwatz tan loch'e'n len yi ca'p sello, jilone'n tzaj tzun yi ca'p chakum. Itzun taltz: “¡Catzam tzone'j!” 4Bene'n tzun wilol junt chej yi cyak te'j. Nin ak'lij ama'l tetz yi jun yi ate'n te yi jun cheja'tz tan toque'n tan xite'n yi tzatzin paz yi at wi munt. Oc i' tan c'ope'n quen le chiwi' wunak tan chibiyol quib squibil quib. Ej nin ak'lij jun chin spar tetz. 5Yi toque'n Katx'ixwatz tan loch'e'n len yi toxi'n sello, jilone'n tzun yi toxi'n ẍchakum Ryos. Itzun taltz: “¡Catzam tzone'j!” Bene'n tzun wilol junt chej yi k'ek te'j. Ej nin yi jun yi ate'n te'j, cy'a'n jun pẍu'bil ta'n. 6Nin ben wital jun yi jilone'n tzaj chixo'l yi cyaj ẍchakum Ryos yi ate'-tz, itzun taltz: “Tul tz'el quen tu' yi jamel k'ej jun yaj tan lok'che'n cob liwr ixi'n triw, ma yi cebada kak ntzi' liwr. Pyor yi vino tu yi aceit tetz cumir, qui't ljal.” 7Yi toque'n yi Katx'ixwatz tan loch'e'n len yi cyaji'n sello, jilone'n tzun yi cyaji'n chakum. Itzun taltz: “¡Catzam tzone'j!” 8Bene'n tzun wilol junt chej yi way te'j. Ej nin yi jun yi ate'n te'j na bi'aj Quimichil. Ej nin ate'n junt wutz coc i', yi na bi'aj taw yi ama'l kale ate't yi e' alma'. Inti yi bajx yi ate'n te chej ak'lij ama'l tetz tan toque'n tan chibiyle'n cu'n jun cuarto tetz yi tajlal yi e' wunak yi najlche' wi munt. Nin ak'lij ama'l tetz tan chixuxe'n wunak tan cyoque'n tan oyintzi' bantz chibiyol quib squibil quib. Ncha'tz at e' e' quim tan we'j. Nin at e' e' quim tan yabil. Ej nin at e' e' quim tan smaron txuc. 9Yi toque'n yi Katx'ixwatz tan loch'e'n len yi to'i'n sello bene'n tzun wilol yi e' alma' yi quimnake' tan paj xtxole'n yi tajbil Ryos. Cho'n ate' jak yi altar yi at tcya'j. Ja chibiylij tan paj yi cyoque'n tan xtxole'n yi mbi na cyocsaj. 10Chin chiwi' nin e'a'tz tan yol. Itzun na cyaltz: “Kajcaw chin xan nin ilu'. Nin na el k'abu' te yolu'. ¿Tona' tzun tz'ocu' tan chicawse'n yi e' yi ate' wuxtx'otx', yi e' yi ocnake' tan kabiyle'n?” —che'ch. 11Nintzun ak'lij jujun be'ch cyetz yi sak yubil, nin oc scye'j. Ej nin a'lchij scyetz yi tajwe'n tan cyujewe'n jun tkuj jalen cu'n jepon cyajlal yi e' yi at chiquimbil tan tu' yi xomche' te Cristo, yi e' yi ẍchiquimok chi nchiban cyetz. 12Bene'n tzun wilol yi toque'n Katx'ixwatz tan loch'e'n len yi kaki'n sello. Xe'te'n tzun jun chin wutzile'n coblajnob. Nin oc tz'o'tz wutz yi k'ej. Chin tz'o'tz nin bantz. Ej nin chin cyak nin ban wutz yi xaw, chi yubil chich'. 13Ma yi tx'uml yi ate' tcya'j e' baj saj tx'akx. Cho'n cunin ban chi na ban jun wi' lo'baj yi na cu' tx'akx yi tal ne'ẍ wutz tan jun chin wutzile'n cyek'ek'. 14Ej nin yi tcya'j tzajt cuntunin chi na tole'n tib jun u'j. Ej nin cyakil yi e'chk wutz tu yi e'chk isla baj el len tulak e'chk chiluwar kale ate't. 15Ej nin cyakil yi e' rey yi ate' wuxtx'otx' scyuch' yi e' yi wi'nin chik'ej, scyuch' yi e' ric, scyuch' yi e' cham, nin cyakil yi e' esclaw scyuch' yi e' yi na chicaw quib chichuc, cyakil yi e'a'tz e' baj len cyewal quib xo'l c'ub nin lakak picy, xo'lak wutz. 16Wi'nin cwe'n chitzi' tetz yi e'chk wutz tu e'chk c'ub kale cyewane't quib. Itzun cyaltz: “¡Nilo'nk tzaj skibaj tan kewe'n swutz yi jun yi c'olchij tib yi jun balaj c'olchbil! ¡Nilo'nk tzaj skibaj bantz kele'n swutz yi jun chin wutzile'n q'uixc'uj yi tz'ul tan yi jun yi tak'nak tib tetz chitx'ixwatz wunak! 17¡Nilo'nk tzaj skibaj na ja ul yi k'ejlala'tz tan ticy'sal Ryos c'u'l ske'j! ¡Cya'l jun yi nink xtx'aj yi jun cawsa'tz!”

will be added

X\